back

Late en gebrekkige oplevering

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

C. P.

aan: DEmoco nv

26/10/2020

Op 23 april 2018 heb ik een overeenkomst ondertekend tot aankoop- en verkoopbelofte (nieuwbouw-Wet Breyne) met betrekking tot het appartement gelegen op de eerste verdieping genummerd A1.14 van het appartementsgebouw “The Residence”. De werken met betrekking tot het appartementsgebouw zijn aangevangen op 01 april 2017 en zouden 507 werkdagen in beslag nemen. Op 23 augustus 2018 was er reeds 60% van de werken voltooid en heb ik 60% van de totale aankoopprijs betaald. Op 08 juli 2019 verklaarde de architect dat de woning van cliënte reeds voor 90% werd voltooid, reden waarom mij op 10 september 2019 een factuur werd overhandigd tot betaling van een bedrag van 8.383,36 Euro. Ik heb dit bedrag betaald zodat op dat ogenblik reeds 90% van de door mij verschuldigde aankoopsom werd voldaan. De uitvoering van de laatste 10% van de werken nam ongeveer 9 maanden in beslag gezien. De voorlopige oplevering gebeurde op 2 Juni 2020. In uw allesbehalve helder en duidelijk antwoord ter zake op 06 februari 2020 stelt u ten onrechte dat er geen laattijdige oplevering was. Dit is wel degelijk het geval. In uw eigen communicatie aan de media werd aanvankelijk beweerd dat de oplevering medio 2019 zou plaatsvinden. De oplevering werd meermaals aangekondigd en zonder nadere toelichting verschoven, zoals blijkt uit uw eigen communicatie. Meer bepaald betreft het onder meer uw e-mails d.d. 25 maart 2019 (oplevering voorzien voor oktober 2019), 11 juni 2019 (oplevering voorzien voor oktober 2019), 11 oktober 2019 (oplevering maart 2020) en 19 december 2019 (oplevering tussen week 16 en 20 in april 2020). Hieruit blijkt overduidelijk dat de oplevering aanzienlijk is vertraagd ten aanzien van de initiële opleveringsdatum, en dit met meer dan één jaar. Voorts haalde u aan dat er 186 weerverletdagen waren die de tijdige contractuele oplevering onmogelijk maken. Ondanks gevraagd door mijn raadsman, ontving ik nooit een gedetailleerd overzicht van deze 186 weerverletdagen, uiteraard allen ondersteund en erkend door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). Eveneens haalde u aan dat er, naast de weerverletdagen, andere oorzaken aan de basis lagen van de laattijdige oplevering, zoals meerwerken, overmacht en laattijdige betalingen. Geen van al deze zaken is nochtans van toepassing op mijn appartement, waar naast het wegwerken van eventuele gebreken sedert 08 juli 2019 uitsluitend nog het sanitair en de keuken diende te worden geplaatst. Ik leed ontegensprekelijk op voortdurende wijze schade, zowel door het veelvuldig onaangekondigde uitstel van de afwerking en voorlopige oplevering van het appartement, als de door u in dit verband foutieve, minstens misleidende, communicatie. Met onderhavig schrijven stel ik u uitdrukkelijk in gebreke voor de laattijdige uitvoering van de werken en het herhaaldelijk schenden van de contractueel bepaalde opleveringstermijn. Middels onderhavig schrijven maak ik dan ook aanspraak op de contractueel voorziene vertragingsvergoeding van 35,00 Euro per dag. De uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoeding kan worden begroot op een bedrag van 6.550,00 Euro (190 dagen (vanaf 10 september 2019 tot en met 2 Juni 2020) x 35,00 Euro/dag). Bij gebrek aan een positieve reactie van uwentwege ten laatste op 10 November 2020 zal ik mijn contractueel recht laten uitvoeren via de Rechtbank.

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding