Artikel

Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel

1 jaar geleden - woensdag 13 december 2017
Dat wordt nu voorgelegd aan het Hof van Beroep van Amsterdam met het verzoek de schikking bindend te verklaren.
Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel

Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel

Lukt het deze keer wel, dan zullen de Fortis-gedupeerden eindelijk een vergoeding kunnen opstrijken. Voorlopig zit er niets anders op dan het verdere verloop van de procedure af te wachten.

Een korte terugblik

Door de financiële crisis in 2008 zagen de Fortis-aandeelhouders een deel van hun belegging in rook opgaan. Daardoor kreeg Fortis en zijn afgeslankte opvolger Ageas af te rekenen met heel wat schadeclaims van aandeelhouders die zich misleid of bedrogen voelden. Om een definitief einde te maken aan deze juridische acties, sloot Ageas in maart 2016 een akkoord met 4 belangenverdedigingsorganisaties van Fortis-aandeelhouders (Deminor, Vereniging van Effectenbezitters - VEB, Stichting FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF). Die schikking moest erna door de Nederlandse rechter algemeen bindend worden verklaard. Die uitte in juni 2017, na het aanhoren van een aantal tegenstanders in een publieke hoorzitting, echter enkele bezwaren en gaf Ageas en de belangenverdedigingsorganisaties toen extra tijd om een aangepaste versie van het schikkingsvoorstel in te dienen. Dat gebeurde op 12 december.

Wat is er veranderd?

In grote lijnen bleef de oorspronkelijke schikking overeind. Wel werd de vergoedingsstructuur vereenvoudigd en op vraag van de rechter gunstiger voor de Fortis-aandeelhouders die niet vóór 31/12/2014 waren aangesloten bij één van de 4 belangenverdedigingsorganisaties. De aangeslotenen, “actieve claimanten” genoemd, genoten in de oude schikking namelijk een gunstigere schadevergoedingsregeling. In de aangepaste schikking hebben alle aandeelhouders nu recht op dezelfde basisvergoeding. Wel zullen de “actieve claimanten” nog een extra vergoeding krijgen voor de kosten die zij moe(s)ten betalen aan die organisaties. Ook werd het totale bedrag dat Ageas voor de schikking uittrekt, verhoogd van 1,2 tot 1,3 miljard euro. De Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, één van de belangrijkste tegenstanders tijdens de publieke hoorzitting in maart, zou de nieuwe schikking nu positief gestemd zijn. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat de belangrijkste obstakels opdat de Nederlandse rechter de schikking algemeen bindend zou verklaren, eindelijk verdwenen zijn en is een (weliswaar beperkte maar aanvaardbare) schadevergoeding in zicht.

Wat volgt er nu?

Net als bij de eerder voorgelegde schikking zal de Amsterdamse rechtbank een publieke hoorzitting organiseren waarop de Fortis-aandeelhouders zullen worden uitgenodigd en voor- en tegenstanders zullen worden gehoord. Daarna volgt een definitieve uitspraak. Ageas gaat er vanuit dat die ergens in het 2e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden (eind juni). Wordt de schikking bindend verklaard, dan krijgen de Fortis-aandeelhouders die niet op het schikkingsvoorstel wensen in te gaan en eventuele verdere juridische stappen willen ondernemen om een hogere schadevergoeding trachten af te dwingen, 3 tot 6 maanden de tijd om te reageren (opt-out). Pas daarna (in 2019) zullen de eerste schadevergoedingen worden uitbetaald.

Voor wie en hoeveel?

– Iedereen die op eender welk moment tussen 28/2/2007 en 14/10/2008 (sluiten van de handel) Fortis-aandelen aanhield en daarvan bewijsstukken kan voorleggen, kan een schadevergoeding claimen. De aandelen mogen intussen verkocht zijn.
– Wie aandelen aanhield of (bij)kocht in 1 of meerdere van de drie referentieperiodes, waarin mogelijk misleidende informatie werd verspreid, heeft recht op een extra vergoeding.
– De tabel geeft een indicatie van de te verwachten bedragen. Deze zijn trouwens cumulatief: wie in meerdere periodes aandelen bezat/kocht, mag de bedragen optellen. Het definitieve bedrag zal afhangen van hoeveel aandeelhouders effectief de vergoeding opeisen. In totaal is er immers maximum 1,3 miljard euro beschikbaar.
– Wie een voorlopige raming van zijn schadevergoeding wil maken kan terecht op de website www.forsettlement.com, waar naast meer informatie (o.a. een geactualiseerde lijst met vragen en antwoorden) ook een nieuwe berekeningsmodule beschikbaar is. 
– Behalve het verzamelen van de bewijsstukken van aankoop (borderellen) of van het aanhouden van Fortis-aandelen (staten van de effectenrekening) kunnen de gedupeerde Fortis-aandeelhouders voorlopig nog altijd niets ondernemen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen we u op de hoogte brengen van wanneer en hoe u actie dient te nemen om de schadevergoeding te verkrijgen.

Deel dit artikel