Analyse
Recht op inspraak ... in theorie 8 jaar geleden - dinsdag 11 mei 2010
Uw fonds besluit te fuseren met een ander. Hebt u zeggenschap?

U hoeft maar de financiële katern van uw dagblad open te slaan en de kans is groot dat een beleggingsfonds u om de oren slaat met de inhoud van zijn jaarvergadering, de aankondiging van een dividend, enzovoort. Maar al te vaak staan de aandeelhouders bij die beslissingen voor voldongen feiten. Toch kunt u als particuliere belegger ook uw stem doen gelden. In de praktijk zal die echter verloren gaan in de massa.

Vorige maand was het opnieuw zover. De beleggingsfondsen Fortis B Global en Fortis B Fund, beide verdeeld door BNP Paribas Fortis, riepen hun aandeelhouders op om te komen stemmen over hun fusieproject (zie ook volgende pagina). Die operatie vinden we niet onverdeeld geslaagd. Zo leggen tal van sectorfondsen binnen Fortis B Fund het loodje om te herrijzen in het zwak beheerde Fortis B Equity Blue Chips Europe (*). Vaarwel dus Fortis B Equity Pharma Europe (**), wat ons betreft een van de betere fondsen in farma-aandelen op de Belgische markt. In zijn plaats krijgt u een Europees gespreid regiofonds (zie grafiek), dat daarbovenop geen hoge toppen scheert. Of hoe appelen plotseling peren kunnen worden.

Had u die operatie kunnen zien aankomen? JA. Had u uw stem als aandeelhouder kunnen laten gelden? JA.
En had u de beslissing van de raad van bestuur kunnen laten dwarsbomen? In de verste verte NEEN.
Een woordje uitleg waarbij we als uitgangspunt de Belgische vennootschapswetgeving nemen.

FORTIS B EQUITY PHARMA EUROPE (vet) EN FORTIS B BLUE CHIPS EUROPE (basis 100)

Uw interessante sectorfonds (vet) wordt omgezet in een niet interessant regiofonds. Het schip verlaten is de enige mogelijkheid die u rest.

VENNOOTSCHAP
· U staat er wellicht niet direct bij stil maar het gros van de beleggingsfondsen op onze markt zijn in feite vennootschappen. Koopt u bijvoorbeeld een deelbewijs van het aandelenfonds Hermes Belgian Growth (Bank Delen), dan wordt u aandeelhouder van die Belgische vennootschap.
Via uw aandelen hebt u vervolgens plichten (zoals het betalen van een beheerloon) en rechten (zoals een dividend), en dat alles steeds in verhouding van uw belang als aandeelhouder binnen die vennootschap.
· Maar ook de vennootschap heeft plichten tegenover u als aandeelhouder. Een belangrijke is de informatieplicht. Zo moet een fonds jaarlijks een halfjaarverslag en een jaarverslag publiceren en kosteloos aanbieden aan de aandeelhouders die daarom verzoeken. Ook is er de jaarlijkse statutaire algemene vergadering (AV) waarin de rekeningen worden goedgekeurd, de bestuurders worden kwijtgescholden, enzovoort. De datum en plaats van die vergadering staan in het prospectus van het fonds vermeld en verschijnen in het Belgisch Staatsblad.
· Beslist het orgaan dat de dagelijkse leiding in handen heeft, namelijk de raad van bestuur, om daarentegen uit te pakken met een speciale operatie, zoals bij Fortis B Fund het geval was, dan zal er een buitengewone algemene vergadering (BAV) van aandeelhouders plaatsvinden. De bijeenroeping van zo’n evenement moet minstens 24 dagen op voorhand gepubliceerd worden in één dagblad die landelijk of in grote oplage worden gespreid. Dat is, naast het Belgisch Staatsblad, vaak De Tijd of de L’Echo.
· Leest u echter niet systematisch dat type berichtgeving – we nemen het u niet kwalijk – of bent u simpelweg geen lezer van de kranten waarin het oproepingsbericht en de verdere vervolgberichten worden gepubliceerd, dan hebt u dus pech. De kans is dan immers bijzonder groot dat u zich pas achteraf van de wijzigingen zult vergewissen. En dan veelal nog omdat uw financiële tussenpersoon uw effectendossier automatisch heeft aangepast.

PREDIKEN IN DE WOESTIJN
· Die (buitengewone) algemene vergaderingen zijn uw enige kans om uw tegenstem te laten gelden. Om eraan deel te nemen, volstaat het om uw aandelen te deponeren en dat tegen een vooraf bepaalde datum. Dat is meestal een week voordat de vergadering zelf plaatsvindt.
– Tijdens de AV zonder statutenwijziging worden alle besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
– Tijdens de BAV met statutenwijziging zal de vergadering slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. De besluiten zullen bovendien pas worden aangenomen als zij goedgekeurd worden door drie vierde van de aanwezige stemmen.
Als het vereiste quorum niet bereikt wordt, en dat is meestal het geval, dan zal een tweede BAV plaatsvinden die geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.
· Concreet betekent dit dat tenzij u een grote aandeelhouder bent, of u zich kunt scharen achter een groep met andere aandeelhouders, uw stem te weinig zal doorwegen in het totaal om de besluiten van de raad van bestuur tegen te werken.
· Betekent dit dat u niets kunt doen? Neen. Indien u niet akkoord gaat met het gevoerde dividendbeleid, fusievoorstellen of wat dan ook, rest u altijd de finale mogelijkheid om het schip te verlaten. Uw kostprijs: de wettelijke beurstaksen, maar die ging u sowieso vroeg of laat moeten betalen.
Het alternatief wordt u automatisch opgedrongen en is vaak slechter. Dat is zeker zo in het geval van Fortis B Fund. Waarom zou u als aandeelhouder van een goed sectorfonds immers genoegen moeten nemen met de door BNP Paribas Fortis aangeboden oplossing?

Deel dit artikel