Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit: laat je gelden

11 december 2019

Huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten tekenen. Het komt al te vaak voor. Wij overlopen met jou de regelgeving rond huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en een aantal tips om jouw rechten te laten gelden.

Wat mag (niet)?

Het Wetboek van economisch recht biedt een algemene bescherming aan de consument. Daarnaast geldt er een specifiek akkoord binnen de energiesector. Dit akkoord werd uitgewerkt door de gas- en elektriciteitsleveranciers, in samenspraak met verbruikersorganisaties, energieregulator VREG en de overheid. Het werd van kracht in 2005 en is ondertussen meermaals bijgewerkt. De laatste versie dateert van 2018 en bevat een volledig hoofdstuk over verkooptechnieken. Het legt dus ook de regels vast voor de huis-aan-huisverkoop voor al wie zich bij jou aanmeldt om jou een product of een contract voor te stellen.

Afdwingbare regels

Dit zijn de voornaamste regels bij een huis-aan-huisverkoop:

 • Een leverancier of verkoper moet jouw wens respecteren als je aangeeft dat je geen publiciteit wilt ontvangen.
 • Een verkoper moet onmiddellijk het gesprek beëindigen en/of de woning verlaten, op jouw eenvoudig verzoek.
 • Het is verboden aan de deur te verkopen tussen 20 uur 's avonds en 9 uur 's morgens.
 • Een verkoper mag geen misbruik maken van de zwakte van de consument. Hij mag bijvoorbeeld geen contract sluiten met mensen die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van wat ze tekenen, te begrijpen, zeker tegenover ouderen, gehandicapten en minderbedeelden.
 • Een verkoper wijst jou op jouw wettelijk recht om op elk ogenblik je lopende overeenkomst voor energielevering op te zeggen zonder dat je daarvoor een vergoeding zult moeten betalen.
 • Een verkoper moet te allen tijde vermijden dat je de informatie die hij jou geeft, verkeerd begrijpt, of dat je verkeerde veronderstellingen maakt, vooral in verband met mogelijke besparingen.
 • Als er effectief een overeenkomst wordt gesloten, waakt de verkoper erover dat de consument heeft begrepen dat hij een contract heeft getekend, met welke energieleverancier, wat de totaalprijs per jaar is, de startdatum van het contract en dat de nieuwe leverancier instaat voor de opzegging van de lopende overeenkomst.
 • Een verkoper moet erop toezien dat de consument duidelijk heeft begrepen dat hij 14 kalenderdagen heeft om van mening te veranderen (herroepingsrecht), vanaf welke dag deze termijn begint te lopen en welke stappen je moet zetten om het contract te herroepen.

Deze gedragscode is meer dan zomaar een gids met goede voornemens. Inbreuken op de bepalingen van het akkoord kunnen worden vastgesteld door de Economische Inspectie en vormen een oneerlijke handelspraktijk, die strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Bijkomende specifieke regels

Bij verkopen gesloten buiten de onderneming (deur-aan-deur, winkels, beurzen…) gelden nog specifieke regels:

 • Een verkoper moet, zodra hij in contact komt met jou, zijn legitimatiebewijs tonen waarop zijn identiteit, de leverancier die hij vertegenwoordigt, zijn foto en de vervaldatum van de kaart vermeld staan. Hij moet jou ook een document met al die informatie bezorgen.
 • Een verkoper verstrekt jou een prijssimulatie op basis van je werkelijke verbruik of, wanneer dit niet gekend is, op basis van een gemiddeld verbruik. Deze prijssimulatie vermeldt een datum en de handtekening of identificatie van de verkoper. Ze wordt ter plaatse aan de consument bezorgd op papier of ten laatste 5 werkdagen na het gesprek wanneer de verkoper elektronische middelen gebruikt om de prijssimulatie te maken.
 • Als er effectief een overeenkomst wordt gesloten, bezorgt de verkoper een origineel en duidelijk leesbaar exemplaar van het door beide partijen ondertekende contract op papier of, met jouw akkoord, een andere duurzame drager. In alle omstandigheden verstrekt hij ook de algemene en bijzondere voorwaarden met duidelijke vermelding van het herroepingsrecht binnen 14 kalenderdagen, een overzicht van de prijs van het gesloten contract en de contactgegevens voor het geval de consument een klacht heeft.
 • De leverancier moet het contract schriftelijk bevestigen via een aan de consument persoonlijk gericht schrijven of, met akkoord van de consument, via een andere duurzame drager. Deze bevestiging vermeldt o.a. de datum en plaats van het sluiten van het contract, de gekozen tariefformule, de tariefkaart, eventuele aanvullende diensten enz.

Bij een telefonische verkoop moet je bij aanvang van het gesprek worden ingelicht over de commerciële bedoeling van het gesprek, over de naam van de leverancier en desgevallend over de naam van de onderneming die voor de leverancier het gesprek voert.