Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Discriminatie en verzekeringen

Vergeetrecht mist ambitie

12 feb 2019

Vandaag buigen de parlementairen van de Commissie voor het Bedrijfsleven van het Federale Parlement zich over een voorstel tot wijziging van de verzekeringswet waarbij een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd. Test Aankoop stemt zich tevreden met de invoering van een dergelijk principe in de Belgische wetgeving maar betreurt dat er zoveel lacunes zitten in het voorstel dat werd opgemaakt door de voormalige meerderheid. Indien de tekst wordt goedgekeurd, roept de consumentenorganisatie de volgende regering op om werk te maken van een verbeterde versie.

Uitgesloten van verzekering

Het ‘recht om vergeten te worden’ is reeds lang een strijdpunt van consumentenorganisatie Test Aankoop. “Wanneer een consument geleden heeft aan kanker of lijdt aan een chronische ziekte, riskeert hij bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering zware bijpremies te moeten betalen die in extreme gevallen kunnen oplopen tot 15 000 euro. Sommige ex-patiënten blijven zelfs volledig verstoken van een verzekering. Samen met patiëntenorganisaties en Kom Op Tegen Kanker hebben wij dan ook steeds bij de bevoegde minister de mogelijkheid bepleit om een ziekte die de verzekeringsnemer ooit parten heeft gespeeld als ‘vergeten’ te beschouwen wanneer de patiënt als genezen werd verklaard door de begeleidende artsen.”, klinkt het bij de verbruikersorganisatie.  

Het Franse voorbeeld

Een dergelijk systeem is niet nieuw en is in Frankrijk al sinds 2015 in voege. De zogenaamde ‘AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) – Conventie’ biedt een oplossing voor mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s. In de schoot van deze commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de publieke sectoren, van de patiënten – en consumentenorganisaties, van de verzekeraars en kredietinstellingen en van het Nationaal Instituut voor Kanker, werden de toelatingsvoorwaarden tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering voor mensen met een aandoening (hepatitis C, borstkanker, huidkanker, …) opgemaakt. Waar de basisregel is dat een verzekeraar bij zijn evaluatie geen rekening meer mag houden met de risico's van een ziekte die de verzekeringnemer vroeger heeft opgelopen en waarvan de therapie al tien jaar afgelopen is, wordt er vaak ook gewerkt met kortere termijnen. Voor sommige ziektes zoals borstkanker, baarmoederhalskanker kan de consument desgevallend genieten van een minder lange termijn van 1 jaar. Voor hepatitis C geldt slechts 48 weken.

Een eerste stap in België

Voor Test Aankoop is het positief dat dit wetsvoorstel eindelijk een vergeetrecht invoert. Consumenten die 10 jaar of langer genezen zijn verklaard, zullen met dit voorstel, wanneer het in voege treedt, geholpen zijn. Desalniettemin wijst de consumentenorganisatie op enkele belangrijke lacunes in de voorgelegde tekst.  Hoewel uit de communicatie van eind vorig jaar bleek dat de minister de ambitie had om de termijnen die gehanteerd worden via de AERAS-Conventie, over te nemen, lijkt dit niet te zijn gebeurd. Veeleer wordt er gewerkt met een maximale termijn van 10 jaar na de genezen verklaring waarna geen bijpremie noch weigering meer mag worden toegepast. De opmaak van de tabel met specifieke aandoeningen en termijnen wordt doorgeschoven naar een Koninklijk Besluit dat zou worden opgemaakt na onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en na advies van het Opvolgingsbureau voor de Tarifering. Met andere woorden : dit gaat een hele tijd duren”, zegt Test Aankoop.  

Test Aankoop wijst er ook op dat de AERAS Conventie een werk van jaren is waaraan talloze artsen en verzekeraars gewerkt hebben. Het ware beter geweest hierop verder te werken, veeleer dan nu het werk opnieuw te doen via het KCE en het Opvolgingsbureau. Eén en ander betekent ook dat heel wat consumenten die genezen van kanker nog jaren zullen moeten wachten om soelaas te vinden via wet of KB. Test Aankoop benadrukt ook dat het wetsvoorstel enkel spreekt over personen die door kanker zijn getroffen en vindt een verruiming tot andere aandoeningen op zijn plaats. Daarenboven stipt de consumentenorganisatie de lange duur van inwerkingtreding aan : maar liefst 18 maanden. Beter zou er gewerkt worden met een invoegetreding vanaf publicatie in het Staatsblad. Indien de tekst vandaag wordt gestemd, hoopt Test Aankoop op het engagement van de toekomstige regering om werk te maken van een verdere uitvoering en uitwerking van de wet opdat consumenten die genezen zijn van een slepende ziekte, ook toegang zouden krijgen tot een schuldsaldoverzekering.

Server Error
Server Error