CASHFLOW

In de rekeningen van een bedrijf duidt de cashflow alle inkomsten in baar geld aan met aftrek van alle gemaakte kosten. Het gaat dus om het saldo van alle kasoperaties. De cashflow houdt dus geen rekening met boekhoudkundige lasten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies.

De koers/cashflow verhouding (de beurskoers gedeeld door de cashflow) maakt het mogelijk een aandeel te waarderen. Hoe lager die verhouding, hoe goedkoper het aandeel is.

 

Geldstromen
In de resultatenrekening die beursgenoteerde bedrijven op bepaalde tijdstippen publiceren zijn alle opbrengsten en kosten over een bepaalde periode samengebundeld. Maar bij die opbrengsten staan er verkochte goederen waarvoor de koper nog niet heeft betaald of kosten zoals leveranciersleveringen die nog niet zijn betaald. Ook bijvoorbeeld afschrijvingen van machines of voorraadwijzigingen zijn in rekenschap gebracht. Maar deze elementen brengen geen geldstromen op gang dus schept de resultatenrekening geen goed beeld van de ontvangsten en uitgaven. De cashflow of stroom van kasmiddelen doet dit wel. Het geeft een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen (of oorsprong en bestemming van geldstromen) tijdens een bepaald boekjaar. Het verschil ertussen levert de uiteindelijke cashflow op. Deze wijziging is terug te vinden in de balanspost geldmiddelen en liquide middelen.

Onderverdeling
De cashflow kan in drie stukken worden opgesplitst: geldstromen uit bedrijfsuitoefening, investeringsactiviteit en financiering. De eerste kasstromen hangen samen met de exploitatie van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het kopen van grondstoffen en verkopen van het afgewerkte product. Deze monden uiteindelijk uit in de operationele cashflow. Daarna komen de netto-investeringen in materiële of financiële vaste activa en dit kan een participatie zijn in een ander bedrijf. De derde afzonderlijke geldstromen zijn bijvoorbeeld kapitaalaflossingen en intrestbetalingen (gelden stromen weg uit het bedrijf). Maar het opnemen van extra schulden op lange of korte termijn of een kapitaalverhoging brengen dan weer geld binnen.

Nut
Wat is het nut nu van deze informatie? De operationele cashflow toont in welke mate het bedrijf door zijn activiteiten vermogen kan genereren. Het wordt ook gezien als een cijfer dat veel minder ‘gemasseerd’ kan worden in tegenstelling tot de winstcijfer die door onder meer door afschrijvingen een vertekend beeld kan geven. Daarnaast kan worden opgemaakt of het bedrijf veel investeert en tevens hoe het zich financiert. Belangrijk is om de evolutie van de kasstromen over de jaren heen naast elkaar te kunnen leggen om bepaalde tendensen waar te nemen.

Het heeft ook nut bij de waardering van een onderneming. Zo wordt de koers-cashflowverhouding door velen als even belangrijk gezien als de ruimer bekende koers-winstverhouding. Deze ratio geeft aan hoeveel keer men de cashflow betaalt voor een aandeel. Ook wij laten ons in de bepaling of een bedrijf duur is of goedkoop leiden door de analyse van de geldstromen.