Analyse
Kasbons binnenkort niet meer onder depositogarantiesysteem? 7 jaar geleden - woensdag 27 oktober 2010

In een voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn m.b.t. de depositogarantiesystemen dreigen kasbons uit de boot te vallen. Test-Aankoop verzet zich daar hevig tegen.

Na de financiële crisis hebben verschillende landen, o.a. ook België, heel snel het bedrag tot waar bankdeposito's gewaarborgd zijn, opgetrokken tot 100.000 euro (t.o.v. 20.000 vóór de crisis). Europa is gevolgd: het minimaal gewaarborgde bedrag werd in juli 2009 verhoogd tot 50.000 euro en wordt eind december dit jaar verdubbeld tot 100.000. Vandaar ook dat Frankrijk het optrekken van zijn depositobescherming van 70.000 naar 100.000 euro heeft goedgekeurd (goed om te weten voor Fortuneo-klanten).

Kasbons niet langer beschermd?

De Commissie stelt nu voor om de richtlijn m.b.t. de depositogarantiesystemen te herzien, met als bedoeling de spelregels in alle lidstaten uniform te maken. De voorgestelde veranderingen zijn over het algemeen verbeteringen en kunnen op onze steun rekenen. Er is echter 1 uitzondering: vanaf 2013 (31/12/2012) zouden alle kasbons en obligaties uitgegeven door banken buiten het systeem vallen. Kasbons zijn in België een populair product, waarop vaak ook door minder gegoede mensen of mensen die geen enkel risico willen nemen met hun centen wordt ingetekend. Test-Aankoop verzet er zich dan ook tegen dat kasbons plots niet meer beschermd zouden zijn. Zonder bijzonder ernstige redenen, houdt het trouwens geen steek om spelregels van beleggingsproducten te veranderen tijdens de rit. We zullen er bij het Europese parlement (dat zich nu over de zaak buigt) op aandringen dat het richtlijnvoorstel wordt aangepast. Voor nieuwe beleggingen raden we u aan de voorkeur te geven aan termijnrekeningen i.p.v. kasbons. Kasbons die u al hebt, mag u voorlopig rustig houden. De voorgestelde maatregel treedt pas in werking over twee jaar en kan ook nog gewijzigd worden.

 

Andere voorstellen van de Commissie (deze voorstellen kunnen wel op ons begrip rekenen)100 000 euro per klant en per bank
Vanaf volgend jaar moet in elke Europese lidstaat een uniforme depositogarantie van 100.000 euro per persoon en per bank gelden. Dat is een goede zaak, al vinden wij dat de garantie per klant en per "merknaam" zou moeten gelden. Zo zijn Fintro en BNP Paribas Fortis twee merknamen (en kantorennetten), maar vormen ze officieel één en dezelfde bank. De bescherming van 100.000 geldt dan m.a.w. voor uw tegoeden bij beide "banken". Dat is niet echt duidelijk voor de consument. In andere landen is de situatie na overnames en fusies tussen banken vaak nog complexer.

Tijdelijke overschrijdingen
Het richtlijnvoorstel zou landen de mogelijkheid bieden om ervoor te kiezen bepaalde tijdelijke overschrijdingen (bijv. door de verkoop van een woning, een erfenis, uitbetaling van een aanvullend pensioenkapitaal, enz.) toch te waarborgen, dus ook boven de 100.000 euro. De klant van de bank zou m.a.w. een bepaalde termijn krijgen om dergelijke bedragen te spreiden over verschillende banken of om er iets anders mee te doen. We staan achter het principe van zo'n maatregel, maar we vinden dat hij verplicht moet worden in alle lidstaten: als de regel door sommige landen wel wordt toegepast, en door andere niet, riskeert de consument te denken dat hij beschermd is, terwijl dat niet zo is.

Samenwerking tussen nationale garantiesystemen
Als een bank in meerdere lidstaten actief is, waaronder ook in België, dan zult u zich in de toekomst voor alle procedures in uw eigen taal tot uw nationale autoriteit kunnen wenden. Als een garantiefonds van een bepaald land in moeilijkheden komt, moeten de andere nationale fondsen het tot op zekere hoogte ook bijstaan.

Ook deposito's in vreemde munten gedekt
Het voorstel wil de bescherming uitbreiden naar alle deposito's, ongeacht de munt. Vandaag zijn rekeningen in niet-Europese munten niet beschermd in België.

Bescherming voor beleggers
Hier verandert er voor België niets. Als uw bank of beleggingsfonds failliet gaat, worden uw effecten (aandelen, obligaties, fondsdeelbewijzen, …) overgezet op een effectenrekening bij een andere instelling. De effecten zijn immers geen eigendom van de bank. Het is maar als er sprake is van fraude of administratieve fouten dat bepaalde effecten niet worden overgezet. In dergelijk geval worden uw eventuele verliezen vergoed tot 20.000 euro per persoon (ook in Luxemburg en Nederland, 70.000 in Frankrijk). De Commissie heeft aan het Parlement voorgesteld om de bescherming op te trekken tot 50.000 euro voor alle lidstaten. Ook als een deposito-instelling waaraan een fonds zijn tegoeden heeft toevertrouwd op de fles zou gaan, zouden particuliere beleggers in het fonds voortaan beschermd zijn tot 50.000 euro.

 

Bescherming voor verzekeringnemers

Vanaf 1 januari 2011 zullen tak 21-levensverzekeringen (gewaarborgd rendement van 0 % of meer) beschermd zijn tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar. Ook op het vlak van verzekeringen beweegt er wat in Europa, dat lijkt aan te sturen op een garantiefonds dat ook bescherming biedt voor verzekeringen die risico's

Deel dit artikel