Nieuws

Approved by Tomorrow: Hoe kunnen CO2-belasting en koopkracht met elkaar worden verzoend?

08 september 2020

De Covid-19-pandemie bracht een groot deel van de wereld tot stilstand en heeft zo geleid tot een ongekende daling van de uitstoot van broeikasgassen. Welke lessen trekken we hieruit en welk post-coronatijdperk hebben we voor ogen? Dat is wat we nu al enkele weken bespreken in het kader van onze campagne "Approved by Tomorrow". Vandaag ligt de focus op de belasting op koolstof.

De situatie van de afgelopen maanden met een daling van de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg, heeft geleid tot de volgende denkpiste: een belasting op fossiele brandstoffen en een CO2-belasting, waardoor een opwaartse spiraal van investeringen, werkgelegenheid en ecologische transitie op gang kan worden gebracht.

Jouw mening is van essentieel belang

De hele zomer door heeft onze campagne "Approved by Tomorrow" het debat over een reeks actuele thema's op gang gebracht. We willen je de kans geven om jouw stem te laten horen en ideeën uit te wisselen. Om zo voor jezelf uit te maken welke post-corona ontwikkelingen je wil zien binnen onze maatschappij. 

Hoe vind je een goed evenwicht tussen de verschillende belangen die vandaag de dag op het spel staan? Hoe kunnen CO2-belasting en koopkracht met elkaar worden verzoend? Hoe kunnen we industrieën belasten met een aanzienlijke CO2-voetafdruk?

Zou je voorstander zijn van een "groene prijs" die de milieukosten van het verbruikte product weerspiegelt, dat wil zeggen rekening houdend met de werkelijke kosten van elk product (productie, transport, recycling)? Kortom, een groene prijs ter vervanging van de bestaande milieuheffingen.

Deel je mening

Ja tegen koolstoftaks, maar onder bepaalde voorwaarden

Deze milieubelasting, van toepassing op fossiele brandstoffen die veel broeikasgassen uitstoten (olie, kolen en gas), beoogt het controleren van de opwarming van de aarde en maakt zeker deel uit van de oplossingen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Wij zijn dus voorstander. Belastingen die de consument naar duurzamere en koolstofvrije producten doen grijpen, ja. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

De belasting op koolstof moet budgetneutraal zijn voor gezinnen. Ze komt "in plaats van" en niet als een extra belasting. De koolstoftaks pakt vooral de negatieve sociale gevolgen aan en richt zich op kwetsbare gezinnen. Ze moet dus maatschappelijk verantwoord zijn. Als consument die bijdraagt aan het systeem, moet je er ook van kunnen profiteren. Via de herverdeling van belastinggerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld door een interessantere prijs voor milieuvriendelijke producten.

Verder is het vanzelfsprekend dat de opbrengst van deze nieuwe belastingen duidelijk moet gaan naar een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling en transitie. De overheid speelt hierin een grote rol.

En wat is jouw mening? Laten we hierover discussiëren!

Neem deel aan de discussie

Wij ijveren tevens voor het optimaliseren van de herstelbaarheid van toestellen en het optreden tegen geprogrammeerde veroudering. Waarom ontmoedigen we deze geplande veroudering, waartegen we al jaren vechten, niet met financiële maatregelen? Maar ook maatregelen waardoor tweedehands producten onder optimale omstandigheden weer op de markt kunnen worden gebracht, zouden dit systeem versterken.

Daarnaast moeten bedrijven (meer) transparant zijn over hun milieu- en sociale impact.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

20 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

België heeft na Huston de grootste bubbel van de Chemische nijverheid
Lobbyisten bepalen ons beleid = gas een korte termijn oplossing . In afwachting elders kopen en PLANNEN VOOR DUURZAME ENERGIE; dE WETSTRAAT werkt van verkiezing tot verkiezing. Met ons politiek stelsel van bijna 1000 volksvertegenwoordigers en provincieraadsleden + ministers voor 11.300.000 inw + een schande !
ELIA GAAT EEN ONBEKWAME DAME AANDUIDEN OMDAT ZE VAN ps SIGNATURE IS ,,, DE GEMEENTEN ZIJN NOCHTANS MEERDERHEIDSAANDEELHOUDER EN KUNNEN NEE ZEGGEN !

