Analyse
Worden spaarrekeningen binnenkort automatisch belast? 5 jaar geleden - donderdag 8 november 2012

De regering is van plan om op een andere manier de belastingvrijstelling van de eerste 1 830 euro aan intresten op spaarrekeningen te beheren.

De huidige situatie

Vandaag zijn intresten op spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste tranche van 1 830 euro. Als de intresten boven dit bedrag uitkomen dan houden de banken 15 % af op het surplus. Maar indien de spaartegoeden over verschillende spaarrekeningen zijn verspreid en als de intresten op elk van die rekening niet boven het plafond uitkomen dan wordt er geen enkele roerende voorheffing geheven. In dit geval is men verplicht om de intresten die boven het plafond uitkomen in de belastingaangifte op te nemen. Deze zullen dan belast worden tegen 15 %, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Maar veel belastingplichtige ‘vergeten’ deze stap uit te voeren…

Het project van de regering

De regering is van plan (er wordt nog volop gediscussieerd) automatisch een roerende voorheffing van 15 % af te houden op de intresten die op een spaarrekening worden geboekt om dan later de mogelijkheid te bieden de belasting die is betaald op de vrijgestelde tranche van 1 830 euro via de belastingaangifte te recupereren. De vrijstelling voor de eerste 1 830 euro aan intresten blijft dus van toepassing maar de belastingplichtige zal zelf de stap moeten zetten om de te veel betaalde voorheffing terug te vorderen.

 

Voor de staat zou het voordeel tweeledig zijn: ze krijgt een voorschot (de staat krijgt de voorheffing begin januari en zal deze pas maanden later moeten terugbetalen nadat belastingaangiftes zijn gecontroleerd) en zal gemakkelijker de belastingplichtigen kunnen belasten die meer dan 1 830 euro aan intresten ontvangen.

Het alternatief van Test-Aankoop

Test-Aankoop is van oordeel dat de spaarrekening zo eenvoudig mogelijk moet blijven en vindt dat de beoogde maatregelen het spaarproduct nodeloos ingewikkeld maakt en de zwaksten zou kunnen treffen zoals degenen die geen aangifte invullen (kinderen bijvoorbeeld) of van wie de aangifte reeds is ingevuld (gepensioneerden). Zullen zij de reflex hebben om een belastingaangifte aan te vragen om de voorheffing te kunnen recupereren?

Test-Aankoop stelt het volgende alternatief voor:
- ofwel staat de belastingplichtige zijn bank toe om het intrestbedrag geboekt op zijn spaarrekening(en) aan de fiscus te communiceren; hij zal niet getroffen worden door een bronheffing maar zal wel belast worden op het intrestbedrag dat boven de 1 830 euro uitkomt;
- ofwel staat de belastingplichtige zijn bank niet toe om het intrestbedrag geboekt op zijn spaarrekening(en) aan de fiscus door te geven. In dit geval zal de bank de voorheffing afhouden op het volledige intrestbedrag (de prijs die moet worden betaald om een zekere discretie te kunnen behouden…).

 

Deel dit artikel