Analyse
De staat is u geld schuldig ! 12 jaar geleden - donderdag 10 februari 2005

Vanaf nu kunt u het formulier aanvragen om de beurstaks te recupereren die u ten onrechte heeft betaald. Tenzij u beslist anoniem wil blijven, raden we u aan om de nodige stappen te ondernemen.

Ter herinnering
· Op 15 juli 2004 verplichtte een arrest van het Europese Hof van Justitie de Belgische regering zowel de taks op de beursverrichtingen (TOB) als de leveringstaks (TLT) op de inschrijving van nieuwe effecten te schrappen.
· Dit arrest is bijzonder goed nieuws voor fondsenbeleggers, want de inschrijving op nieuwe effecten slaat eigenlijk op elke type van beleggingsfonds. Wanneer u een fonds aankoopt, worden er immers telkens nieuwe deelbewijzen gecreëerd.
· Er mag daarbij ook geen enkele taks meer geheven worden op de overgang van een compartiment naar een ander binnen eenzelfde fonds of op de omzetting van kapitalisatiedeelbewijzen naar distributiedeelbewijzen of vice versa. Enkel de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen is voortaan nog onderhevig aan een beurstaks van 0,50 % (met een maximum van 750 euro sinds januari).

 

De terugbetaling
· Hier blijft het evenwel niet bij, want de regering werd ook verplicht om de beleggers die tussen 16 juli 2002 en 14 juli 2004 ten onrechte beurs- en leveringstaksen hadden betaald de mogelijkheid te bieden om die kosten te recupereren.
· Hiertoe moet u een formulier invullen, waarvan u de administratie twee afschriften moet bezorgen. Vul duidelijk uw persoonlijke gegevens in, net als de transacties waarvoor u de terugbetaling van de taksen vraagt. Daar voegt u dan alle noodzakelijke documenten aan toe, zoals ofwel het originele borderel ofwel een eenvormig verklaarde kopie daarvan, ofwel een eenvormig verklaarde listing die u bij de bank kunt verkrijgen. Daarnaast is ook het betalingsbewijs noodzakelijk.

 

De banken maken het u gemakkelijk
· De hele terugbetalingprocedure oogt vrij ingewikkeld en lastig, wat uiteraard de nodige vragen oproept. Gelukkig leert een korte rondvraag bij de belangrijkste banken (Dexia, Fortis, ING, KBC) ons dat ze hun klanten een handje willen toesteken.
Zo zijn ze bereid om hun klanten gratis een eenvormig verklaarde listing te overhandigen, waarop alle uitgevoerde transacties en de betalingsbewijzen vermeld staan. Dexia maakt deze listing enkel over op aanvraag, Fortis en KBC doen dit automatisch. ING werkt momenteel nog een procedure uit om de klanten te contacteren.
· We raden u dan ook aan om geen origineel borderel (of een te betalen kopie daarvan) mee te sturen, maar eerder de eenvormig verklaarde listing. Mocht dat problemen opleveren, contacteer dan gerust uw bank. Het is best mogelijk dat andere banken zich iets minder welwillend opstellen of zelfs kosten aanrekenen. Mocht die factuur al te hoog oplopen, raden we u aan om toch uw originele uittreksels op te sturen, uiteraard nadat u eerst zelf een kopie heeft gemaakt.

 

Wacht niet te lang om te reageren!
· Tenzij u echt vasthoudt aan het anonieme karakter van uw beleggingen – u bent inderdaad verplicht om uw identiteit prijs te geven – raden we u aan om het terugbetalingformulier zeker op te sturen. Ook al gaat het hierbij vaak om een relatief klein bedrag, vele kleintjes maken een grote.
· De terugbetalingaanvraag moet uiterlijk op 31 maart 2005 ingediend worden, tenzij voor de taksen die ten onrechte betaald werden tussen 1 april 2003 en 14 juli 2004. Daarvoor beschikt u over een termijn van exact twee jaar na de datum van betaling.

 

Een formulier aanvragen
· Het formulier dat u dient over te maken aan de Federale Overheidsdienst Financiën is verkrijgbaar via de webstek (http://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm ). Naast het eigenlijke formulier kan u ook de gebruiksaanwijzing downloaden (publicatiedatum: 21/12/2004).
· Wie nog niet over een internetverbinding beschikt, kan het formulier ook aanvragen op volgend adres : « De Heer Directeur van de Opsporings- en documentatiediensten van de registratie, Van Orleystraat 15, 1000 Brussel".
· U kunt zich uiteraard ook wenden tot uw financiële instelling, die het formulier voor u kan afdrukken en u eventueel ook kan helpen bij het invullen ervan. KBC stuurt het zelf spontaan op naar alle betrokken klanten.

 

Deel dit artikel