RISICOPREMIE

De risicopremie is het extra rendement dat de beleggers willen van een belegging in aandelen om te compenseren dat aan deze beleggingen een hoger risico is verbonden dan aan (staats)obligaties. Gemiddeld genomen vinden wij dat een extra rendement van 3,5 % nodig is om ervoor te zorgen dat aandelenbeleggingen interessanter zijn dan obligatiebeleggingen.

Op rijpe beursmarkten zoals die van de Verenigde Staten en Europa treden er weliswaar op korte termijn af en toe wat verschuivingen op in de risicopremie, bijvoorbeeld als de inflatie oploopt of als er sprake is van politieke spanningen of terreurdreiging, maar op langere termijn zijn die verschuivingen niet erg groot. Op de groeimarkten zien we wel dat de risicopremie daalt naarmate de markten een grotere maturiteit bereiken. Een algemene verbetering op het vlak van behoorlijk bestuur bij de ondernemingen, beter gestructureerde financiële markten en het feit dat de beleggers over het algemeen wat meer risico’s zijn gaan aanvaarden, liggen aan de basis van dat fenomeen.