back

vervroegd terugbetalen

KBC Verzekering Havenlaan 2, BRUSSEL
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

H. M.

aan: KBC Verzekering

17/11/2020

Beste, december 2013 ging ik met mijn bvba een investeringskrediet aan voor de aankoop van een praktijkgebouw. Nu wordt het gebouw verkocht en wil ik de lening vervroegd terugbetalen aangezien er niets meer tegenover de lopende lening zou staan. Maar bij navraag in ons plaatselijk kantoor blijkt dat kbc niet wil dat er terugbetaald wordt omdat het bedrag van de funding loss vrij hoog ligt en dus beroepen jullie zich op het feit dat in het contract van destijds vermeld staat dat er geen vervroegde terugbetaling mag gebeuren. Ik wil me echter beroepen op het artikel 1907bis BW dat stelt dat een bank niet meer dan 6 maand wederbeleggingsvergoeding mag vragen. Dit werd nog eens expliciet bevestigd door het hof van cassatie op 26 november 2016: "Zelfs wanneer een bank haar kredietnemer verbod oplegt om een investeringskrediet vervroegd terug te betalen, behoudt de kredietnemer volgens het Hof het recht om het krediet geheel of gedeeltelijk terug te betalen, en is artikel 1907bis BW van toepassing. Met andere woorden : de beperking van de wederbeleggingsvergoeding tot maximaal zes maanden intrest, zoals in artikel 1907bis BW is voorzien, kan worden ingeroepen zelfs wanneer de kredietovereenkomst elke vervroegde terugbetaling uitsluit." Ik heb ook weet dat Unizo samen met de ombudsdienst van de financiële sector het probleem aankaart bij de banksector. Aangezien ik al jaren heel trouwe klant bij kbc ben en dat ik al mijn leningen bij kbc genomen heb en altijd correct de terugbetalingen ben nagekomen hoop ik toch dat we tot een oplossing kunnen komen. Graag had ik dus bekomen dat ik na de verkoop van het gebouw de nog overblijvende lening mag terugbetalen waarbij ik dus een wederbeleggingsvergoeding wil betalen van max 6 maand interest.

Gewenst oplossing

  • mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling met 6 maand interest als wederbeleggingsvergoeding

Berichten (5)

KBC Verzekering

aan: H. M.

17/11/2020

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dit is een automatisch bericht. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u ook terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Met vriendelijke groeten, Uw team van KBC Klachtenmanagement Madame, monsieur, Ceci est une réponse automatique. KBC gestion des Plaintes a bien reçu votre courriel. Avez-vous une question pratique ? Dans ce cas vous pouvez aussi vous adresser à KBC Live au numéro 078 152 153. Nos collègues sont joignables les jours ouvrables de 8h à 22h et le samedi du 9h à 17h. Vous pouvez aussi les contacter sur le site www.kbc.be/Live. Bien cordialement, L’équipe KBC Gestion des Plaintes Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, dies ist eine automatische Mitteilung. KBC-Beschwerdemanagement bestätigt den Eingang Ihrer E-Mail. Haben Sie eine praktische Frage? Dann können Sie an Geschäftstagen von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags von 21.00 bis 17.00 Uhr auch KBC Live unter 078 152 153 kontaktieren, oder über die Website www.kbc.be/Live. Mit freundlichen Grüßen Ihr KBC-Beschwerdemanagement-Team Dear Madam, Dear Sir, This message was generated automatically. KBC Complaints Management has duly received your e-mail. If you have a practical question, you can also contact KBC Live by calling 078 353 137 on working days from 8 a.m. to 10 p.m., and on Saturdays from 9 p.m. to 5 p.m., or visit the website at www.kbc.be/Live. Yours truly, Your KBC Complaints Management Team Disclaimer

H. M.

aan: KBC Verzekering

08/12/2020

Beste, Ik wil graag nog eens terug komen op mijn vraag van 3 weken geleden. Aangezien ik daarop nog geen reactie heb gekregen zou ik u willen vragen of u zo vriendelijk zou willen zijn om hieraan een opvolging te geven? Hilde Moerman

KBC Verzekering

aan: H. M.

