Nieuws

Zonnepanelen en digitale meter: opnieuw onzekerheid!

25 juni 2019

Drie maanden geleden besliste het Vlaams Parlement dat wie vóór 2021 zonnepanelen plaatste, 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller zou genieten. Gisteren kondigde de Vlaamse energieregulator VREG aan deze beslissing juridisch aan te zullen vechten. Dat de spelregels opnieuw dreigen te veranderen, net vóór de uitrol van de digitale meter start, is wraakroepend.

Het was toenmalig minister van Energie Tommelein die beloofde dat consumenten zelfs met de digitale meter gedurende 15 jaar het huidige compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller zouden behouden.

Begin april zette het Vlaams Parlement deze belofte om in een decreet dat twee opties voorzag. Wie vóór 2021 zonnepanelen heeft geplaatst of nog zou plaatsen, kan bij de invoering van de digitale meter kiezen: de terugdraaiende teller behouden (zoals met de analoge meter, maar dan op virtuele wijze) of in een nieuw stelsel van gedeeltelijke compensatie stappen waarbij je nettarieven op basis van de werkelijke stroomafname van het net betaalt maar geen prosumententarief. Met de digitale meter kun je immers, anders dan met een analoge meter, perfect bijhouden wanneer de zonnepanelen niets of te weinig produceren.

Terugdraaiende teller tot eind 2020

De VREG toonde zich voorstander van het nieuwe stelsel omdat het een rationeel en efficiënter energie- en netverbruik aanmoedigt. De regulator ziet in de terugdraaiende teller ook een discriminatie (onder andere tussen wie wel en niet zonnepanelen heeft). Bovendien vindt hij dat de Vlaamse regering haar bevoegdheid te buiten gaat en daarmee de onafhankelijkheid van de regulator aantast. Om al die redenen stapt de VREG nu naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing te laten vernietigen. Enige troost: het huidige systeem blijft sowieso van kracht tot eind 2020.

Recht op stabiel beleidskader

Wij vinden het onaanvaardbaar dat wordt geraakt aan de rentabiliteit van reeds gedane investeringen. Zelfs volgens eigen berekeningen van de VREG zou maar liefst 40 % van de prosumenten financieel nadeel ondervinden bij de nieuwe regeling (van de gedeeltelijke compensatie). Onder meer consumenten met een hoog winterverbruik door bv. een warmtepomp zullen worden getroffen.

Dat de prosument daags voor de uitrol van de digitale meter opnieuw in een onzekere situatie wordt gestort, is nefast voor het vertrouwen in zonnepanelen, een noodzakelijk puzzelstuk in de energietransitie, en ondermijnt het draagvlak voor de digitale meter. Elke consument en prosument heeft nood aan en recht op een stabiel beleidskader.

Keuzemogelijkheid als uitweg

Met spelregels die om de haverklap wijzigen ontstaat nu opnieuw chaos. Nochtans was die te vermijden. Zo hadden wij de VREG al gewezen op de oplossing die vanaf 2020 in Wallonië zal worden ingevoerd: de keuze tussen een prosumententarief op basis van het vermogen van de omvormer van de zonnepanelen of op basis van de werkelijke stroomafname van het net. Maar wie voor die laatste optie zou kiezen, krijgt de garantie nooit méér te zullen betalen dan mét de eerste regeling. Op die manier wordt de consument toch gestimuleerd om zoveel mogelijk van de productie van hun zonnepanelen direct te benutten: hoe meer zelfconsumptie, hoe groter de mogelijke besparing.

Bovendien hebben we er steeds voor gepleit om de consument de kans te geven om de digitale meter te weigeren zoals dat onder meer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk kan. Helaas had de Vlaamse regering hier geen oren naar. Welnu, net die keuzevrijheid had een uitweg kunnen bieden uit de huidige impasse: wie het principe van de terugdraaiende teller wou behouden, had dan kunnen vragen om zijn huidige meter tot 15 jaar na de installatie van de zonnepanelen te behouden.

Meer weten over zonnepanelen en de terugdraaiende meter?

Meer uitleg over de terugdraaiende meter, een volledige of volledige compensatie voor je geproduceerde stroom en het eventuele belang van een maximaal zelfverbruik vind je in ons dossier Zonnepanelen: alles wat je moet weten.

Naar ons dossier

Wil je zonnepanelen plaatsen, dan kun je je deze zomer inschrijven op onze groepsaankoop van zonnepanelen.

Naar onze groepsaankoop