Analyse
Een buitengewone obligatiebelegging 13 jaar geleden - woensdag 10 november 2004
Het nieuwe paradepaardje van Dexia, Dexia Total Return Bond, weekte heel wat vragen los bij onze lezers.

Zelden kregen we van onze lezers zoveel vragen over een nieuw fonds. De reclame van Dexia en de mailing van Cortal Consors wierp dus vruchten af.
Het product in kwestie is Dexia Total Return Bond, een gemeenschappelijk beleggingsfonds – en dus geen beleggingsvennootschap – naar Luxemburgs recht.
Zelden kregen we van onze lezers echter ook zoveel misinformatie over eenzelfde product. En neen, dit fonds biedt geen kapitaalbescherming. Hoewel velen dachten van wel.

Nuanceringen
Het fonds is een fonds van fondsen (= dakfonds) dat een absoluut rendement nastreeft en waarbij, dixit een nieuwsbrief van de bank, enkel maar instapkosten verschuldigd zijn. Als kers op de taart laat de belegging u daarbij toe een inkomen te verwerven waarop geen roerende voorheffing verschuldigd is.
Op de woorden in het vet kregen we van u tal van vragen, opmerkingen én interpretaties. Ziehier dus onze antwoorden.

Absoluut rendement
· Het concept is marketing-technisch mee met zijn tijd. Er wordt immers gestreefd naar het behalen van een absoluut rendement. Een term die we tot voor kort vooral associeerden met de wereld van de hefboomfondsen. Én een concept dat vooral juist moet geïnterpreteerd worden.
· Een absoluut rendement betekent simpelweg dat het fonds probeert winst te maken in alle marktomstandigheden. Meer belooft de bank dan ook niet. En dat is terecht. Ze zegt dus niet dat er winst zal gemaakt worden, hoe hoog de eventuele winst zal zijn en laat staan dat die enigszins gegarandeerd zou zijn.
Wat ons betreft streeft elk fonds dat niet echt verbonden is aan een index een absoluut rendement na. Iets wat op termijn gemakkelijker te realiseren is bij obligatiefondsen dan bij aandelenfondsen.

Enkel instapkosten?
· Wij hebben wel problemen met de kosteninformatie die vermeld staat in de maandelijkse nieuwsbrief van Dexia Bank over dit product. Daarin staat geschreven dat er enkel instapkosten gevraagd worden door het fonds.
· Het fonds rekent inderdaad geen uitstapkosten aan en, omdat het hier om een gemeenschappelijk beleggingsfonds gaat (en niet om een beleggingsvennootschap), ook geen beurstaks bij verkoop. Maar u betaalt natuurlijk wel andere kosten, directe en indirecte.
· Een overzicht van de jaarlijkse directe kosten vindt u in de prospectus: beheersvergoeding (maximaal 0,4 %), vergoeding voor de depothoudende bank, de Luxemburgse abonnementstaks, administratiekosten, enzovoort. Het exacte prijskaartje zal maar gekend zijn na publicatie van het jaarverslag, maar een schatting levert ons zo’n 0,6 % op.
· Daarbovenop hebt u ook de indirecte kosten die eigen zijn aan een dakfonds. De onderliggende fondsen hebben immers ook hun eigen kostenstructuur. Dexia deed er echter veel aan om deze kostprijs tot een minimum te beperken. Het dakfonds betaalt geen instapkosten op de onderliggende fondsen en betaalt een lager beheersloon.

Geen RV
· Het fonds belegt enkel in kapitalisatiedeelbewijzen van de onderliggende fondsen. Hierdoor incasseert het geen roerende inkomsten zoals intresten en dividenden, enkel maar eventuele meerwaarden van de onderliggende fondsen.
· U weet waarschijnlijk dat een belegger die een kapitalisatiedeelbewijs koopt, geen roerende voorheffing (RV) betaalt omdat meerwaardes niet belast worden in België.
· Maar ook de belegger die distributiedeelbewijzen koopt, betaalt bij dit fonds geen RV! De reden hiervoor is dat het hier niet gaat om een beleggingsvennootschap (zoals een bevek of een sicav waar er wel RV zou gelden) maar een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Omdat het dakfonds niet-belastbare inkomsten int – het verkoopt hiervoor stukjes deelbewijzen van de onderliggende fondsen –, zal zijn uitkering ook niet belastbaar zijn. Er is dus noch RV, noch de verplichting om de inkomsten in uw belastingaangifte te vermelden.

Portefeuillevrijheid
· Het dakfonds kan beleggen in om het even welk type obligatiefonds en thesauriefonds. Daarbij belegt het fonds in eigen huisfondsen. Zo vindt u in de portefeuille namen zoals Dexia Bonds Treasury Management (cash en kortlopend papier), Dexia Bonds Euro Government (overheidsobligaties in euro) en Dexia Bonds Euro Convergence (hoogrentende obligaties). Verder nemen fondsen in bedrijfsobligaties, hypothecaire obligaties, inflatiegebonden obligaties en converteerbare obligaties hun plaatsje in in de portefeuille.
· Een grote portefeuillevrijheid is uiteraard een mes dat aan twee kanten snijdt. Het laat de beheerder toe om zijn waarde te bewijzen, maar de kans op verkeerde keuzes is ook groter. Enkel de toekomst zal uitwijzen of het fonds in staat is zijn sporen te verdienen.

Iets voor u?
· Het dakfonds belegt in eigen huisfondsen en die behoren per definitie niet steeds tot de beste van hun categorie. Dit is normaal gezien een nadeel voor de belegger. Gelukkig beschikt Dexia over enkele goede obligatiefondsen, zij het niet voor alle categorieën.
· Het is moeilijk om dit fonds in een categorie te stoppen. De portefeuille bevat immers obligaties van diverse slag en wordt actief beheerd. Maar het risico zou beperkt worden.
· Toch is het voor ons niet duidelijk welke belegger baat heeft bij dit type fonds. Dexia Total Return Bond zal ons eerst moeten bewijzen dat het een plaats verdient in de al uitgebreide obligatiefondsenmarkt.

Deel dit artikel