Artikels

 • Artikel
  Fortis-schikking 9 maanden geleden - dinsdag 5 februari 2019
  Nog geen vervroegde uitkering ontvangen?

  Zowel meneer V.D. als zijn broer dienden in het kader van de Fortis-schikking vóór 31 december 2018 hun claimformulier in om in aanmerking te komen voor een vervroegde uitkering van 70% van de compensatie. Zijn broer ontving al een uitbetaling, meneer V.D. zelf niet. Hoe komt dit?

  Uitbetalingen gebeuren in fases

  Het aantal ontvangen claimformulieren was bijzonder groot waardoor de registratie, analyse en verwerking ervan niet voor alle formulieren op hetzelfde moment kon gebeuren. Eind december 2018 was al een deel van de claims verwerkt en werden er ook al vervroegde uitkeringen uitbetaald. Hebt u nog niets ontvangen, dan wil dat gewoon zeggen dat uw claim nog in verwerking is. De reden waarom dat in uw geval iets langer duurt, kan te wijten zijn aan diverse factoren, zoals het moment en de manier (online, per post, via een belangenverdedigingsorganisatie) waarop u uw formulier hebt ingediend, de complexiteit van uw dossier, enz. Eens uw claim verwerkt en aanvaard is, zult u daar schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. Voorlopig hoeft u zich dus geen zorgen te maken. U zult aan het einde van het eerste kwartaal of aan het begin van het tweede kwartaal alsnog uw vervroegde uitkering ontvangen.

  Wat als u nog geen claim hebt ingediend?

  Als u op eender welk moment tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen had en u daar ook bewijsstukken van hebt, dan kunt u een schadevergoeding claimen. Ook wanneer de aandelen intussen verkocht werden. U kunt nog een claimformulier indienen tot en met 28 juli 2019. Het formulier is te vinden op de website www.forsettlement.com (online in te vullen of te downloaden), maar ook te verkrijgen via het callcenter (0800/268 32 of 02/557 59 00) of door te mailen naar forsettlement@computershare.com. U bent verplicht om dit formulier te gebruiken en naar de Claims Administrator (Computershare Investor Services PLC) te sturen, samen met de nodige bewijsstukken.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Fortis-zaak: er vond een hoorzitting plaats op 27 maart 1 jaar geleden - woensdag 28 maart 2018
  Het gerecht heeft zich nog niet uitgesproken.

  Tijdens de twee hoorzittingen (op 16 en 27 maart) verdedigden de voor- en tegenstanders van de aangepaste Fortis-schikking hun standpunt. Het Gerechtshof Amsterdam zal op vrijdag 13 juli zijn beslissing omtrent de bindendverklaring ervan bekendmaken.

  Indien de rechtbank ditmaal wel zijn zegen geeft, kan de procedure voor een gedeeltelijke schadeloosstelling van de gedupeerde Fortis-aandeelhouders eindelijk in gang worden gezet.

  Tot dan kunnen en hoeven de voormalige Fortis-aandeelhouders alvast zelf niets te ondernemen. 

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Op 16 maart werd een eerste hoorzitting voor het Gerechtshof van Amsterdam gehouden over de aangepaste Fortis-schikking 1 jaar geleden - maandag 19 maart 2018
  Op dinsdag 27 maart vindt een tweede hoorzitting plaats.
  De rechtbank uitte zich nog steeds erg kritisch over de bedragen die de be-langenverdedigingsorganisaties voor hun prestaties ontvangen. Op dinsdag 27 maart vindt een tweede hoorzitting plaats. Hier zal de rechtbank zich o.a. buigen over de verschillende behandeling van Fortis-aandeelhouders (degene die zich aansloten bij een van de belangenorganisaties of een juridische actie aanspanden enerzijds en aandeelhouders die geen actie ondernomen anderzijds). Daarna zal de rechtbank moeten beslissen of ze de gewijzigde schikking bindend verklaart. Een uitspraak valt wellicht ergens in juni. Het wordt afwachten of het de tweede keer uiteindelijk wel lukt en de Fortis-gedupeerden eindelijk een schadevergoeding tegemoet kunnen zien.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Dossier Fortis: Gerechtshof van Amsterdam organiseert hoorzitting 1 jaar geleden - donderdag 1 februari 2018
  Deze openbare hoorzitting zal op 16 maart plaatsvinden.

  Op 16 maart zal het Gerechtshof van Amsterdam als onderdeel van de procedure tot verbindendverklaring van het aangepaste Fortisschikkingsakkoord een openbare hoorzitting organiseren waarop alle betrokken partijen (voor- en tegenstanders) hun betoog kunnen houden.

  Na deze hoorzitting zal de rechter oordelen of de schikking bindend kan worden verklaard en of er eindelijk tot de uitbetaling van een schadevergoeding aan de voormalige Fortis-aandeelhouders kan worden overgegaan.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel 1 jaar geleden - woensdag 13 december 2017
  Dat wordt nu voorgelegd aan het Hof van Beroep van Amsterdam met het verzoek de schikking bindend te verklaren.
  Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel

  Ageas en de organisaties die de belangen van de Fortis-aandeelhouders verdedigen, bereikten een akkoord over een aangepast schikkingsvoorstel

  Lukt het deze keer wel, dan zullen de Fortis-gedupeerden eindelijk een vergoeding kunnen opstrijken. Voorlopig zit er niets anders op dan het verdere verloop van de procedure af te wachten.

