Nieuws

De elektriciteitsfactuur moet worden ontvet

20 oktober 2020
elektriciteit stroomfactuur ontvetten

Dat de elektriciteitsfactuur vandaag uit haar voegen barst, is niet zozeer te wijten aan de stijging van het deel “energie”, maar aan de jarenlange stijging van nettarieven, taksen en heffingen. De doorrekening ervan is transparant noch billijk. Wij vragen een rechtvaardige verdeling van de lasten om de factuur voor de gezinnen betaalbaar te houden.

Een globaal dalende energievraag door de coronacrisis in combinatie met grote gasvoorraden en een ruim aanbod aan elektriciteit heeft tijdelijk geresulteerd in voordelige prijzen voor de consument. Dat is positief, maar vooral te danken aan de daling van de prijs van de zuivere energiecomponent. Die laatste is vandaag nog slechts goed voor een vierde van de totale stroomfactuur. Het overige driekwart bestaat uit distributienettarieven, transmissietarieven, taksen, heffingen en btw. Op die kosten heeft de coronacrisis geen enkele impact gehad.

Bij de duurste van Europa

De Belgische elektriciteitsfactuur behoort al langer tot de hoogste van Europa. Alleen Deense en Duitse consumenten betalen nog meer. Op jaarbasis betaalde een gemiddeld Belgisch gezin in de tweede helft van 2019 maar liefst € 951; dat is € 245 méér dan het Europese gemiddelde.

Tussen 2007 en 2019 is de elektriciteitsfactuur in totaal met 66 % gestegen. Daarvan komt, afhankelijk van het Gewest, amper 13 tot 24 % van de stijging van de kosten voor de energiecomponent. Het is vooral de explosieve stijging van andere kosten die de factuur deden oplopen. Het gaat om een breed palet aan heffingen en openbaredienstverplichtingen die aan de eindverbruiker worden doorgerekend: de financiering van de vier energieregulatoren in ons land, de ontmanteling van nucleaire installaties van Mol, openbare straatverlichting, het sociaal tarief en regionale en federale steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, isolatie- en energiepremies enz.

Wij kennen graag jouw mening over de elektriciteitsfactuur en wat daarin thuishoort.

Naar onze peiling

Gebrek aan transparantie

Die extra kosten worden via zowat alle onderdelen van de factuur doorgerekend, wat de zaak allesbehalve transparant maakt. Een goed begrip van de energiefactuur is nochtans essentieel om niet nodeloos te veel te betalen. Dat geldt des te meer voor kwetsbare gezinnen.

Rem op de energietransitie

De doorrekening van al die kosten via de elektriciteitsfactuur werkt tegelijk de noodzakelijke elektrificatie van de energievraag voor vervoer en verwarming tegen. Elektriciteit is op dit moment 5 tot 6 maal zo duur als gas of stookolie waardoor bv. een warmtepomp qua verbruikskosten niet kan concurreren met een condensatieketel op fossiele brandstof.

Grootverbruikers bevoordeeld

Kleine verbruikers zoals de gezinnen blijken verhoudingsgewijs vele malen meer te betalen dan middelgrote of grote bedrijven. In het netgebied van Gaselwest in West-Vlaanderen bv. moet een gezin op jaarbasis zo’n 200 euro ophoesten per 1 000 kWh aan kosten die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de energie op zich. Een heel grote afnemer betaalt in hetzelfde netgebied dan weer een schamele 10 euro voor exact dezelfde dienst.

Bedrijven krijgen vaak grote kortingen en vrijstellingen toegeschoven. Zo krijgen grote verbruikers tot 45 % korting op de Federale bijdrage voor elektriciteit. Voor de groenestroombijdrage en de steun voor hernieuwbare energie zijn er voor de grootste energie-afnemers zelfs reducties tot 98 %.

Het is duidelijk dat in sommige netgebieden de lagere kosten voor grootverbruikers worden gecompenseerd via hogere kosten voor de gezinnen. Vooral Vlaanderen is goedkoop ten opzichte van Brussel en Wallonië als het aankomt op de kosten die grote verbruikers betalen.

Voor een betaalbare, transparante en rechtvaardige elektriciteitsfactuur

Voor Test Aankoop kan en moet het anders. Daarom lanceren wij de volgende voorstellen.

