Analyse
Hemeltjelief, de rentes stijgen ! 10 jaar geleden - donderdag 12 juli 2007
Er kan haast niet naast worden gekeken dat de wind gedraaid is op de kapitaalmarkten. Is dat goed of slecht nieuws?

Er kan haast niet naast worden gekeken dat de wind gedraaid is op de kapitaalmarkten. De rentetarieven zijn wel degelijk gestegen. Is dat goed of slecht nieuws? We maken even een stand van zaken op over de impact van een dergelijke evolutie op uw fondsen.

TERUG IN HET GELID
De tijd dat de langetermijnrentes schommelden rond de 3 % is voorbij. Het moet gezegd dat rekening houdend met de eerder gunstige conjunctuur die we momenteel kennen het moeilijk was om zulke lage rentetarieven te rechtvaardigen. De recente stijging van de rentetarieven brengt dus eigenlijk alleen maar een – weliswaar bruuske – terugkeer naar een situatie tot uiting die meer op dezelfde lijn zit met de economische realiteit. Rekening houdend met een verwachte inflatie onder de 2 % zijn obligatierentes van 4,50 % en zelfs 5 % geen absurditeit. Maar hoewel er niet echt reden is tot paniek, neemt dat niet weg dat die aanpassing niet zonder gevolg is voor de beleggingsfondsen.

AANDELENFONDSEN
Het is niet omdat aandelenfondsen niet beleggen in obligaties dat het niveau van de rentetarieven geen enkele invloed heeft op hun evolutie. Immers, omdat de beurskoersen geacht worden de gezondheidstoestand van de ondernemingen te weerspiegelen, vertaalt elke verwachte verbetering of verslechtering van die gezondheidstoestand zich vroeg of laat in koersschommelingen. In het onderhavige geval kan een rentestijging worden geïnterpreteerd als een verzwaring van de financiële lasten van de onderneming of zelfs een rem voor nieuwe investeringen. Onder overigens gelijke omstandigheden is een rentestijging dus eerder negatief voor de economische wereld en indirect voor de beursmarkten. Zonder ermee rekening te houden dat bij hogere rentetarieven beleggers meer geneigd zijn om zich af te wenden van beursbeleggingen, wat de daling nog meer benadrukt. Maar het leven van een onderneming – en de koers van haar aandeel – is uiteraard niet alleen terug te voeren tot de rentetarieven. Nog heel wat andere factoren spelen in op het verloop van de zaken: biedt de markt goede vooruitzichten, zijn de productietechnieken doeltreffend, heerst er een sterke concurrentie, wordt de onderneming goed bestuurd, ... allemaal factoren die een grotere kieskeurigheid in een periode van rentestijging rechtvaardigen. Ook al spreidt een aandelenfonds automatisch de portefeuille, het blijft belangrijk om de juiste keuzes te maken inzake regio's of sectoren.

OBLIGATIERENTES IN EURO (in %)

Na een pauze in het tweede kwartaal van 2006 zijn de obligatierentes opnieuw beginnen te stijgen. Niet zonder gevolgen voor de fondsen van allerlei aard.

OBLIGATIEFONDSEN
Voor obligatiefondsen is de impact meer voelbaar, aangezien ze juist in obligaties beleggen. De stijging van de rentetarieven gaat gepaard met een daling van de prijs van de obligaties. In een markt die hogere rentetarieven vereist wordt afstand gedaan van bestaande obligaties ten voordele van winstgevender alternatieven, waardoor de koers van de obligaties daalt. De fondsen die beleggen in obligaties krijgen dus klappen, de fondsen in langetermijnobligaties (= meest rentegevoelig) op kop.
Tot het moment waarop prijzen 'in afslag' als buitenkansen worden beschouwd. Maar wat de eurozone betreft, zijn we daar nog niet. Temeer daar de euro te sterk is doorgestegen ten opzichte van andere munten, de Amerikaanse dollar in het bijzonder. Volgens ons is het beter om uw keus te laten vallen op abnormaal verzwakte munten.

THESAURIEFONDSEN
In tegenstelling tot de fondsen belegd in obligaties, profiteren kortetermijnfondsen quasi onmiddellijk van de gunstiger rentevoorwaarden. Ze vernieuwen hun portefeuille immers tegen betere condities naarmate de beleggingen hun (korte) vervaldag bereiken.

KLIKFONDSEN
Klikfondsen of andere fondsen met een kapitaalbescherming zijn, en dat durft men wel eens te vergeten, voornamelijk samengesteld uit beleggingen van het obligatietype. Om de recuperatie van een kapitaal binnen vijf jaar te garanderen, moet een dergelijke belegging momenteel ongeveer 80 % van een portefeuille uitmaken. Logisch gevolg daarvan is dat wanneer de rentetarieven de hoogte ingaan, de waarde van het klikfonds onder druk komt te staan en zelfs kan dalen onder het op de vervaldag gegarandeerde niveau. Zonder echter het beschermingsniveau aan het einde van de rit in vraag te stellen. Tweede gevolg van een rentestijging: nieuwe aanbiedingen kunnen aantrekkelijker zijn. Een voorbeeld daarvan is het fonds KBC EquiMax Eco Water 5 dat momenteel een meerwaarde aanbiedt die gelijk is aan 110 % van de eventuele stijging van een korf van 16 aandelen van ondernemingen actief in de watersector, terwijl twee maanden eerder slechts 100 % van de stijging beloofd werd. Moeten we daarin een bijkomende troef zien? Niet per se. Nieuwe aanbiedingen moeten altijd worden vergeleken met andere beleggingen waarvan het rendement eveneens toeneemt.

Deel dit artikel