BOEKWAARDE

 

De boekhoudkundige waarde of boekwaarde van een bedrijf is de waarde van alle activa, na aftrek van de schulden. Anders uitgedrukt stemt de boekwaarde dus overeen met het eigen vermogen van een bedrijf.

 
Door de boekwaarde te delen door het aantal aandelen, verkrijgt men de boekwaarde per aandeel, een kengetal dat vaak gebruikt wordt om te beoordelen of een aandeel duur is, aan de hand van de verhouding "beurskoers / boekwaarde". Die verhouding ligt vaak boven de 1. Dat is ook niet onlogisch aangezien de boekwaarde, die het eigen vermogen weerspiegelt, uitsluitend rekening houdt met de historische inbreng van de aandeelhouders en met de winsten die tot dusver geherinvesteerd werden (dus niet uitgekeerd via het dividend). De beurskoers daarentegen wordt ook geacht rekening te houden met de toekomstige rijkdomcreatie van een onderneming: is die positief, dan komt ze bovenop de actuele waarde. Hoe optimistischer de beleggers m.a.w. zijn, en hoe hoger ze de toekomstige winsten inschatten, hoe hoger de beurskoers ook boven de boekwaarde van het eigen vermogen (per aandeel) zal liggen.

Aandelen met een te hoge verhouding koers/boekwaarde zijn meestal duur.