Analyse
De financiële sector kruipt uit het dal 13 jaar geleden - donderdag 13 januari 2005
Het herstel, dat al in 2003 werd ingezet, zet zich verder door en de sector heeft vandaag dan ook mooie vooruitzichten te bieden.

De winst en rentabiliteit van de financiële groepen (banken en verzekeraars) gingen er in 2004 nog op vooruit. De groeipijnen waarvan ze in het begin van dit decennium, ten gevolge van de economische crisis en de crisis op de financiële markten, het slachtoffer werden, zijn vandaag zo goed als vergeten.

Een goed rapport voor de bankiers...
De bankactiviteiten kunnen worden opgesplitst in verschillende onderdelen. Ze leggen stuk voor stuk betere resultaten voor.
· De retailbank (= via het kantorennetwerk) werd minder zwaar getroffen door de economische malaise van enkele jaren terug. De rentabiliteit ligt hoog, dankzij de constante toename van de inkomsten maar ook dankzij een inkrimping van de kosten.
· Op het vlak van ondernemingsbankieren ( = o.a. bedrijfskredieten) beseffen de banken dat ze nooit al het geleende geld zullen kunnen recupereren van bedrijven die in zware financiële moeilijkheden zaten of die failliet zijn gegaan. Vandaag stellen de banken zich op dit vlak heel wat strenger op. Dankzij de betere economische conjunctuur is tegelijk ook de kwaliteit van de leners er op vooruit gegaan. Hierdoor hebben de banken de verliezen in deze sector flink kunnen beperken.
· Het vermogensbeheer (= beheer van aandelen- en obligatieportefeuilles voor eigen rekening of voor rekening van de klanten) kreeg begin 2000, bij de beurscrash, flinke klappen. Vandaag doen de beurzen het opnieuw een stuk beter en zijn de obligatierentes gedaald. Dubbele winst voor de banken.
· De zakenbank (= raad en advies inzake fusies, acquisities en beursgang) komt stilaan opnieuw op kruissnelheid na de beurscrash waarvan eerder sprake. De resultaten zijn nog niet meteen schitterend, maar er is vooruitgang merkbaar.

… en de verzekeraars
De verzekeringsmaatschappijen splitsen hun activiteiten op in leven (levens- en overlijdensverzekeringen) en niet-leven (zoals brand- en auto).
· In de tak niet-leven heeft het toegenomen aantal natuurrampen de toename van de winst niet bepaald afgeremd. De verzekeraars hebben hun premies immers navenant verhoogd. Daarnaast zijn ze zich ook een stuk strenger gaan opstellen bij de selectie van de gedekte risico’s.
· De tak leven heeft dan weer volop geprofiteerd van de lancering van enkele nieuwe producten en van de toegenomen verkoop van de zogenaamde tak 23-producten.
· Toch heeft de beurscrash ook bij de verzekeraars sporen nagelaten, in die mate zelfs dat de kredietwaardigheid van sommige maatschappijen in gevaar kwam. Een deel van de premies die door de verzekerden wordt gestort, wordt immers belegd in aandelen en obligaties. Gelukkig kon de scheve situatie worden rechtgetrokken dankzij de inbreng van vers geld (kapitaalsverhogingen, uitgifte van obligatieleningen,…) en de heropleving van de beurzen.

En wat nu ?
De verdere toename van de inkomsten voor de financiële sector hangt vooral af van het (goede) gedrag van de beurzen, en dan vooral in het domein van het zakenbankieren en het vermogensbeheer. De verzekeraars verwachten vooral heil van de stijging van de premies, waardoor de inkomsten verder moeten blijven toenemen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met eventuele nieuwe fusies in Spanje, Italië, Duitsland en de Verenigde Staten. Deze schaalvergroting moet op zijn beurt tot grotere winsten leiden. Toch blijven fusies over de grenzen heen een delicaat en bijzonder complex gegeven. Getuige daarvan de recent mislukte toenaderingspoging tussen Dexia en de Italiaanse groep Sanpaolo IMI.

Europa of de wereld ?
Bij de fondsen die in de financiële sector beleggen, maken de promotoren een onderscheid tussen zij die wereldwijd beleggen (wel hoofdzakelijk in Europa en de Verenigde Staten) en zij die enkel in Europa beleggen. Wijzelf hebben een lichte voorkeur voor de eerstgenoemde. De vooruitzichten ogen vandaag iets beter in de Verenigde Staten, waar er meer belegd wordt in financiële producten en waar men zich ook vaker in de schulden steekt. De inkomsten van de banken varen daar wel bij. Het Amerikaanse financiële weefsel bestaat ook uit duizenden banken, wat op termijn kan uitmonden in tal van fusies. Dit leidt dan weer tot schaalvergroting en hogere winsten.

Wat te kiezen ?
· De beheerders van deze fondsen geven de voorkeur aan de zwaargewichten uit deze sector. Nu deden de voorbije jaren vooral de kleintjes het behoorlijk goed. De fondsen hebben daar dus niet echt van meegeprofiteerd. Wij gaan er van uit dat de aandelen van de grote jongens hun schade wel zullen inhalen, wat de fondsen dan uiteraard ten goede zal komen.
· De goede vooruitzichten voor de sector en de goede gezondheid waarin de ondernemingen uit de sector verkeren, maken dit soort beleggingen volgens ons nog steeds de moeite waard. Onze kooptip: Fortis L Equity Finance World.

 

Deel dit artikel