  • Ons land telt vandaag zo’n 20 netgebieden, waarin de netbeheerders telkens andere tarieven toepassen. Afhankelijk van waar je woont, betaalt je daardoor bij eenzelfde verbruik een verschillend bedrag aan netkosten, nochtans voor eenzelfde dienstverlening. Er moet een einde komen aan de onrechtvaardige verschillen in de netwerkkosten.
  • Beleidskosten die niet thuishoren in de factuur, zoals openbaredienstverplichtingen, moeten eruit. Taksen, heffingen of de financiering van subsidiemechanismen hebben geen plaats in een factuur die geen onderscheid maakt tussen mensen met een hoog of een laag inkomen.
  • Grootverbruikers krijgen grote kortingen en vrijstellingen. Wij vragen dat wordt onderzocht of er daarbij geen sprake is van kruissubsidiëring van kleine naar grote afnemers voor bepaalde componenten van de factuur. Gezinnen mogen in geen geval opdraaien voor bijkomende kortingen voor de industrie. De energietransitie moet worden gedragen door een rechtvaardige verdeling van de kosten over alle types van afnemers. De grotere verbruikers moeten hieraan op een eerlijkere manier bijdragen.
  • Het is onaanvaardbaar en onlogisch dat de steun aan hernieuwbare energie enkel wordt doorgerekend via de elektriciteitsfactuur, waardoor het klimaatneutraal maken van transport en verwarming, via elektrificatie, wordt verhinderd. Dat kan beter gebeuren via de algemene middelen of de oprichting van een klimaatfonds.

We hebben onze eisen verder uitgewerkt en toegelicht in een nota.

Nieuwe energieplatform 

Je kunt op ons nieuwe energieplatform de hulp van onze digitale assistent benutten om snel de top-3 van de voor jou meest voordelige contracten voorgeschoteld te krijgen.

Verminder jouw factuur op ons energieplatform

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

17 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/11/2020

Tegen de klimaatopwarming (CO2-uitstoot) bestaat een eenvoudige en doeltreffende oplossing.

We kunnen in relatief korte tijd stoppen met olie, kolen en gas en overstappen op kernenergie.
Daarvoor hoeven we niet noodzakelijk van levensstijl of ideologie te veranderen.
Kerncentrales kunnen zeer veel stabiele en betrouwbare energie opwekken zonder CO2 uit te stoten en zonder het milieu te belasten.

We hebben nog veel energie nodig, vooral voor de landen in ontwikkeling die van plan zijn om steenkoolcentrales te bouwen om een degelijk stabiel elektriciteitsnet te installeren.
We moeten ook nog alle fossiele brandstoffen vervangen in transport, verwarming en industrie.
Met windmolens en zonnepanelen is dat onmogelijk.
Die zijn, door hun wispelturige afhankelijkheid van het weer, eerder geschikt voor kleinschalige of specifieke toepassingen. Energie-opslag op voldoende grote schaal bestaat nog niet en zal waarschijnlijk zeer duur zijn.

De tijd dringt.
Er is niet zoiets als een bepaalde hoeveelheid verhandelbare CO2 die we nog gerust ongestraft kunnen blijven uitstoten. De opwarming is volop bezig en kan niet teruggedraaid worden. We kunnen enkel een verdere opwarming tegen houden door de CO2-uitstoot te STOPPEN.

De klimaatdoelstellingen zijn verkeerd.
De hernieuwbaarheid van grondstoffen heeft geen belang voor de klimaatopwarming. Het is de CO2-uitstoot die telt.
Het streefdoel moet dus niet zijn: 100% hernieuwbaar maar wel 100% CO2-vrij.
Zo komt kernenergie mee in aanmerking voor groene stroom.

"Hernieuwbare" energie is niet duurzaam.
Zon en wind zijn onuitputtelijk maar zonnepanelen en windmolens niet. Daar zijn veel (zeldzame) grondstoffen voor nodig en men moet fossiele back-up gebruiken als de zon niet schijnt en als het niet waait. Ze zijn ook moeilijk te recycleren en men moet er zeer veel vrije ruimte en natuur voor opofferen.
De stuwdammen voor waterkracht zijn een ramp voor het milieu en maken een groot gebied voor altijd onbewoonbaar.
Biomassa, het belangrijkste bestanddeel van de zogenaamde hernieuwbare energie, stoot veel CO2 uit.
Alleen kernenergie is duurzaam, CO2-vrij, milieu- en klimaatvriendelijk.
www.trouw.nl/.../

De noodtoestand moet uitgeroepen worden en zou ertoe moeten leiden dat de bestaande kerncentrales zeker niet mogen gesloten worden en dat er onmiddellijk vele nieuwe kernreactoren moeten bij gebouwd worden, zonder al te veel tijdrovende procedures.