08/12/2020

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dit is een automatisch bericht. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u ook terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Met vriendelijke groeten, Uw team van KBC Klachtenmanagement Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Madame, Monsieur, Ceci est une réponse automatique. KBC gestion des Plaintes a bien reçu votre courriel. Avez-vous une question pratique ? Dans ce cas vous pouvez aussi vous adresser à KBC Live au numéro 078 152 153. Nos collègues sont joignables les jours ouvrables de 8h à 22h et le samedi du 9h à 17h. Vous pouvez aussi les contacter sur le site www.kbc.be/Live. Bien cordialement, L’équipe KBC Gestion des Plaintes Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. --- Sehr geehrte Dame Sehr geehrter Herr, Dies ist eine automatische Mitteilung. KBC-Beschwerdemanagement bestätigt den Eingang Ihrer E-Mail. Haben Sie eine praktische Frage? Dann können Sie an Geschäftstagen von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags von 21.00 bis 17.00 Uhr auch KBC Live unter 078 152 153 kontaktieren, oder über die Website www.kbc.be/Live. Mit freundlichen Grüßen Ihr KBC-Beschwerdemanagement-Team Wir bitten Sie dringend, nur die Informationen mitzuteilen, die für die Bearbeitung Ihrer Beschwerde relevant sind. Wenn Sie in Ihrer Mitteilung besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 der DSGVO angeben, dann erteilen Sie der KBC und insbesondere der Dienststelle Beschwerdemanagement Ihre ausdrückliche Zustimmung, diese Daten im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Beschwerde verarbeiten zu dürfen. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier. --- Dear Madam, Dear Sir, This message was generated automatically. KBC Complaints Management has duly received your e-mail. If you have a practical question, you can also contact KBC Live by calling 078 353 137 on working days from 8 a.m. to 10 p.m., and on Saturdays from 9 p.m. to 5 p.m., or visit the website at www.kbc.be/Live. Yours truly, Your KBC Complaints Management Team We urge you to provide only the information that is relevant to the handling of your complaint. If in your message you mention special categories of personal data in the sense of Article 9 of the GDPR, then you give your explicit consent to KBC, and more specifically the Complaints Management department, to process these data within the scope of handling your complaint. Learn more here about how your personal data is processed. Disclaimer

H. M.

aan: KBC Verzekering

10/12/2020

Beste, Mag ik u misschien vragen om uw reactie via dit platform naar me door te sturen en niet via mijn persoonlijk mailadres, kwestie van uw antwoord niet te mislopen en kwestie van de regels van de gdpr wat te respecteren? In antwoord op uw schrijven van 8/12/2020 wil ik toch laten weten dat ik niet geheel akkoord ben met uw antwoord en wel om volgende redenen: als ik er de verschillende arresten van het Hof van Cassatie 2016, het Hof van Beroep van Luik 2017, de Rechtbank van koophandel te Brussel 2018, het Hof van Cassatie 2020, het Hof van Beroep te Gent 2020 en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk 2020 op nalees, samen met de KMO-financieringswet van 21 december 2013 en het doc 53 3088/001 dan kom ik tot volgende argumentering: Vooreerst haalt u aan dat in ons geval het niet gaat over een leningsovereenkomst maar over een kredietopening. Nu net daarover spreken de verschillende arresten zich duidelijk uit: de rechtbanken kijken verder dan “what’s in a name”, daarbij kijken ze steevast voorbij de door de bank gekozen titel van de kredietbrief, en peilen ze aan de hand van een aantal criteria naar de werkelijke bedoeling van de partijen om na te gaan of er in werkelijkheid niet een lening op interest werd gesloten in plaats van een kredietopening. Aangezien er in ons geval een krediet werd aangegaan voor de aankoop van een gebouw en dat dit begon te lopen bij de notariële akte, dat we het bedrag binnen een korte tijd van 20 dagen volledig moesten opnemen, dat na de eerste maand de terugbetaling van het kapitaal diende te starten en dat er diende terugbetaald te worden in gelijke maandelijkse betaling van kapitaal met inbegrip van de verschuldigde rente kunnen we besluiten dat wij als kredietnemer geen enkele beschikkingsvrijheid hadden en kunnen we dus volgens de verschillende uitspraken van de bovenvernoemde rechtbanken niet spreken van een kredietovereenkomst maar wel degelijk over een lening. Dus komt mijns inziens onze lening toch onder art.1907 bis BW te vallen. Vervolgens geeft u aan dat, omdat er in het contract staat dat er geen terugbetaling mogelijk is, dat dit ook zo is. Als ik echter naar de uitspraak kijk van de het Hof van Cassatie 2016 dan bemerk ik dat deze niet in deze redenering meegaat, ze stelt dat de dwingende limiet van art 1907 bis BW van toepassing is of de vervroegde terugbetaling nu contractueel uitgesloten was of niet, dit was van geen tel. Er werd ook gestipuleerd dat de banken geen misbruik mogen maken van het recht om de terugbetaling van kredieten van voor 2014 te weigeren, zie ook de Memorie van Toelichting bij de wet van KMO-financiering van 21 december 2013. Dus ik meen dat dit argument ook vervalt. Als we in beschouwing nemen dat er een wet voor gestemd werd in 2013, dat deze wet uitgebreid werd in 2017 onder impuls van de federale minister van Middenstand, dat de ombudsdienst van de financiële sector pleit voor versoepeling en redelijk verstand, dat er reeds meerdere klachten daaromtrent behandeld werden door febelbin en dat ook de ondernemingsorganisatie Unizo in de bres springt, dan kunnen we stellen dat er blijkbaar door de banken een algemeen probleem moedwillig in stand gehouden wordt. In gedachte houdende dat de lening werd aangegaan om een praktijkgebouw aan te kopen en dat dit gebouw nu verkocht wordt, maakt duidelijk dat onze vraag om de lening vervroegd terug te betalen er niet komt uit een verlangen om nadien een goedkopere lening te kunnen opnemen, maar wel degelijk omdat het voorwerp voor de lening komt te vervallen. ‘KBC, we spreken u taal!’ Als we daarnaast kijken naar het tijdstip waarop de lening ondertekend werd 7/12/2013 en het goedkeuren van de wet van KMO-financiering 21/12/2103, dan zit daar amper 14 dagen tussen. Als we kijken naar het verlijden van de akte bij de notaris 19/12/2013 (dus de ingang van de lening) dan spreken we hier over een verschil van 2 dagen. U kunt begrijpen dat ik er dan een groot probleem mee heb als u zegt dat de wet dan eigenlijk toch niet op onze lening van toepassing zou zijn, dan noem ik dit toch een misbruik maken door de bank. ‘KBC, we hebben het voor u!’ Daarnaast stipuleert u dat: “Door uw keuze voor een vast tarief, liep u geen risico op een stijgend tarief.” Dit klinkt alsof de bank ons ‘beschermd’, maar als we kijken waar de rente nu staat dan weet ik waarom u niet wil dat we vervroegd terugbetalen, u verdient er teveel aan. Daarbij komt nog eens dat de bank voorstelt om het bedrag dan maar op een (pand)rekening te plaatsen waarmee we kunnen beleggen, wat natuurlijk opnieuw voordelig is voor jullie. En zo zien we de ware aard van de KBC naar boven komen, en moeten we ‘klokkenluiders’ als bankwijzer en fairfin helemaal gelijk geven. ‘KBC,We zijn er voor jou!’ ‘Kbc, hoe kunnen we je helpen?’ U kan me helpen door op grond van al mijn argumenten, gestaafd door de vele rechterlijke beslissingen en wetgevingen, gesteund door de ombudsdienst van febelfin, Unizo en financiële raadgevers en advocaten, en door uw bereidheid om ons dossier op een KBC-waardige, klantvriendelijke en menselijke manier te bekijken en erin toe te stemmen om ons krediet vervroegd te laten terugbetalen onder de voorwaarden van art, 1907 bis BW. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KBC Verzekering

