CENTRALE BANK

De centrale bank is de instelling die ermee belast is de inflatie en de muntkoers van een land in het oog te houden, of die, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, moet waken over een regelmatige groei van de economie. Om die taken te vervullen zijn haar voornaamste wapens dat ze de rentevoeten kan wijzigen en over de mogelijkheid beschikt om grote hoeveelheden deviezen te kopen en te verkopen.  

In de eurozone vervult de Europese centrale bank (ECB) die rol, in de Verenigde Staten is het de Federal Reserve (Fed).

De centrale bank beschikt normaal gezien ook over het recht om bankbiljetten uit te geven.