Onze nakomelingen, die in een sterk opwarmend klimaat zullen moeten leven zullen ons de kernuitstap terecht verwijten. Wij zijn de laatste generatie die de klimaatopwarming nog enigzins kan beperken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/11/2020

Tegen de klimaatopwarming (CO2-uitstoot) bestaat een eenvoudige en doeltreffende oplossing.

We kunnen in relatief korte tijd stoppen met olie, kolen en gas en overstappen op kernenergie.
Daarvoor hoeven we niet noodzakelijk van levensstijl of ideologie te veranderen.
Kerncentrales kunnen zeer veel stabiele en betrouwbare energie opwekken zonder CO2 uit te stoten en zonder het milieu te belasten.

We hebben nog veel energie nodig, vooral voor de landen in ontwikkeling die van plan zijn om steenkoolcentrales te bouwen om een degelijk stabiel elektriciteitsnet te installeren.
We moeten ook nog alle fossiele brandstoffen vervangen in transport, verwarming en industrie.
Met windmolens en zonnepanelen is dat onmogelijk.
Die zijn, door hun wispelturige afhankelijkheid van het weer, eerder geschikt voor kleinschalige of specifieke toepassingen. Energie-opslag op voldoende grote schaal bestaat nog niet en zal waarschijnlijk zeer duur zijn.

De tijd dringt.
Er is niet zoiets als een bepaalde hoeveelheid verhandelbare CO2 die we nog gerust ongestraft kunnen blijven uitstoten. De opwarming is volop bezig en kan niet teruggedraaid worden. We kunnen enkel een verdere opwarming tegen houden door de CO2-uitstoot te STOPPEN.

De klimaatdoelstellingen zijn verkeerd.
De hernieuwbaarheid van grondstoffen heeft geen belang voor de klimaatopwarming. Het is de CO2-uitstoot die telt.
Het streefdoel moet dus niet zijn: 100% hernieuwbaar maar wel 100% CO2-vrij.
Zo komt kernenergie mee in aanmerking voor groene stroom.

"Hernieuwbare" energie is niet duurzaam.
Zon en wind zijn onuitputtelijk maar zonnepanelen en windmolens niet. Daar zijn veel (zeldzame) grondstoffen voor nodig en men moet fossiele back-up gebruiken als de zon niet schijnt en als het niet waait. Ze zijn ook moeilijk te recycleren en men moet er zeer veel vrije ruimte en natuur voor opofferen.
De stuwdammen voor waterkracht zijn een ramp voor het milieu en maken een groot gebied voor altijd onbewoonbaar.
Biomassa, het belangrijkste bestanddeel van de zogenaamde hernieuwbare energie, stoot veel CO2 uit.
Alleen kernenergie is duurzaam, CO2-vrij, milieu- en klimaatvriendelijk.
www.trouw.nl/.../

De noodtoestand moet uitgeroepen worden en zou ertoe moeten leiden dat de bestaande kerncentrales zeker niet mogen gesloten worden en dat er onmiddellijk vele nieuwe kernreactoren moeten bij gebouwd worden, zonder al te veel tijdrovende procedures.

Onze nakomelingen, die in een sterk opwarmend klimaat zullen moeten leven zullen ons de kernuitstap terecht verwijten. Wij zijn de laatste generatie die de klimaatopwarming nog enigzins kan beperken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/11/2020

Wanneer men zonnepanelen plaatst met een kostprijs van vb 5000€, dan zal de staat via de Prosumententax ongeveer hetzelfde bedrag binnenhalen op de levensduur van deze installatie!

Dus wordt de terugverdientijd bijna verdubbeld wat het rendement van deze installatie omlaag haalt of zelfs negatief wordt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/11/2020

België bezit al een batterij van 1000MW of equivalent aan 500.000 Tesla type 2 wall batterijen.

Electrabel bouwde deze pompcentrale in Coo/trois ponts om de overproductie in de nacht van nucleaire centrales op te slaan, en om die later in de dagboek op piekmomenten terug aan het net af te leveren!

Nucleaire productie loopt op zijn einde, dus groene energie zou deze plaats kunnen innemen!