aan: H. M.

10/12/2020

Geachte mevrouw, Geachte heer, Dit is een automatisch bericht. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u ook terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Met vriendelijke groeten, Uw team van KBC Klachtenmanagement Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Madame, Monsieur, Ceci est une réponse automatique. KBC gestion des Plaintes a bien reçu votre courriel. Avez-vous une question pratique ? Dans ce cas vous pouvez aussi vous adresser à KBC Live au numéro 078 152 153. Nos collègues sont joignables les jours ouvrables de 8h à 22h et le samedi du 9h à 17h. Vous pouvez aussi les contacter sur le site www.kbc.be/Live. Bien cordialement, L’équipe KBC Gestion des Plaintes Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. --- Sehr geehrte Dame Sehr geehrter Herr, Dies ist eine automatische Mitteilung. KBC-Beschwerdemanagement bestätigt den Eingang Ihrer E-Mail. Haben Sie eine praktische Frage? Dann können Sie an Geschäftstagen von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags von 21.00 bis 17.00 Uhr auch KBC Live unter 078 152 153 kontaktieren, oder über die Website www.kbc.be/Live. Mit freundlichen Grüßen Ihr KBC-Beschwerdemanagement-Team Wir bitten Sie dringend, nur die Informationen mitzuteilen, die für die Bearbeitung Ihrer Beschwerde relevant sind. Wenn Sie in Ihrer Mitteilung besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 der DSGVO angeben, dann erteilen Sie der KBC und insbesondere der Dienststelle Beschwerdemanagement Ihre ausdrückliche Zustimmung, diese Daten im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Beschwerde verarbeiten zu dürfen. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier. --- Dear Madam, Dear Sir, This message was generated automatically. KBC Complaints Management has duly received your e-mail. If you have a practical question, you can also contact KBC Live by calling 078 353 137 on working days from 8 a.m. to 10 p.m., and on Saturdays from 9 p.m. to 5 p.m., or visit the website at www.kbc.be/Live. Yours truly, Your KBC Complaints Management Team We urge you to provide only the information that is relevant to the handling of your complaint. If in your message you mention special categories of personal data in the sense of Article 9 of the GDPR, then you give your explicit consent to KBC, and more specifically the Complaints Management department, to process these data within the scope of handling your complaint. Learn more here about how your personal data is processed. Disclaimer