back

Aanrekening jaarlijke administratiekost VME

KBC Bank Havenlaan 2, Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

K. J.

aan: KBC Bank

25/01/2023

Goedendag, per 30/12 werd er voor de eerste maal een jaarlijkse administratiekost VME tbv EUR 250,00 op de zichtrekening ingehouden van de VME – waar ik sinds juni 2017 als syndicus van ben aangesteld: - op 02/01 ontving ik na navraag omtrent deze afhouding kopie van desbetreffende kennisgeving dd. 12/10/2022 via de kantoordirecteur; - deze kennisgeving was initieel enkel digitaal verstuurd; - schrijven omtrent digitaal versturen van communicatie dd. 22/08/2020 werd naar een fout post-adres, m.n. dat van de vorige syndicus, verstuurd; - daarenboven werd ik nooit per mail of via enig andere vorm van communicatie geïnformeerd omtrent het bestaan van belangrijke documenten in elektronische vorm. - wegens gebrek aan registratie van het email-adres in jullie systeem (ondanks meegedeeld bij overname van het syndicus-mandaat en herhaaldelijke communicatie via dit adres met medewerkers van het lokaal bankkantoor). - bijgevolg konden maatregelen om deze (relatief hoge) kost te vermijden niet tijdig worden genomen. - o.b.v. de informatie bekomen via de kantoordirecteur werden deze maatregelen alsnog zo spoedig mogelijk genomen en werd verzocht om terugbetaling van deze kosten - deze terugbetaling werd geweigerd “omwille van het feit dat er een voorafgaandelijke communicatie heeft plaatsgevonden die iedereen toeliet om tijdig maatregelen te nemen” - aangezien deze communicatie wegens bovenstaande omstandigheden nooit op correcte wijze ter kennis werd gebracht, is dit argument onterecht - daarenboven is een aanrekening van EUR 250,00 administratie- en beheerskosten enigszins vrijpostig wanneer essentiële elementen zoals post- en email-adres in jullie systeem foutief is, respectievelijk ontbreekt en dit gedurende inmiddels meer dan 5 jaar zonder enig initiatief om hier aan te verhelpen.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00

Berichten (2)

KBC Bank

aan: K. J.

25/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: K. J.

26/01/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Kris Joosen goed ontvangen. We kijken dit na en bezorgen hem zo snel mogelijk een antwoord. Met vriendelijke groeten,KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer