Analyse
Crisis en onzekerheid: toch blijven beleggen in aandelen? 5 jaar geleden - woensdag 9 januari 2013

Biedt de hoge volatiliteit kansen?

Het wantrouwen bij beleggers ten aanzien van aandelen werd gevoed door meerdere ontgoochelende jaren doorspekt met negatieve verrassingen. Geef echter niet toe aan de negativistische houding en blijf een groot deel van uw portefeuille voorbehouden voor aandelen als u bestand bent tegen een potentieel hoge volatiliteit. Profiteer van de kansen die een hoge volatilteit soms biedt!
Raadpleeg onze strategie om een goed evenwicht te geven aan uw beleggingen.
Gebruik onze aandelenselector om de juiste keuzes te maken.

 

Zwakke groei

De financiële crisis veroorzaakte een breuklijn. Ervoor liet de wereldeconomie groeicijfers optekenen van zowat 4% per jaar en de eurozone van zowat 2%. Vandaag tippen de prognoses op een groei van 3% voor de wereldeconomie en van 1% voor de eurozone. Toch hoeft u zich als belegger geen zorgen te maken. Enerzijds zitten die vooruitzichten al verrekend in de huidige beursniveaus. Anderzijds is de link tussen economische groei en stijgende beurzen minder rechtlijnig dan men denkt. Zo gebeurt het niet zelden dat bedrijven bij een krachtige economische groei de neiging hebben om te veel te investeren, wat op middellange termijn weegt op hun winst en op hun beurskoers.

 

Ontgoochelende rendementen

Sinds 2000 bedraagt het gemiddelde rendement van de Europese, Amerikaanse en wereldwijde beurzen zowat... nul. Dat enkel en alleen aan de crisis toeschrijven, is niet correct. De situatie vindt minstens evenveel haar oorsprong in de te hoge niveaus van de westerse beurzen rond de eeuwwisseling, toen de beleggers te hoge verwachtingen hadden van de "nieuwe economie". Na het uiteenspatten van de hightechbubble en de financiële zeepbel zijn de koersen teruggevallen tot een redelijk niveau dat op middellange termijn degelijke rendementen in het vooruitzicht stelt voor aandelen uit de eurozone (±6 %) en voor de Amerikaanse beurzen (± 7 %).

 

Turbulenties

Uiteraard is het pad van aandelenbeleggers bezaaid met hindernissen. Het uiteenspatten van de hightechzeepbel, de aanslagen van 11 september, de financiële crisis die evolueerde naar een economische crisis en vervolgens een overheidsschuldencrisis... het waren allemaal grotendeels onverwachte schokgolven die de beleggerszenuwen zwaar op de proef hebben gesteld.

 

Economische groei

Zowel in de VS als in Europa weegt het politieke getalm om orde op zaken te stellen in de overheidsfinanciën op het herstel en zou het zelfs kunnen zorgen voor een nieuwe verslechtering van de situatie. In China vreest men door de groeivertraging voor een te bruuske landing van de economie.De groeilanden hebben de voorbije jaren een forse opmars gemaakt en bedreigen de suprematie van de traditionele economieën. De verdere evolutie van de wereldeconomie is onzeker, ook al omdat er zoveel combinaties van scenario's mogelijk zijn. Door die beperkte zichtbaarheid hebben beleggers de neiging hun humeur te sterk te baseren op de recentst beschikbare berichten, wat voor een aaneenschakeling van ups en downs zorgt op de beurzen. Ook bedrijven begaan fouten, door de crisis te onderschatten (te zware schuldenlast) of te overschatten (investeringen bevriezen).

 

AANDELEN: HOE KIEZEN?

 

Solide fundamentele gegevens

- Risico's: opgelet voor bedrijven met een hoge schuldenlast, zware herstructureringen, grote technologische veranderingen of sectorale evoluties.
- Rentabiliteit: een lage winstgevendheid van de belangrijkste activiteiten en de mate waarin een bedrijf in staat is om cash te genereren moeten aandachtig onder de loep worden genomen.
- Dividend: voldoende hoog en houdbaar? Als een bedrijf genoodzaakt is om zijn dividend te verlagen, nemen de aandeelhouders vaak de benen en kan de koers bruusk naar beneden tuimelen.

 

Strategische analyse

Bij het begin van de crisis namen veel bedrijven een afwachtende houding aan en beperkten ze zich tot het verlagen van hun kosten en het tijdelijk terugschroeven of bevriezen van in-vesteringen. Behalve bedrijven waarvan de strategie gebaseerd is op de erg lange termijn, zoals Nestlé, IBM of Coca-Cola zijn er maar heel weinig ondernemingen met een bijzonder lage gevoeligheid voor de conjunctuur. Zo kozen sommigen voor een hercentrering van hun activiteiten (Time Warner), anderen pasten hun geografische aanwezigheid aan (Vodafone, Unilever).Bedrijven die pas later tot het besef kwamen dat er iets moest gebeuren, zijn vaak het moeilijkst te analyseren: splitsingen, overdrachten van activiteiten, fusies en overnames... dienen geval per geval ontleed te worden. Zo maakte Vivendi een strategische doorlichting van zijn activiteiten om zijn perimeter wat in te krimpen.En er zijn nog andere mogelijke struikelblokken. Zo stak politieke onenigheid een stokje voor de toenaderingspoging tussen EADS en BAE Systems. Ook de Europese autosector zou baat hebben bij fusies, maar veelal gaan nationale overheden op de rem staan uit angst voor werkloosheid. Tot slot moeten de budgettaire beslissingen van bedrijven zorgen voor een nieuw evenwicht tussen schuldafbouw, dividendbeleid en (her)investeringen (Arcelor Mittal, Telefónica en Veolia).

 

Waardering van het aandeel

Een aandeel moet goedkoop zijn (in verhouding tot de verwachte winst, cashgeneratie, eigen vermogen, dividend) om eventueel slecht nieuws op te vangen en om een voldoende hoog rendement te bieden indien de vooruitzichten daadwerkelijk bewaarheid worden.
In een context van hoge volatiliteit op de beurzen blijven discipline en opportunisme van cruciaal belang. Aarzel niet om een aandeel te kopen dat te hard werd afgestraft, en evenmin om aandelen te verkopen die te sterk zijn gestegen. Vanuit die optiek vinden we Rio Tinto sinds kort opnieuw koopwaardig en hebben we Bayer recentelijk verkocht.

 

Deel dit artikel