Dossier

Huren voor beginners

14 oktober 2014
huren voor beginners

14 oktober 2014

Aan de hand van tien tips geven wij een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die u als huurder hebt. Ook voor het geval u eraan denkt om met iemand anders samen te huren, want als de woning de hoofdverblijfplaats is van de samenhuurders, gelden dezelfde regels als voor wie in zijn eentje huurt.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als huurder? Als abonnee kunt u de praktische gids Huren en verhuren in 100 vragen gratis verkrijgen.

Meer weten

1. Onderwerp de woning aan een grondige inspectie.

Geef uw ogen de kost als u de woning bezoekt. Weet dat de verhuurder wettelijk verplicht is om u de woning "in goede staat van onderhoud" af te geven. Dat houdt in dat het pand moet voldoen aan de elementaire eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Soms moet de verhuurder over een attest van de gemeente beschikken waaruit dat blijkt. Er moet hoe dan ook een rookmelder zijn geplaatst.
Verder is de verhuurder verplicht om een geldig energieprestatiecertificaat voor te leggen. Zo krijgt u een idee over het energieverbruik van de woning.

2. Hou er rekening mee dat de huurprijs wellicht elk jaar zal stijgen.

De huurprijs moet samen met de eventuele gemeenschappelijke lasten duidelijk zijn aangegeven in elke officiële en publieke mededeling over de verhuring. 
Het bedrag dat in het huurcontract werd vastgelegd, mag voor de volledige duur van de duur in principe niet meer worden gewijzigd. Maar de verhuurder mag de huurprijs wel elk jaar indexeren.

3. Verwacht maar beter dat u uw privéleven niet volledig zult kunnen afschermen.

Het is niet onwettig voor een verhuurder om een kopie van uw loonbriefje te vragen of de contactgegevens van uw huidige verhuurder. Strikt genomen bent u niet verplicht om daarop in te gaan, maar als u de woning kans echt wilt huren, is de kans groot dat u in de praktijk zult toegeven.

4. Wees erop voorbereid dat u een huurwaarborg zult moeten betalen.

De verhuurder is wettelijk niet verplicht om een huurwaarborg te eisen, maar de meesten doen dat wel. 
Hoe de huurwaarborg wordt samengesteld, is echter uw beslissing: met een geblokkeerde rekening op uw naam, via een bankwaarborg of met de hulp van het OCMW.

5. Besef dat u in principe voor negen jaar huurt.

  • De normale duur van een huurovereenkomst is negen jaar. De verhuurder kan de huur slechts in heel specifieke gevallen vervroegd opzeggen. U van uw kant kunt wel op elk moment een einde maken aan de huurovereenkomst, mits u een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt. Soms mag de verhuurder echter een schadevergoeding van u eisen.
  • Een contract van korte duur is nochtans mogelijk, en dan voor één, twee of maximaal drie jaar. In dat geval is het in principe niet mogelijk om vervroegd een einde te maken aan de huur, niet door u en evenmin door de verhuurder.

6. Vergelijk het huurcontract met onze modelovereenkomst.

De verhuurder is verplicht om het huurcontract schriftelijk vast te leggen, en u moet een origineel exemplaar in handen krijgen. Onderteken dat document niet blindelings. Vergelijk het met onze modelovereenkomst (voor negen jaar of voor een korte duur), want daarin zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder billijk verdeeld.

7. Laat de plaatsbeschrijving niet per se aan een expert over.

Het is verplicht om bij de intrede in een huurpand een plaatsbeschrijving op te maken. Zo kan de verhuurder de staat van het goed op het einde van de huur met die beschrijving vergelijken en kan hij vaststellen of u huurschade hebt aangericht. Als de plaatsbeschrijving door een expert wordt opgemaakt, zult u de helft van de kosten moeten dragen. Maar u mag dat document gerust zelf samen met de verhuurder opstellen. Wij beschikken daarvoor over een modeldocument.

8. Ga na of het huurcontract werd geregistreerd.

De verhuurder is verplicht om het huurcontract samen met de verplichte bijlagen en de plaatsbeschrijving te laten inschrijven in het officieel register van het plaatselijke registratiekantoor. Als hij dat niet doet, riskeert hij een boete. Bovendien staat hij zwak wanneer u een einde wilt maken aan de huur indien de woning uw hoofdverblijfplaats vormt én het gaat om een gewone huur van negen jaar: zolang het contract niet is geregistreerd, hoeft u geen opzeggingstermijn te geven en geen opzeggingsvergoeding te betalen.

Maar u mag het contract desgewenst ook zelf laten registreren. Die registratie biedt namelijk het voordeel dat u beter beschermd bent indien de huurwoning wordt verkocht.

9. Beschouw een woningverzekering als een must.

Meestal verplicht de verhuurder u in het huurcontract om een woningverzekering te sluiten. Maar zelfs als dat niet het geval zou zijn, is zo'n polis een absolute aanrader voor een huurder. Als er immers schade ontstaat door brand in de huurwoning en u niet kunt bewijzen dat de brand buiten uw schuld is ontstaan, bent u daar in principe aansprakelijk voor.

10. Leg bij gezamenlijk huren liefst enkele huisregels vast op papier.

  • Als u samen met uw partner een woning huurt, tekent u beter allebei de huurovereenkomst. Voor getrouwde en wettelijk samenwonende huurders is dat strikt genomen weliswaar niet nodig omdat de huurovereenkomst altijd zal worden verondersteld door beiden te zijn gesloten op voorwaarde dat de verhuurder kennis had van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. 
  • Als u met iemand anders samen een pand huurt, zoals sommige studenten en jongwerkenden doen, moet u beseffen dat het in de praktijk een verschil uitmaakt als de overeenkomst op één naam staat of dat alle samenhuurders het contract hebben ondertekend. Als de woning de hoofdverblijfplaats is van de samenhuurders, gelden dezelfde regels als voor wie in zijn eentje huurt. Maar het is nuttig om ook enkele huisregels schriftelijk vast te leggen met onder meer de taakverdeling, de praktische regeling van de maaltijden, de regels over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, de besluitvorming en liefst ook de stappen in geval van een geschil en de eventuele sancties bij "overtredingen".

Afdrukken Versturen via e-mail