VERWACHT RENDEMENT OP LANGE TERMIJN

Om van een aandeel het verwacht rendement op lange termijn te ramen, wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met twee variabelen. 

De eerste is het dividendrendement, of het (verwachte) dividend gedeeld door de koers.  

Voor de komende 3 tot 5 jaar kan het verwachte rendement op een min of meer realistische manier worden ingeschat door de analisten op basis van gegevens die over de onderneming bekend zijn.  

Voor de jaren nadien, tot een horizon van zowat vijftien jaar, is het niet mogelijk om een precieze inschatting te maken van het verwachte dividend. Daarom past men een tweede variabele toe : de geraamde gemiddelde jaarlijkse groeivoet (in %) van de sector waarin de onderneming haar activiteiten ontwikkelt, eventueel verminderd of vermeerderd op basis van de concurrentiepositie van de onderneming.  

Na die 15 jaar gaan we ervan uit dat de groeivoet samenvalt met het gemiddelde van de economie.  

De som van beide ramingen (dividendrendement + groeivoet) levert het verwachte rendement op lange termijn op.