Nieuws

Studie energieregulatoren bevestigt: Belgische elektriciteitsfactuur is te hoog

26 mei 2020
Belgische elektriciteitsfactuur duurder

De 4 energieregulatoren van ons land hebben de Belgische energieprijzen van begin dit jaar opnieuw vergeleken met die van onze buurlanden. De conclusie bevestigt wat wij al jaren aanklagen: onze elektriciteitsfactuur is te hoog. Er worden te veel beleidskosten in doorgerekend.

Een paar weken geleden maakte de federale energieregulator CREG bekend dat de gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur tussen 2007 en 2019 met 66 % is gestegen. Dat komt overeen met een bijkomend bedrag per jaar van € 503 in Vlaanderen, € 380 in Wallonië en € 234 in Brussel. Voor aardgas is de stijging beperkter en bedraagt ze slechts 19 %.

Op vraag van de energieministers vergeleken de regulatoren nu de energiefactuur van gezinnen en bedrijven met deze in onze buurlanden.

3 belangrijke vaststellingen

1. Belgische gezinnen betalen een hoge elektriciteitsfactuur…

Andere prijsvergelijkingen tonen het al jaren: onze elektriciteitsfactuur behoort tot de hoogste van Europa. In vergelijking met onze buurlanden betalen enkel Duitse gezinnen meer. Franse en vooral Nederlandse betalen een stuk minder. Waar in ons land een gemiddelde jaarfactuur € 828 bedraagt, is dit bij onze noorderburen € 561 en bij onze zuiderburen € 676.

De grote verschillen zijn niet toe te schrijven aan de kosten van de energie op zich; die bevinden zich overal op ongeveer hetzelfde niveau. Het zijn de beleidskosten die men sinds jaar en dag in onze stroomfactuur verwerkt, die de factuur doen oplopen: openbaredienstverplichtingen, belastingen en heffingen.

2. … maar een lage aardgasfactuur

Er is ook relatief goed nieuws: onze aardgasfactuur is vrij laag in vergelijking met onze buurlanden. Op het Verenigd Koninkrijk na betalen we het minst. Voor een gemiddeld verbruik van 23 260 kWh betalen we € 1 055 per jaar. In Duitsland betalen gezinnen € 1 340, in Frankrijk € 1 540 en in Nederland zelfs € 2 088. De voornaamste verklaring? Via onze aardgasfactuur worden veel minder beleidskosten doorgerekend.

3. Brussel laagste elektriciteitsfactuur, Vlaanderen laagste aardgasfactuur, Wallonië altijd het duurst

Tussen de 3 gewesten in ons land bestaan grote verschillen. Voor elektriciteit zijn Brusselse gezinnen (gemiddeld € 745 per jaar) goedkoper af dan Vlaamse (€ 861) en Waalse (€ 877). In Brussel, waar het aantal energieleveranciers intussen is uitgedund en de concurrentie minder lijkt te spelen, worden beduidend minder toeslagen en heffingen via de elektriciteitsfactuur doorgerekend. In Wallonië zijn de netwerkkosten dan weer het hoogst. Toeslagen en heffingen blijken het effect van de liberalisering van de energie te verstoren.

De jaarlijkse aardgasfactuur ligt het laagst in Vlaanderen: gemiddeld bedraagt ze € 915. Dat is een stuk minder dan in Brussel (€ 1 070) en vooral Wallonië (€ 1 180), het gewest waar gezinnen ook voor aardgas het meest betalen. De verklaring zit hem opnieuw in de heffingen.

Verlaging elektriciteitskosten voor industrie: niet op kap van de gezinnen

Ook de energiefactuur van bedrijven werd bestudeerd. Het rapport stelt vast dat bedrijven die zoals gezinnen zijn aangesloten op het laagspanningsnet, een hogere elektriciteitsfactuur betalen in vergelijking met onze buurlanden.

Voor het midden- en hoogspanningsnet is de situatie verschillend naargelang het elektriciteitsverbruik. Niet-elektro-intensieve bedrijven zijn relatief goed af; hun elektriciteitsfactuur ligt in lijn met die van de ons omringende landen. Bij de elektro-intensieve bedrijven valt de stroomfactuur hoger uit, wat voor een concurrentienadeel zorgt, vooral in Brussel en Wallonië.

De regulatoren wijzen op de noodzaak van meer competitieve elektriciteitsprijzen voor de elektro-intensieve industrie, zonder verschuiving van de kosten naar andere consumenten. Dat klinkt mooi maar wij verkiezen duidelijke garanties. Op dit moment genieten grootverbruikers reeds grote kortingen op tal van heffingen en openbare dienstverplichtingen; wij zullen dan ook niet aanvaarden dat de consument opdraait voor hun bijkomende kortingen.

Tijd voor actie!

Wij pleiten voor een grondige make-over van de elektriciteitsfactuur voor gezinnen: die moet betaalbaarder, transparanter én rechtvaardiger. Dat kan door de beleidskosten, die niet thuishoren in de factuur, eruit te halen en de factuur tot haar essentie te herleiden.

Bovendien is het onlogisch dat steun aan hernieuwbare energie enkel via de elektriciteitsfactuur wordt doorgerekend terwijl algemeen wordt aangenomen dat net elektriciteit als energiedrager een steeds grotere rol zal innemen in de toekomst, door de elektrificatie van transport en verwarming. Dringend tijd voor onze beleidsmakers om werk te maken van de hervorming van de elektriciteitsfactuur!

Naar onze koopwijzer

Intussen kun je zelf in actie schieten door te profiteren van de fors gedaalde energieprijzen.