Deze oplossing is 100% ecologisch want water wordt gebruikt als energiebuffer. Er is namelijk een verschil van 200 meter tussen de hoogste en laagste opslagmeer.

Deze productie kan voor een uur of zeven aangehouden worden.

Wanneer ze overschotten van wind en zonne-energie zou opslaan, zou dit een ecologische oplossing zijn.

Nu gebruikt Elia deze installatie om het net te stabiliseren, en als economisch profijt als men s’nachts goedkope energie aankoopt en deze overdag tegen woekerprijzen kan verkopen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/09/2020

Promoot het plaatsen van zonnepanelen met het huidig systeem, en niet de slimme meter waar men in de toekomst op aanstuurt : verbruik wanneer je produceert... Niemand zal nog geïnteresseerd zijn, en niet meer rendabel. Het plaatsen van een batterij in elk huis is een utopie en ecologisch ? (batterijen in auto's is al voldoende) Mijn idee : produceer waterstof met het te veel aan wind en zonne-ennergie. Vorm de gascentrales om tot waterstofcentrales, en stop op termijn ook met de kernenergie. Wanneer er geen wind, noch zon is, produceer dan (extra) elektriciteit met waterstof. Het enige nut van de slimme meter dat ik zie, is wanneer er dan geen wind, noch zon is, dat bv diepvriezers een dagje zonder spanning komen te staan. Verder kan het elektriciteitsnetwerk blijven bestaan zoals het is. Natuurlijk zullen dit investeringen en kosten meebrengen, maar gas is ook eindig.
Verder maak de prijzen van gas, elektriciteit en water exponentieel duurder, dit zal mensen aanzetten tot minder verbruik. En degenen die dan veel verbruiken kunnen het meestal ook wel betalen.
Waarom gaan we niet terug naar mechanische schakelaars op toestellen, al die stand-by, en aanraaktoetsen verbruiken ook, het is weinig, maar in de massa...
Ik hoor ook vaak over technologie...je huis is warm wanneer je thuiskomt... wat een verwende toestand, kom thuis, verwarming aan, en in 15 min voel je de warmte al... (en wat heeft die technologische investering gekost ? Na 10 jaar is de elektronica defect, sorry niet herstelbaar, verouderd... en moet je volledig nieuw investeren)
De reacties komen al... je bent oubollig... Het is eenvoudig : alternatieve energie kost meer geld, iemand moet de verandering betalen. Maar misschien moeten we wel naar een door de politiek opgelegd systeem voor energie, waar geen aandeelhouders en dure managers rijkelijk premies opstrijken of tot aanvaardbaar beperkt worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/08/2020

Waarom worden de kosten van de straatverlichting alleen verrekend in de electriciteitsrekening en niet in de gasrekening .ik verwarm namelijk met electrisch. .Wat ik zie bij de buren die ook electr.verwarmen dat ze overschakelen op verbranding van hout.(Meer uitstoot en vervuiling)

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/12/2020
, Gereageerd:

'Straatverlichting' Daar kan nog eens op bespaard worden het grootste deel van die verlichting is echt nutteloos en kost handenvol geld ,en energie . Ook is al dat nachtelijk licht een ramp voor de biodiversiteit het veroorzaakt stres bij planten en dieren (ook bij mensen ) het geeft een vals gevoel van veiligheid ,enfin der is eigenlijk niet veel goeds aan en toch staat ons land (en vele andere landen ) er vol van. We zijn onze nacht dag na dag meer aan het verliezen . Doe buitenverlichting uit en we besparen een massa geld en energie en op ecologisch vlak zetten we een zeer grote stap vooruit.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Hallo Christiane, zoals je zegt klopt het inderdaad dat de kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting via de stroomfactuur worden verrekend, niet via de aardgasfactuur. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2019-2024 aangegeven de intentie te hebben deze kosten echter niet langer via de distributienettarieven aan te rekenen. Wij zijn hier al langer vragende partij voor: tal van heffingen en kosten worden op dit moment doorgerekend via de stroomfactuur, waardoor deze voor Belgische gezinnen veel hoger is in vergelijking met onze buurlanden. Wij pleiten er al langer voor om dit soort kosten uit de factuur te halen en ze op een andere manier te financieren en zo de stroomfactuur betaalbaar te maken. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat consumenten omwille van de hoge stroomfactuur gedwongen worden over te schakelen naar vervuilende keuzes zoals de houtkachel. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2020

Graag wou ik nog reageren op de krantenberichten van testaankoop op het capaciteitstarief dat zal ingevoerd wn door VREG vanaf 1 jan 2022 en de daarmee gepaard gaande sterke verhoging van de netkosten.
Volgens testaankoop is het niet te voorzien wat iemands piekverbruik zal zijn...

