COURANTE WINST VOOR GOODWILL

De courante winst stemt overeen met het exploitatieresultaat vermeerderd met het financieel resultaat. Het gaat dus om de winst voor de uitzonderlijke resultaten. Dit is een bijzonder veelzeggend cijfer voor de resultaten van het bedrijf en voor de waardering van een aandeel.  

Soms is er ook sprake van courante winst vóór goodwill.  

Als een bedrijf overnames doet, moet het daar een bepaalde prijs voor betalen. Die weerspiegelt niet noodzakelijk de boekwaarde van de overgekochte onderneming. Het kan zijn dat het overnemende bedrijf een hogere prijs betaald omdat de gekochte frma een bekend merk exploiteert, een zeer goed imago heeft, prat kan gaan op een sterke klantenportefeuille of groeimogelijkheden biedt die van die aard zijn dat de overname de belofte van een winstgevende toekomst inhoudt.  

Het surplus dat de overnemer in dergelijke gevallen betaalt, noemt men de goodwill.  

De goodwill staat op de balans en gaat meestal gepaard met een bepaald afschrijvingsritme. Elk jaar vermindert de post met een bepaald bedrag. Maar als de gedane overname toch niet brengt wat er van verwacht was, kunnen de managers beslissen om sneller af te schrijven. In dat geval hebben de uitgaven daarvoor een zware impact op het resultaat. Dat kan de boekwaarde van de onderneming zwaar doen dalen en ook de koers kan eronder lijden.   

Een aanzienlijke goodwillpost in de balans is dan ook een factor die de risico's verhoogt.