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/09/2020

Goeiedag,

Als geoloog en geofysicus, ben ik nauw betrokken bij de huidige zgn. "problematiek" rond alles wat draait rond de hedendaagse (en historische!) kwasties van CO2, temperatuurs- en klimaatsveranderingen, samen met de veranderende zeespiegelstijgingen en het zgn. verlies aan ijsmassa's. Ik kan hier onmogelijk diep in technische details treden, maar ik kan alleen maar aanhalen wat mijn kritische collega's en ikzelf over heel de huidige wetenschap hiervan denken. Immers, in deze tijden waar ieder publiekelijk wetenschappelijk debat onmogelijk wordt gemaakt door vnl. "hardroepers", politieke stromingen en een zich moeiende media die ervoor zorgt dat kritisch wetenschappelijke geesten (en er zijn er een heleboel op Aarde) niet kunnen spreken of in debat kunnen gaan met de dikwijls zelfuitgeroepen "experts" met cataclistische vizies. In media, pers en politiek komen enkel sprekers aan bod die dit cataclisme prediken. Iedereen hoort te "geloven" in hun determinisme waarbij "1+1=5". Door dit voldoende te herhalen, gaat de grote onwetende groep van de samenleving dit dan ook gaan geloven aangezien ze de kritische geesten uit de wetenschappen met tegenargumenten nooit horen. Wie heeft hier belang bij: bepaalde politieke stromingen, vele activisten en voornamelijk de grote industrieën (autoindustrie, bouwsector, banken en verzekeringen, enz. ...). Het klimaat, welk immers een erg complexe wetenschappelijke materie is waarover slechts weinigen iets kunnen zeggen of meespreken, wordt misbruikt door deze groepen om zo de bevolking te manipuleren en hun eigen economie aan te zwengelen. Hiervoor moeten goede auto's op de schroothoop, oudere huizen afgebroken, huizen extra geïsolereerd worden, enz. ... En dit om zgn. wetenschappelijk nietsbetekenende klimaatsdoelstellingen te behalen. Dit kost vooral veel geld aan de gewone burgers, maakt onze ecologische voetafdrukken in snel tempo nog veel groter en het zal uiteindelijk niets wijzigen aan het klimaat (gelukkig maar!). Geologisch gezien, loopt momenteel alles erg "normaal", voor wat temperatuur, CO2, zeespiegels en ijsmassa's betreft. Wel erg belangrijk is vooral om duurzaam en zuinig om te springen met energie en grondstoffen. Dus stop de doorgedraaide economie waarbij op een blinde wijze alle oudere wagens, huizen, enz. ... zomaar moeten worden vervangen door "nieuw", ten voordele van een beperkte kapitaalkrachtige groep! Met extra taxen zal men de strop nog harder aantrekken rond de hals van de gewone burgers en het zal niets uithalen naar het klimaat toe!

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020

Co2 enerzijds en anderzijds Antwerpen is nr 1 in Europa en nr 2 na Houston ! We zullen de kip en het ei moeten sparen willen we onze welvaart niet op het spel zetten. Groen sluit onze kerncentrale' s - die vervangen worden door Co² uitstoot van gascentrale's
Dit soort van politiek voeren is lachwekkend !

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020

Zoals zoveel tijdens een crisis: een aantal sectoren profiteren er van om de prijzen op te drijven (alcoholgels, mondmaskers, handschoenen, corona-plus-prijzen bij o.a. kappers, tandartsen, ...)
Men moet nu de overheid niet nog bij stimuleren om 'corona'taksen bij uit te vinden. Het enige wat daarin wel zou passen is de super-goedkope vliegtuigtickets te verbieden en de vliegtuigbrandstof eindelijk normaal te belasten maar niet de gebruikers van benzinewagens anders wordt terug de gewone man/vrouw de 'pineut'.
Heel wat maatregelen zoals het aanpassen van woningen aan de milieu'normen' van de overheden zijn alleen maar genomen om de werkgelegenheid op te krikken en niet om de gewone mens te dienen
Een woning renoveren om op een jaar tijd duizend euro te sparen terwijl de renovatie honderdvijftig tot tweehonderd euro kost = ???? Wie deze politiek ondertekende heeft niet goed nagedacht over de gevolgen voor de 'gewone' man/vrouw.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

Het sop is ver van de kool waard. We verliezen veel economisch potentieel aan oplossingen die het CO2 probleem meestal alleen maar vergroten. Daardoor verliezen zicht op de echte problemen zoals plastic afval opruimen, de slechte wereldwijde waterhuishouding, ontbossing, ...

