back

Aanrekening jaarlijke administratiekost VME

KBC Bank Havenlaan 2, Brussel
afgesloten Niet succesvol Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

K. L.

aan: KBC Bank

28/01/2023

Onze klacht, namens de mede-eigenaars van de VME, hierna genoemd de VME, gaat over het aanrekenen van nieuwe buitenproportionele administratiekosten door KBC Bank NV, hierna genoemd de bank, naast en boven op de prijs van de bankdienst, waarvan ik als syndicus pas in kennis werd gebracht op 03/01/2023 en waarmee de VME niet akkoord is. Enerzijds de datum wanneer de communicatie m.b.t. het aanrekenen van deze kost gebeurde en anderzijds de manier waarop en gebreken i.v.m. de toegang tot de betreffende communicaties. Op 13/10/2022 werd door de bank een digitale brief (bijlage 1) ter beschikking gesteld op hun ‘KBC touch’ website, deze heeft op het eerste gezicht immers hoofdzakelijk betrekking tot “Nieuwe Bancontact CASH-punten vervangen geleidelijk de KBC-geldautomaten” waardoor schijn wordt gegeven dat de volgende punten zoals het aanrekenen van jaarlijkse kosten t.w.v. € 250 ‘onbelangrijk’ zijn, deze melding staat immers op de 2de pagina. Daarbij en niet onbelangrijk, heeft deze kost betrekking tot een periode uit het verleden (01/01/2022 tot 12/10/2022) en maar 80 dagen in de toekomst (van 13/10/2022 tot 31/12/2022). Het lijkt me niet integer voor gelijk welke financiële instelling op het einde van het jaar retroactief kosten aan te rekenen voor een obscure niet gedocumenteerde & niet gepresteerde dienst die op geen enkel ogenblik duidelijk omschreven wordt en nochtans duidelijk geen deel uitmaakt van de standaard bankdienst waarvoor oorspronkelijk ingetekend werd (cf. bijlage 4). Er was reeds contact met de klachtendienst van de bank die verwijst naar I.32.3 in haar algemene voorwaarden, ik citeer: “Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of bepalingen in de overeenkomsten met zijn klanten, heeft KBC Bank het recht om, rekening houdend met de stijging van de kosten en de ontwikkeling van de markt, de prijzen, tarieven en kosten die hij aanrekent voor zijn diensten te wijzigen.” De bank spreekt in deze passage van haar algemene voorwaarden over het wijzigen van de prijzen, tarieven en kosten van haar diensten, terwijl de bank de dienst waarop oorspronkelijk ingetekend werd helemaal niet wijzigt in prijs maar simpelweg een nieuwe administratieve dienst aanrekent waarop niet ingetekend werd. De prijs van de bankdienst, en de dienst op zich, werd immers niet gewijzigd. De prijs is zonder rekening te houden met indexering hetzelfde als het voorgaand jaar (cf. bijlage 2). De bank haar antwoord op onze klacht achten we tegenstrijdig met haar algemene voorwaarden. Echter heb ik als syndicus deze brief tussen 13/10/2022 en 03/01/2023 nooit opgemerkt, ondanks ik dagelijks inlog voor zakelijk- & privébankieren en daarvoor alle brieven wel lees en archiveer. Wellicht was dit te wijten door een technisch mankement zoals op 09/01 en opnieuw op 10/01/2023 (zie e-mail met schermopname van 09/01/2023 t.a.v. de bank) waarbij de documenten van specifiek de VME niet te zien waren, doch wel privé & zakelijk van mijn vennootschap, en dus onmogelijk bekeken en gelezen konden worden. Hoogstwaarschijnlijk was dit ook het geval in de periode voor, tijdens en na de betreffende brief van de bank. Mocht deze brief de VME wel bereikt hebben zou ik als syndicus nl. onmiddellijk het nodige gedaan hebben om deze kost te vermijden, echter werd ik pas in kennis gesteld op 03/01/2023 bij het zien van de aangerekende kost op KBC-touch en dus voor een voldongen feit gebracht. Ten laatste is deze kost niet proportioneel, we begrijpen dat de bank geen rekening kan houden met de grootte van een VME noch inzage heeft in het aantal kavels van een VME, er is immers geen jaarrekening vereist zoals voor vennootschappen, en denk ik dus dat het eerlijker is dergelijke kosten per casus aan te rekenen. In het geval van onze VME schatten wij de daadwerkelijke kosten zeer laag in gezien er jarenlang geen wijzigingen van toepassing zijn qua volmachten of syndici. Om deze redenen acht de VME dat ze alsnog haar rekeningen bij de bank mag afsluiten zonder deze buitensporige kost te hoeven betalen (die in tijden van hoge inflatie en torenhoge energieprijzen trouwens niet te verantwoorden is). € 250 PER JAAR is immers een hoog bedrag waarmee een VME en haar mede-eigenaars belangrijkere zaken zou kunnen betalen, dan een kost waarvoor de bank niets hoeft te presteren, behalve incasseren. We namen akte van het standpunt van de bank en interpreteren dat er rechtstreeks geen verder overleg of minnelijke schikking mogelijk is zonder juridische escalatie en de bankrekeningen enkel kunnen afgesloten worden wanneer deze kost effectief wordt betaald, intussen lopen de kosten voor 2023 dus ook verder, buiten onze wil om. Tenzij misschien alsnog langs deze weg gezien we niet de enige zijn met het idee dat dit niet echt propere handelspraktijken zijn!

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00
  • 1) Terugbetaling van de eventuele debetintresten voortvloeiend uit het negatief saldo m.b.t. deze factuur. 2) Afsluiting van de zicht- & spaarrekening.

Berichten (7)

KBC Bank

aan: K. L.

28/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: K. L.

31/01/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Losfeld in verband met de administratiekost voor de VME (vereniging mede-eigenaars) goed ontvangen. Uit nazicht blijkt dat we de klant in onze derde communicatie op de hoogte gebracht hebben dat we onze tussenkomst afsluiten en niet langer reageren op zijn mails. Op zijn vraag om de kosten terug te betalen gaat KBC niet in. Voor het afsluiten van de zicht- en spaarrekening van de VME dient hij contact op te nemen met het rekeningvoerend kantoor. Met vriendelijke groeten, KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer

Doorgestuurd naar onze advocaten 31 januari 2023

K. L.

aan: Test Aankoop

31/01/2023
Dit antwoord is privé

KBC Bank

aan: K. L.

06/02/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Losfeld in verband met de administratiekost voor de VME (vereniging mede-eigenaars) goed ontvangen. Uit nazicht blijkt dat we de klant in onze derde communicatie op de hoogte gebracht hebben dat we onze tussenkomst afsluiten en niet langer reageren op zijn mails. Op zijn vraag om de kosten terug te betalen gaat KBC niet in. Voor het afsluiten van de zicht- en spaarrekening van de VME dient hij contact op te nemen met het rekeningvoerend kantoor. Met vriendelijke groeten, KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer

KBC Bank

aan: K. L.

06/02/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

K. L.

aan: Test Aankoop

08/02/2023
Dit antwoord is privé

K. L.

aan: Test Aankoop

09/02/2023
Dit antwoord is privé