Ik denk dat het nuttig zou zijn dat alle gebruikers hun zekeringen nakijken in hun aansluitkast, en dat iedereen die zekeringen heeft die zwaarder zijn dan 20 ampere zich toch zorgen zou moeten maken....

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/09/2020
, Gereageerd:

Beste Marcel, bedankt voor je post ! Als je circuits hebt van meer dan 20 A dan heb je waarschijnlijk een hogere piekbelasting. Toch zal een beperking van die elektrische circuits niet automatisch het piekverbruik bepalen. Zelfs in een huis met conventionele 16 of 20 A-circuits kan de piek hoog zijn als er meerdere apparaten tegelijk werken (wasmachine, droger, elektrische ketels, ovens). ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020

Het kan allemaal veel eenvoudiger alleen er is geen politieke wil daartoe eerder omgekeerd. Maak energierekeningen duidelijk en makkelijk te overzien.
Durf een koe een koe te noemen - geef verdoken belastingen een duidelijk zichtbare naam enz.... Test-Aankoop kan hier bewijs leveren van zijn waarde.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Beste Guy, bedankt voor je vertrouwen in onze organisatie. Vanaf 2022 zullen de netkosten in de stroomfactuur in Vlaanderen afhangen van je piekverbruik en niet zozeer van je totaal verbruik zoals nu. Daardoor dreigt elektriciteit duurder te worden voor 4 op de 10 gezinnen. Hoewel er sinds 2016 veel verbeterd is aan de berekeningswijze van het capaciteitstarief, vrezen wij nog steeds dat de nu al complexe stroomfactuur nog onduidelijker zal worden. Consumenten hebben vandaag immers geen enkele voeling met hun piekverbruik en weten niet hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Wij lieten de VREG dan ook weten dat het absoluut noodzakelijk zal zijn om de consument maximaal te informeren en te adviseren over zijn piekverbruik. Bovendien drongen wij bij de VREG aan op een gedetailleerde becijfering die de tarifaire impact van de hervormingen duidelijk weergeeft voor verschillende verbruiksprofielen. We blijven zoals steeds de vinger aan de pols houden ! Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

Gas en elektriciteit zijn tot nader order basisbehoeften. Het is dus verderfelijk ze als speelbal te gebruiken in gewiekste belastingstructuren en financiële spelletjes.

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

ik stap over op energie Vlaanderen dank zij GAELLE het schilt plus minus 150 euro

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

inderdaad, géén tweede belastingbrief, hoe lang zal dit nog duren, het is 5 voor 12.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/08/2020

