Nieuws

Glyfosaat: vergunning verlengd met 18 maanden

05 juli 2016
glyphosaat

Aangezien de Europese Raad niet tot een gekwalificeerde meerderheid is gekomen en enkele lidstaten en burgerverenigingen oppositie voeren, heeft de Europese Commissie beslist om de handelsvergunning van glysofaat nog te verlengen met 18 maanden.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van meer dan 100 herbiciden die toegelaten zijn in België. Het ingrediënt, dat meer bepaald in de wijdverspreide onkruidverdelger Roundup van Monsanto zit, is geclassificeerd als "waarschijnlijk kankerverwekkend" door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. Producten gemaakt met deze stof kunnen ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 

Europa verlengt

Na enkele uitgestelde stemmingen over deze controversiële herbicide, heeft de Commissie op 28 juni belist om de vergunning van glyfosaat met 18 maanden te verlengen. Het ECHA, Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, zou in deze termijn over moeten gaan tot de classificatie van deze stof (kankerverwekkend of niet), maar zal dat niet doen vóór 2017.

Initieel was er sprake om de handelsvergunning te verlengen met 15 jaar, maar door de oppositie van enkele staten en NGO’s is deze termijn ingekort tot 18 maanden.

Brussel en Wallonië zeggen stop

Op 14 april heeft het Brussels Gewest het gebruik verboden van producten die glyfosaat bevatten. Vanaf deze zomer mogen de herbiciden dus niet meer gebruikt worden in parken en tuinen in Brussel. De Brusselse regering acht immers dat er voldoende zorgwekkende resultaten bestaan die een verbod rechtvaardigen.

Paradoxaal genoeg is de verkoop van deze producten nog steeds toegestaan. Deze laatste valt immers onder federale bevoegdheid en dus niet onder de verantwoordelijkheid van het Gewest. Kopen ja, gebruiken nee. Een echte hersenbreker... 

In het Waalse Gewest werd vorige week een ontwerpdecreet goedgekeurd dat de Waalse regering toelaat het gebruik van alle fytosanitaire middelen (bestemd voor de verzorging van gewassen) te beperken. De Waalse minister van Milieu wil met name het gebruik van glyfosaat in de nabijheid van waterplassen en woonkernen verbieden.

Voorzorgsbeginsel

Zoals vele burgers en NGO’s, pleiten wij ook voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel en dus voor niet-verlenging van de vergunning. Daarom hadden wij, samen met de Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace, die boodschap doorgegeven aan onze federale minister, in de hoop dat ons land dat standpunt zou innemen op Europees niveau. 

Helaas was de federale regering niet gevoelig voor onze argumenten. Wij zetten echter door om de verkoop van glysofaat voorgoed te stoppen!