Windmolenparken verbruiken op een zeer milieu onvriendelijke manier metalen die een grote kost geven betreffende het milieu.
Lithium ontginning is ganse ecologische systemen aan het vernietigen om auto’s op elektriciteit te kunnen laten rijden.

D. De Cleene, Groene elektriciteit kampt met grondstoffencrisis. EOS sept. 2019.
www.eoswetenschap.eu/.../groene-elektriciteit-kampt-met-grondstoffencrisis

De maatschappij zal uiteindelijk geld moeten betalen voor iets wat geen baat bijbrengt voor het milieu. De ware milieu kost wordt gemaskeerd omdat heel wat grondstoffen van buiten de EU komen en is de 'groen markt' verziekt met ongenuanceerde subsidies. Dit werd mooi toegelicht in o.a. het NOS journaal okt 2014.

www.youtube.com/watch

Verder is het zeker dat de aarde opwarmt, maar het is nog niet zo zeker of dat wel door de CO2 komt. Het probleem van oorzaak en gevolg maakt dat het wetenschappelijk nog steeds alles behalve een vaststaand feit is, zeker als je weet dat het nabije verleden (2000 jaar geleden) warmer was dan nu. Het liet Hannibal zelfs toe met olifanten de Alpen over te steken.

Deze problemen kunnen slechts aangepakt worden op supra nationaal niveau. Eén of een aantal landen kunnen het verschil zelfs niet uitmaken. Als we geen internationale afspraken maken is het economisch onverantwoord om dit als natie op te nemen. Op een dag gaan we beseffen wat het ons werkelijk kost, hopelijk is onze economie dan nog in staat het geweer van schouder te veranderen om de echte problemen aan te pakken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

De werkelijke kostprijs van een produkt is niet alleen de kostprijs zoals een bedrijf dat ervaart. Daar moeten milieukosten aan toegevoegd worden, niet alleen CO2 maar ook andere milieubelastende kosten zoals kosten die gepaard gaan met recyclage van verpakkingen en afval, enz...
Maar wie gaat die kosten evalueren ? En hoe gaat men verhinderen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen verschillende landen waarvan sommige landen die kosten helemaal anders inschatten? Idealiter heeft men dus een mondiaal systeem nodig. Maar daar kunnen we nog een eeuwigheid op wachten. Ondertussen moeten we in de Europese Unie een kostenschatting doen van de brede milieukosten en deze onder vorm van een belasting op alle stadia van productieproces toepassen en dus niet alleen op het eindproduct want dat wordt veel te ondoorzichtig.


Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

FOD Volksgezondheid:

Voor meer inspiratie en duiding kan je steeds terecht op de pagina’s van de federale klimaatwebsite, waar de resultaten van een uitgebreid nationaal debat over koolstoftarifering beschikbaar zijn : klimaat.be/.../koolstoftarifering (een website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Bij dit debat werden alle relevante stakeholders en experts uit de bedrijfswereld, de administraties, de universiteiten, de verenigingen en de vakbonden betrokken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

Het principe klinkt goed, maar hoe ga je dit kwantificeren? Met gemiddeldes uit de sector? Wereldwijd, waarbij we mee boeten voor wat er gebeurt in China? Cijfers uit België? Het is alleszins niet eenvoudig.
Bijvoorbeeld in aluminium is het zo dat met voor gerecycleerd aluminium slechts 5% van de energie nodig heeft van de energie om primair alu te maken, maar we zien dit niet terug in de databases van CO-uitstoot. Dat wil zeggen: wanneer bedrijven de moeite doen om met gerecycleerd materiaal te werken, zullen ze in het beste geval door een zware administratieve molen moeten gaan om alles te documenteren. In het slechtste geval past men gewoon de standaard waarden in de sector toe en wordt het bedrijf extra belast ondanks zijn inspanningen.