Het opbouwen van een nieuw energiesysteem voor de toekomst op basis van electriciteit lijkt mij buiten discussie te staan, als je ziet wat de doelstellingen van europa zijn ivm de afhankelijkheid van buitenlandse energiebedrijven en wat de voordelen zijn ivm de gezondheid (koeling door warmtepomp bij hittegolven, vermindering van allergieën en ademhalingsmoeilijkheden door de uitstoot van onverbrande gasresten uit schoorstenen, van benzine- en dieseldampen), gebruiksgemak (regelbaarheid bv van een warmtepomp kamer per kamer, zelfs van op afstand, en op-en afschakelbaar in een oogwenk), kostprijs in gebruik enz...
Vraag is hoe kan men dit in vlaanderen zo snel mogelijk laten gaan, en sociaal aanvaardbaar.
De electriciteitsprijs sterk laten dalen zou daartoe een goede stimulans kunnen zijn. Warmtepompen en elektrische autos zouden sneller op de markt komen.
Naar mijn idee moet er geen compensatie zijn door gas, benzine, diesel in prijs te verhogen, dit zou enkel een kleine ‘oorlog’ teweegbrengen. Een ernstige daling van de electriciteitsprijs zal volstaan, naast het afbouwen van de ondersteuning allerhande aan private personen en bedrijven uit de gas, diesel en benzineindustrie. Zodra de voordelen van de electrische systemen zijn gekend, zullen deze zich door mond aan mond reclame zeer snel verspreiden.
De belastingen in België behoren tot de hoogste in europa. De afroming van de prijzen van electriciteit kan in een goed georganizeerd land geen probleem zijn voor het belastingsinkomen van de staat. De ODV’s uit de factuur halen, de prijzen aan de industrie verhogen tot een redelijk niveau, de dividenden aan de gemeenten uit de electriciteitsprijs halen, de premies aan gasketels en dglke laten uitdoven, het zijn allen middelen die de bevolking ten goede komen.
In een later stadium kunnen kleine klimaattaksen worden geheven in de personenbelasting zo dit nodig lijkt, en dus gespreid over de ganse bevolking in functie van het inkomen. Met die klimaattaksen kan de staat dan investeren in windmolens op zee, in batterijsystemen per woonwijk enz, zonder hiermee een winstoogmerk te hebben.
Het lijkt mij dat de VREG hiertoe op het goede pad zit door de “wacc”, de vergoeding voor kapitaal voor de gemeenten, te verlagen (hoewel blijkbaar vele volksvertegenwoordigers zich hierover vragen stellen- zie de videofilm van het vlaamse parlement ivm de hoorzitting tariefstructuur electriciteit: www.vlaamsparlement.be/.../1414390 (klik op de startknop, maar nadien nog eens op de voortschrijdingsbalk, anders werkt de video niet...)
Anderzijds lijkt het mij nuttiger een discussie op te starten ivm de voorstellen van de tariefstructuur van deze VREG; in hun voorstel, dat in zal gaan vanaf 1 jan 2022, zullen de prijzen van de netkosten op de electriciteitsfactuur voor 40% van de huishoudens met 10% verhogen, en zal voor sommigen de post nettarieven op de factuur verdubbelen.
Door de invoering op die datum van een capaciteitstarief voor de netkosten (80% op basis van de capaciteit in KW van de aansluiting of beter van de “rollende maandpiek”, en slechts 20% op het verbruik in kWh) zullen voor zeer veel gezinnen de netkosten verdubbelen op de factuur.
VREG heeft hierover een raadpleging gehouden de voorbije periode, maar ik vrees dat diegenen die zij geraadpleegd hebben, voornamelijk de distributienetbeheerders waren. Wie van het grote publiek heeft hierop gereageerd?
De VREG haalt als voorbeelden aan:
1) iemand die een 2e verblijf heeft aan zee, en daar dus doorgaans weinig of niets gebruikt, zal door er één middag aanwezig te zijn, plots een hoge verbruikspiek hebben. Hij zal gefactureerd worden over een ganse maand, voor deze piek die hoogstens een uurtje of zo duurt.
2)Iemand die een elektrisch voertuig heeft, en dit oplaadt gedurende een 20 minuten met een hoge capaciteit, bv 20 kW, zal dit halfuur als zijn maandpiek moeten aannemen, en zal per jaar volgens VREG waarschijnlijk een 500 euro meer moeten betalen.
Zij halen 2 misschien weinig “sympathieke” gebruikers aan, maar houden geen rekening met de tienduizenden anderen die een redelijk zware 3 fasige aansluiting hebben van bv 21kW, maar die weinig gebruiken,slechts nu en dan, en geen mogelijkheid hebben hieraan iets te veranderen zonder gigantische investeringen. (ik vermeld bv een kleine elektrische boiler van 30 liter, die opgeladen wordt aan 3.5kW, maar die bij bv het vullen van een bad (bv 100 liter) opwarmt aan 21kW. Deze installatie, al meer dan 40 jaar in werking, kan niet omgevormd worden naar zonneboilers of warmtepompboilers of gewone boilers van 200 of 300 liter, daar er geen plaats voor is, en moest er wel plaats voor zijn, die dan een volledig nieuwe waterleiding in huis vereist, met enorm breekwerk. Een piekverbruik dus van 5 minuten per week, zal over een gans jaar een verdubbeling van de netkosten betekenen.
Op een vraag hierover kwamen er geen antwoorden van VREG. Misschien kan over die nieuwe tariefstructuur van de VREG een discussie gevoerd worden met testaankoopgebruikers?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020
, Gereageerd:

Bedankt, Marcel, voor je waardevolle bijdrage ! Deze materie ligt ons nauw aan het hart en is in het belang van iedere consument. Ik heb je post alvast intern doorgestuurd naar onze betrokken dienst. Mvg, ^An