VEILIGHEIDSMARGE

De notie van de veiligheidsmarge weerspiegelt zich in de tweepool “kwaliteit” en vooral “redelijke prijs”.
Volgens Graham komt een “goede” veiligheidsmarge erop neer dat men 0,5 dollar betaalt voor wat intrinsiek 1 dollar waard is.
Ook Warren Buffett hanteert in dit verband erg strenge criteria. Ook als de situatie dan heel wat slechter evolueert dan verwacht, is het behoudens een catastrofe weinig waarschijnlijk, dat de belegging uiteindelijk verlieslatend wordt.

De filosofie die wij voor onze adviezen hanteren, staat niet zover af van de visie van Buffett en Graham. We gebruiken eveneens een “veiligheidsmarge” in die zin dat we hoofdzakelijk aandelen aanraden die we als “goedkoop” beschouwen. De beurskoers is met andere woorden interessant genoeg om een rendementspotentieel te bieden dat hoger ligt dan dat van andere aandelen en van vastrentende beleggingen.

Toch verschillen onze adviezen in twee opzichten van de filosofie die Buffett en Graham hanteren. In de eerste plaats hanteren we criteria die minder veeleisend zijn. Als we enkel aandelen zouden aanraden die slechts de helft kosten van hun geschatte intrinsieke waarde, dan zou het kransje aandelen waaruit u kunt kiezen, wel erg beperkt zijn. En in de tweede plaats gebeurt het soms dat we aandelen aanraden van ondernemingen, waarvan de kwaliteit zeker niet optimaal is, zoals trouwens kan worden afgeleid uit onze risico-indicator. Als u bereid bent wat meer risico’s te aanvaarden is het vaak ook met die aandelen dat u de beste rendementen kunt halen. Overigens moet u ook rekening houden met het feit dat Warren Buffett over een zeer lange beleggingshorizon beschikt en heel veel kan beleggen, zodat hij vaak een aanzienlijke participatie kan nemen in de bedrijven waarin hij belegt en op die manier ook invloed heeft op het beheer ervan en op de resultaten.