Een belasting heeft tot doel het gewenste gedrag te stimuleren. Er moet dus ten allen tijde in het oog gehouden worden dat dit gebeurt, niet alleen aan de kan van de consument maar ook aan de kant van de bedrijven. Ik vrees dat sommige bedrijven, ondanks hun inspanningen, gaan doodgeknepen worden omdat men teveel veralgemeningen maakt in de kwantificering.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

Het is helemaal terecht om iedereen te laten bijdragen. Er moet dan wel een alternatief zijn waarop geen of minder 'co2-taks' wordt aangerekend. Bijvoorbeeld aardbeien uit België krijgen een lagere taks dan die uit Marokko. Wasbare luiers tegenover de dan duurdere wegwerp. Vliegreizen tegenover treinreizen. In vele gevallen is er nu al een ecologisch alternatief, het wordt echter vaak enkel gebruikt door 'alternatievelingen' omdat 'eco' vaak duurder is/lijkt. Als er betaalbare alternatieven zijn, hoeft de koopkracht niet af te nemen. Belangrijk is dan wel dat die inkomsten ook bij de bedrijven gehaald worden en transparant worden ingezet om het klimaat te verbeteren.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

CO2 taks, de vervuiler betaald” is een mooie principe. Maar als deze milieu taks moet dienen om de gascentrale te financieren, ter vervanging van de kerncentrales, miljoenen tonnen extra C02, gefinancierd door CO2 taks ?? Graag een iets verstandiger milieu beleid.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

Wanneer rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies aan de fossiele sector zouden stilgelegd worden komen er sowieso miljarden vrij om te investeren in milieuvriendelijke OPENBARE energieproductie. Als die keuze wordt gemaakt is het slecht nieuws voor de grote olieproducenten, maar een goede keuze voor de toekomst van onze planeet en onze kinderen. En de winsten die de overheid maakt kunnen dienen om de staatsschuld te verlichten. Het hoeft niet zoveel te kosten, het is een kwestie van goede keuzes maken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/09/2020

Geld,geld,geld.Als het ene pas betaald is komen ze alweer met iets anders.Dat ze beginnen bij de grote bedrijven,die met hun honder
den zonnepanelen die wij helpen betalen.Maar neen,de kleine man zullen ze wel weer weten te vinden

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

Ik ben absoluut voorstander van een groene prijs, waarbij de werkelijke (milieu)kost wordt doorgerekend in het product. Het is de enige manier om vervuilende producten duurder te maken dan schone producten, waardoor vervuilende producten geleidelijk de markt uitgeprezen worden, en hierdoor zullen de CO2 emissies - eindelijk - substantieel dalen.
Ik ben me er echter ook van bewust dat veel mensen het financieel moeilijk zullen krijgen als producten duurder worden. Daarom wil ik dat de opbrengst van deze groene taks als "klimaatinkomen" aan de mensen wordt gegeven. Lage en middeninkomens zijn hierdoor zelfs beter af.
Het is een rechtvaardige én effectieve oplossing voor het klimaatprobleem.
Meer info over het klimaatinkomen: www.citizensclimatelobby.be

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

En waarom budhetneutraal? Waarom niet (ruim) hoger op de meest vervuilende spullen die vooral door 'ons' worden gekocht, en negatief op de echt propere producten?
Dan kunnen de armen, die zich geen abonnement kunnen veroorloven, eindelijk ook die goede/propere producten kunnen veroorloven.
Maak het basisproduct beter en goedkoper, en belast het (veel) duurdere, maar cradle-to-cradle veel schadelijkere product.
Dát is pas social, en haalt (de?) armen uit de miserie, en misschien uit de armoede.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

1) Voorstander van een groene prijs (transparantie inzake CO2-uitstoot van product of dienst)
2) Principe van de vervuiler betaalt, doorwerken in de gehele economie en belastingssyteem
3) Belastingvermindering voor personenen/vennootschappen die ecologische investeringen doen.
4)Verplichting voor onderneming met vervuilende activiteiten om aan CO2-compensatie te doen, bij gebreke waaraan deze onderworpen worden aan belastingverhoging
5) R&D/ think tanks vanuit overheid om milieubeschermede regelgeving en maatregelen te kunne opleggen

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020
, Gereageerd:

Beste Hans,
Dat is tenminste stoere taal.
Ah ja, je puntje 4, ken jij andere bedrijven?

