NOTERING

Onder notering verstaat men de evaluatie die gespecialiseerde agentschappen zoals Mood'ys, Standard & Poor's of in België ING opstellen nadat ze de solvabiliteit van staten of ondernemingen hebben bestudeerd, geanalyseerd en opgevolgd. Die evaluatie weerspiegelt de mate waarin ze in het verleden in staat waren en in de toekomst in staat zullen zijn om intresten te betalen en om hun schulden (obligaties) die op vervaldag komen terug te betalen.  

In het courante taalgebruik, gebruikt men voor de notering de Engelse term "rating".

De waarderingen gaan van A naar C, waarbij elke letter nog eens wordt onderverdeeld in een aantal subcategorieën. Een uitgever met een A-rating heeft een voldoende hoge kredietwaardigheid. Als men vaststelt dat hij naar B gaat, is voorzichtigheid geboden. Een C is het teken om het effect te verkopen. Met een D-quotering is de uitgever niet meer in staat om te betalen.