EBIT/OMZET

EBIT is de afkorting voor earnings before interest and taxes. Het gaat dus om de winst vóór intrestlasten en belastingen en is dus een variant van de courante winst (1).  

Dit cijfer delen door de omzet (EBIT/sales) geeft een idee van de rendabiliteit van de onderneming.  

(1) courante winst : de courante winst stemt overeen met het exploitatieresultaat (omzet min lasten) vermeerderd met het financieel resultaat (verschil tussen ontvangen en betaalde intresten), vóór belastingen en uitzonderlijke resultaten (niet-recurrente meerwaarden, uitzonderlijke afschrijvingen)