  Een korte terugblik

  Door de financiële crisis in 2008 zagen de Fortis-aandeelhouders een deel van hun belegging in rook opgaan. Daardoor kreeg Fortis en zijn afgeslankte opvolger Ageas af te rekenen met heel wat schadeclaims van aandeelhouders die zich misleid of bedrogen voelden. Om een definitief einde te maken aan deze juridische acties, sloot Ageas in maart 2016 een akkoord met 4 belangenverdedigingsorganisaties van Fortis-aandeelhouders (Deminor, Vereniging van Effectenbezitters - VEB, Stichting FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF). Die schikking moest erna door de Nederlandse rechter algemeen bindend worden verklaard. Die uitte in juni 2017, na het aanhoren van een aantal tegenstanders in een publieke hoorzitting, echter enkele bezwaren en gaf Ageas en de belangenverdedigingsorganisaties toen extra tijd om een aangepaste versie van het schikkingsvoorstel in te dienen. Dat gebeurde op 12 december.

  Wat is er veranderd?

  In grote lijnen bleef de oorspronkelijke schikking overeind. Wel werd de vergoedingsstructuur vereenvoudigd en op vraag van de rechter gunstiger voor de Fortis-aandeelhouders die niet vóór 31/12/2014 waren aangesloten bij één van de 4 belangenverdedigingsorganisaties. De aangeslotenen, “actieve claimanten” genoemd, genoten in de oude schikking namelijk een gunstigere schadevergoedingsregeling. In de aangepaste schikking hebben alle aandeelhouders nu recht op dezelfde basisvergoeding. Wel zullen de “actieve claimanten” nog een extra vergoeding krijgen voor de kosten die zij moe(s)ten betalen aan die organisaties. Ook werd het totale bedrag dat Ageas voor de schikking uittrekt, verhoogd van 1,2 tot 1,3 miljard euro. De Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, één van de belangrijkste tegenstanders tijdens de publieke hoorzitting in maart, zou de nieuwe schikking nu positief gestemd zijn. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat de belangrijkste obstakels opdat de Nederlandse rechter de schikking algemeen bindend zou verklaren, eindelijk verdwenen zijn en is een (weliswaar beperkte maar aanvaardbare) schadevergoeding in zicht.

  Wat volgt er nu?

  Net als bij de eerder voorgelegde schikking zal de Amsterdamse rechtbank een publieke hoorzitting organiseren waarop de Fortis-aandeelhouders zullen worden uitgenodigd en voor- en tegenstanders zullen worden gehoord. Daarna volgt een definitieve uitspraak. Ageas gaat er vanuit dat die ergens in het 2e kwartaal van 2018 zal plaatsvinden (eind juni). Wordt de schikking bindend verklaard, dan krijgen de Fortis-aandeelhouders die niet op het schikkingsvoorstel wensen in te gaan en eventuele verdere juridische stappen willen ondernemen om een hogere schadevergoeding trachten af te dwingen, 3 tot 6 maanden de tijd om te reageren (opt-out). Pas daarna (in 2019) zullen de eerste schadevergoedingen worden uitbetaald.

  Voor wie en hoeveel?

  – Iedereen die op eender welk moment tussen 28/2/2007 en 14/10/2008 (sluiten van de handel) Fortis-aandelen aanhield en daarvan bewijsstukken kan voorleggen, kan een schadevergoeding claimen. De aandelen mogen intussen verkocht zijn.
  – Wie aandelen aanhield of (bij)kocht in 1 of meerdere van de drie referentieperiodes, waarin mogelijk misleidende informatie werd verspreid, heeft recht op een extra vergoeding.
  – De tabel geeft een indicatie van de te verwachten bedragen. Deze zijn trouwens cumulatief: wie in meerdere periodes aandelen bezat/kocht, mag de bedragen optellen. Het definitieve bedrag zal afhangen van hoeveel aandeelhouders effectief de vergoeding opeisen. In totaal is er immers maximum 1,3 miljard euro beschikbaar.
  – Wie een voorlopige raming van zijn schadevergoeding wil maken kan terecht op de website www.forsettlement.com, waar naast meer informatie (o.a. een geactualiseerde lijst met vragen en antwoorden) ook een nieuwe berekeningsmodule beschikbaar is. 
  – Behalve het verzamelen van de bewijsstukken van aankoop (borderellen) of van het aanhouden van Fortis-aandelen (staten van de effectenrekening) kunnen de gedupeerde Fortis-aandeelhouders voorlopig nog altijd niets ondernemen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen we u op de hoogte brengen van wanneer en hoe u actie dient te nemen om de schadevergoeding te verkrijgen.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Aandeelhouders van Fortis: de schikking werd niet bindend verklaard door het Gerechtshof van Amsterdam 2 jaar geleden - maandag 19 juni 2017
  De verschillende partijen hebben nu tot 17 oktober om een herwerkte versie in te dienen.

   

  Tot verbazing van velen werd de Fortis-schikking vorige vrijdag (16 juni) niet bindend verklaard door het Gerechtshof van Amsterdam. De rechter had het vooral moeilijk met de discriminatie tussen Fortis-aandeelhouders die niets hadden ondernomen, en diegenen die zich wel bij een belangenverdedigingsorganisatie hadden aangesloten (en daardoor een hogere vergoeding zouden krijgen).

   

  De verschillende partijen hebben nu tot 17 oktober om eventueel een herwerkte versie van de schikking in te dienen. Voorlopig is het dus opnieuw lijdzaam toezien en afwachten voor de gedupeerde aandeelhouders. We komen hier binnenkort uitgebreider op terug.

   

  Ageas kan dus helaas nog steeds geen streep trekken onder zijn Fortis-verleden. Hoewel er onderhandelingen zullen komen om alsnog tot een aangepaste schikking te komen, blijft de verzekeraar nog altijd geconfronteerd met de risico’s verbonden aan mogelijke schadeclaims.

   

  Deel dit artikel

;