Persbericht

Test Aankoop start campagne tegen overdreven prijzen van geneesmiddelen

02 maart 2021

Al jarenlang strijdt Test Aankoop tegen overdreven geneesmiddelenprijzen. Zo werd onder meer een petitie gelanceerd die door bijna 43.000 mensen werd ondertekend, een symposium georganiseerd in aanwezigheid van alle politieke partijen en werden er diverse klachten ingediend bij de Belgische mededingingsautoriteit, enz.

www.betaalbaregeneesmiddelen.be

Recent nog hekelde de consumentenorganisatie het gebrek aan transparantie bij het sluiten van contracten voor de aankoop van vaccins tegen Covid-19. Eind vorig jaar vroeg Test Aankoop toenmalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een kopie van de destijds door België ondertekende aankoopcontracten voor vaccins, namelijk die van Johnson & Johnson, AstraZeneca en Sanofi/GSK.  Ook werd een kopie gevraagd van het advies van het Speciaal Comité van het FAGG dat België adviseert over de aankoop van vaccins, tevens werd gepeild naar de precieze samenstelling van dit Speciaal Comité.  Eenzelfde verzoek werd later ingediend bij minister Vandenbroucke en door het FAGG geweigerd, zonder overtuigende rechtvaardiging. Minister Vandenbroucke reageerde niet.

De consumentenorganisatie maakte de zaak aanhangig bij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten, die garant moet staan voor het beginsel van openbaarheid van bestuur.  In haar advies oordeelde zij dat de weigering van het FAGG om Test Aankoop toegang te verlenen tot de gevraagde documenten onvoldoende werd gemotiveerd.  Deze Commissie herinnert eraan dat het FAGG zich niet kan beroepen op algemene overwegingen, maar moet aantonen waarom - in dit concrete geval - waarom de openbaarmaking van de documenten schadelijk zou kunnen zijn voor de internationale betrekkingen van België.  Zij voegt eraan toe dat enkel het feit dat dit schadelijk zou kunnen zijn, niet toestaat de toegang tot de documenten te weigeren: er moet een belangenafweging worden gemaakt om na te gaan welk belang zwaarder weegt: het burgerbelang dat verband houdt met de openbaarmaking - die de Commissie in deze zaak "zeer aanwezig" acht - of het belang van de internationale betrekkingen van België. Tenslotte wijst de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten erop dat, zodra een document in handen is van een Belgische overheidsadministratie, de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is, ook al gaat het om een Europees document.

Op basis van dit advies richt Test Aankoop zich nu opnieuw tot minister Vandenbroucke, maar ook tot de regionale ministers van Volksgezondheid, mevrouw Morréale, de heer Maron en de heer Beke en tot het FAGG om een kopie te vragen van de aankoopcontracten voor de nieuwe vaccins waarop België heeft ingetekend, namelijk die van Moderna, CureVac en BioNTech/Pfizer, alsook het door het Speciaal Comité van het FAGG geleverde advies.

"Moet er nog worden herinnerd aan het feit dat burgers via hun belastingen ook hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van vaccins?  Dat ze een tweede maal betalen voor de ziekteverzekering? En dat zij een derde keer zullen bijdragen als de overheid opdraait voor de kosten van claims in verband met bijwerkingen die nog niet bekend waren op het moment dat het product op de markt werd gebracht? Wij zijn dan ook van mening dat zij daarom het recht hebben te weten wat er namens hen in deze contracten is overeengekomen. We zullen niet opgeven", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Het is in deze context dat de lancering van de nieuwe campagne van Test Aankoop om een einde te maken aan de geheime afspraken rond de aankoop van geneesmiddelen, moet worden gezien.