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

zoveel mogelijk, de vervuiler betaalt.
Hoe meer ge in verhouding vervuilt hoe meer betalen.
Lijkt mij het eerlijkste, misschien niet het eenvoudigste

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

Ik ben van mening dat er eerst en vooral eens goed moet nagezien worden of al wat men zegt en schrijft over de invloed van CO2 wel juist is. Het is namelijk zo dat er blijkbaar geen ECHT wetenschappelijk en liefst natuurkundig bewijs bestaat dat CO2 slecht is voor de aarde en de atmosfeer ervan. Er zijn op dit ogenblik in feite 2 groepen die hierover het tegengestelde beweren: een groep, die men alarmisten kan noemen, die aanleunt bij wat de IPCC zegt en die zegt dat CO2 inderdaad slecht is voor de aarde en een andere groep, die men sceptici kan noemen, die vindt dat het allemaal overdreven is en dat de hysterie rond CO2 voor een groot deel te wijten is aan mensen die leven van subsidies die er te krijgen zijn om onderzoek te doen naar de nefaste gevolgen van CO2 en voor wie het daarom goed uitkomt om te beweren dat CO2 moet verwijderd worden uit de atmosfeer van de aarde.
Blijkbaar speelt het principe dat men er beter aan doet de eerste groep te volgen want "het moest eens waar zijn"; maar die groep volgen komt er ook op neer dat men immense kosten maakt en dat dit wellicht niet nodig en ook misschien zelfs niet nuttig is. Veel van wat gezegd en geschreven wordt komt overeen met een slaafs en ondoordacht volgen van wat de IPCC schrijft daar waar het ook geweten is dat deze IPCC alles behalve een onverdacht organisme is. Daarom stel ik dat men er goed zou aan doen om eerst de twee partijen met de tegengestelde standpunten te horen en niet zomaar de trend van de alarmisten te volgen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

De CO2-taks enz. Ik krijg onderhand (en vergeef mij de uitdrukking) het vliegend *** van al die opgelegde milieu-maatregelen. Bvb , een nog niet zo oud appartement, verwarming met gas-HR-ketels. Niettegenstaande dit zeer efficiënte ketels zijn hebben onze vertegenwoordigers via Europa beslist dat die niet meer mogen. Nu moeten wij die preventief vervangen , gezien we op een gemeenschappelijke schouw zitten. De schouw moet voor die nieuwe condenserende ketels grondig worden verbouwd. Kostenplaatje, zo'n 5000 Euro per appartement. En dat voor een heel klein beetje CO2, want een appartement verbruikt zowiezo al zeer weinig "brandstof". Maar wij hebben mensen de volmacht gegeven om dit in een wet te gieten. Geen ontsnappen meer mogelijk. maar ja, ze moesten er komen hé .... jobs, jobs , jobs ...

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020
, Gereageerd:

helemaal mee eens. In een nog niet zo ver verleden verplicht geweest om kosten te maken en over te stappen op "rijk gas". Zoveel jaar later is dat nu plots slecht en moet er weer een kostelijke aanpassing komen. Dat ze eerst eens puur wetenschappelijke bewijzen op tafel leggen om te bewijzen wat nu weer milieuvriendelijk en CO2-uitstoot verminderende maatregelen zijn. Bovendien zal elke bijkomende belasting op milieubelastende bedrijven automatisch terecht komen op de rekening van de consument. De rijken zullen weer de bijkomende kosten kunnen ontwijken of via andere kanalen kunnen recupereren terwijl Jan met de Pet van de regen in de drup zal komen. Denk aan de dure zonnepanelen die een lucratief inkomen betekenen voor zij die de zware installatiekost destijds konden betalen én bovendien overgesubsidieerd werden. Vooraleer te denken ààn een bijkomende belasting eerst eens denken wat het allemaal zal kosten en als de voordelen zullen opwegen tegen de grote kost.

Community

Eco, groen, duurzaam

Gerelateerde discussies