STOCKDIVIDEND

Een onderneming kan beslissen om haar aandeelhouders op een andere manier in de winst te laten delen dan via de uitkering van een dividend : met name door het aanbieden van nieuwe aandelen.  

Dat noemt men het stock dividend of aandelendividend.

Naargelang van de sociale wetgeving die van kracht is in het land waar het bedrijf zijn sociale zetel heeft, kan dit alternatief fiscaal interessant zijn. Zo opteren de Nederlandse bedrijven vaak voor deze vergoedingsvorm. Onder bepaalde voorwaarden - de uitkering van de aandelen moet worden beschouwd als een uitkering van reserves en niet van winst - biedt dit de belegger de mogelijkheid om noch de Nederlandse, noch de Belgische voorheffing te moeten betalen.

Als de aandeelhouder de keuze heeft tussen een dividend in baar geld en een dividend in aandelen, spreekt men over een keuzedividend.

Soms is er ook sprake van een bonus.

De bonus vertoont gelijkenissen met het stockdividend of aandelendividend, maar de bonus is afkomstig van vroegere winsten, terwijl het in de andere gevallen gaat om de winst van het lopende of pas afgesloten boekjaar.