KWIJTING

Op een algemene vergadering worden de aandeelhouders van een vennootschap gevraagd kwijting te verlenen aan de bestuurders. In België gebruikt men vaak ook de term “decharge” verlenen. Door kwijting te verlenen, zeggen de aandeelhouders in feite dat de leden van de raad van bestuur hun taken het voorbije boekjaar goed hebben uitgevoerd (o.a. strategie uitstippelen, toezicht op het management, verdedigen van de belangen van het bedrijf). Het is dus een ernstige zaak en de problematiek kreeg recentelijk veel aandacht omdat op de algemene vergadering van Fortis de aandeelhouders geweigerd hebben de bestuurders kwijting te verlenen voor 2008. Achteraf kunnen aandeelhouders nog altijd de ongeldigheid van een kwijting inroepen als er bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat er geknoeid werd met de jaarrekening of als de bestuurders inbreuken hebben gepleegd tegen de statuten of het vennootschapswetboek. Voor de bestuurders zelf geldt de kwijting alleen tegenover de vennootschap, niet tegenover derden (de fiscus kan hen bijv. nog altijd aansprakelijk stellen voor fraude). De term kwijting wordt daarnaast ook gebruikt in een context van betalingen om aan te duiden dat een schuldenaar heeft voldaan aan zijn verplichtingen en daar dus van ontlast wordt. Het schriftelijke bewijs daarvan heet dan ook kwijting of kwitantie.