Privacy

Test Aankoop en je privé-leven

Wij respecteren en beschermen nauwgezet je privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in onze organisatie stelt en kunnen je verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002. Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om je de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede je te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners teneinde deze laatsten toe te laten je hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen. Met uitzondering van je postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen je persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien je niet wenst dat je postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kun je je hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat je je inschrijft hetzij op elk ogenblik middels je recht tot verbetering van de persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. Je hebt gratis toegang tot je persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om je opties inzake direct marketing te wijzigen en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina. Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, tel: 02 213 85 40 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)