Nieuws

Versnelde uitrol digitale meter in Vlaanderen: voordelig voor jou?

13 mei 2020
digitale meter

De mogelijke versnelde uitrol van de digitale meters in Vlaanderen, op advies van energieregulator VREG, is een scenario met een aantal onbekende factoren. Wij plaatsen een aantal vraagtekens bij de impact op de distributienettarieven en de verwachte energiebesparing voor de consument.

In een nieuwe Europese richtlijn, die tegen eind dit jaar moet worden omgezet in lokale wetgeving, worden lidstaten die een positieve evaluatie van de digitale meter achter de rug hebben, aangemaand om vaart te maken met de uitrol ervan. Daar waar de systematische invoering van de digitale meter gestart is vóór 4 juli 2019, zoals in Vlaanderen, moet tegen uiterlijk eind 2024 80 % van de digitale meters geplaatst zijn (en 100 % tegen juli 2029).

Op basis van dit scenario maakte de Vlaamse energieregulator VREG voor de Vlaamse regering een nieuwe kosten-batenanalyse om na te gaan of de voordelen van een versnelde uitrol groter zijn dan de kosten. En dit voor de verschillende betrokken partijen: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, leveranciers en producenten. Globaal genomen blijkt dit effectief het geval.

Globaal positief

De VREG becijferde dat de globale baten voor de maatschappij zouden stijgen naar 888 miljoen euro; dat is een extra “winst” van 120 miljoen tegenover 768 miljoen bij een uitrol over 15 jaar. De bijkomende baten zouden zich situeren op het vlak van een verminderde CO2-uitstoot, vermeden fraude en een extra energiebesparing bij de verbruikers.

Alleen de distributienetbeheerders zouden met verhoogde kosten worden opgezadeld bij een versnelde uitrol. De VREG gaat uit van 15 % extra installatiekosten omdat er meer techniekers nodig zouden zijn om de meters te plaatsen. Die kosten kunnen de netbeheerders weliswaar doorrekenen in de elektriciteitsfactuur van de eindconsument via de distributienettarieven.

Te optimistisch?

Voor een gemiddeld verbruiksprofiel berekende de VREG dat de versnelde uitrol van de digitale meter tegen 2024 voor een gezin extra jaarlijkse kosten zouden inhouden van € 3,6 voor elektriciteit en € 2,8 voor aardgas. Dat brengt de totale kosten van de digitale meter voor een gemiddeld gezin op € 29 per jaar voor elektriciteit en aardgas samen.

De distributienetbeheerders schatten hun meerkosten voor de versnelde installatie echter op 30 %, eerder dan op 15%. Het lijkt erop dat de VREG zich bij een gebrek aan betrouwbare gegevens tevreden stelt met een optimistisch geschatte waarde als uitgangspunt. De werkelijke meerkosten van een versneld scenario vormen dus een groot vraagteken. Volgens ons is bijkomend onderzoek vereist.

Energiebesparingen?

Wij stellen ons ook vragen bij het vooropgestelde positieve effect van de digitale meter op de energiefactuur van de consumenten. Iets waar de VREG in zijn communicatie naar verwijst om het versnelde scenario aan te prijzen en de verhoging van de netkosten te rechtvaardigen.

Welnu, zoals we schrijven in ons artikel in Test Aankoop magazine van mei:“Er is nog veel werk aan de winkel om energie te kunnen besparen met de digitale meter, meer specifiek met betrekking tot de toegang tot een handig energiebesparingssysteem met voldoende gedetailleerde gegevens, referentieverbruik van gelijkaardige gezinnen en specifieke tips voor energiebesparing.” Er moeten immers heel wat randvoorwaarden zijn vervuld opdat er sprake kan zijn van een echte energiebesparing.