PROVISIE OF VOORZIENING

Een provisie is een toepassing van het boekhoudkundig recht die de ondernemingen verplicht om te anticiperen op gebeurtenissen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op hun patrimonium. Dat anticiperen moet gebeuren door provisies aan te leggen voor risico's en lasten. Bij een herstructurering bijvoorbeeld weet een bedrijf niet precies op voorhand welk bedrag het zal moeten betalen voor ontslagen, sluitingen, enzovoort. Ze raamt dus een globaal bedrag en legt dat als provisie opzij. In de boeken staan de provisies bij de lasten die worden afgetrokken van de resultaten.