NETTOWINST

De nettowinst is het laatste cijfer van de resultatenrekening van een onderneming. Het gaat over het algemeen ook om het cijfer dat het meest wordt becommentarieerd bij de publicatie van de resultaten. De nettowinst stemt overeen met de omzet (1) verminderd met de exploitatiekosten (2), en vermeerderd met de financiële resultaten (3) en de uitzonderlijke resultaten (4) na afhouding van de belastingen.

(1) omzet  : het resultaat van de verkoop van goederen en diensten door het bedrijf in het kader van zijn normale activiteiten

(2) exploitatiekosten : de kosten die een onderneming moet maken om haar activiteit te kunnen uitoefenen.

(3) financiële resultaten : het verschil tussen hoofdzakelijk de ontvangen intresten uit beleggingen en de betaalde intresten op schulden

(4) uitzonderlijke resultaten : de resultaten van eenmalige of niet-recurrente activiteiten en/of van handelingen die niet tot de normale activiteit van de onderneming behoren.