AFSCHRIJVING

In de boekhouding van een bedrijf duidt men met de term afschrijving de lasten aan die het bedrijf elk jaar in rekening brengt voor het gebruik van een investering in vaste activa, zoals machines en fabrieken. Afhankelijk van de betrokken activa en van de van kracht zijnde wetgeving kan de afschrijving over een kortere of langere periode lopen. Soms kan dat zelfs twintig jaar zijn. Na afloop van die periode wordt ervan uitgegaan dat de betrokken activa geen boekhoudkundige waarde meer hebben, want zelfs indien ze nog worden gebruikt, verdwijnen ze uit de boeken. We merken terloops op dat de gronden waarop de vestigingen van een bedrijf zijn gebouwd, nooit worden afgeschreven omdat ze normaal niet aan sleet onderworpen zijn.