COURANTE (NETTO) RESULTAAT

Het courante (netto)resultaat (winst of verlies) stemt overeen met het exploitatieresultaat (1) vermeerderd met het financieel resultaat (2), na belastingen.   Het gaat dus om de resultaat voor de uitzonderlijke resultaten (3) maar na afhouding van de belastingen.   Dit is een bijzonder veelzeggend cijfer voor de resultaten van het bedrijf en voor de waardering van een aandeel.    

 

 

(1) het exploitatieresultaat stemt overeen met de omzet (inkomsten uit verkochte goederen en diensten) verminderd met de exploitatiekosten.
(2) financiële resultaten : het verschil tussen hoofdzakelijk de ontvangen intresten uit beleggingen en de betaalde intresten op schulden.
(3) uitzonderlijke resultaten : het verschil tussen de inkomsten uit eenmalige of niet-recurrente activiteiten en niet recurrente lasten, zoals uitzonderlijke afschrijvingen wegens waardeverminderingen van de financiële activa.