Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Aanvullende ziektekostenverzekeringen

Test-Aankoop vs. DKV: het vervolg

28 jul 2017

Nadat Test-Aankoop een belangrijke overwinning heeft geboekt tegen de onwettig toegepaste premieverhogingen door DKV, zet de verbruikersorganisatie zijn strijd verder.  Na DKV, zonder succes, gevraagd te hebben de te veel geïnde sommen terug te betalen, steunt de organisatie de rechtsvordering van een consumente om de onrechtmatige geïnde sommen terug te eisen.

Ter herinnering

De zaak gaat eind 2009 aan het rollen, wanneer de maatschappij DKV aan al haar klanten die beschikken over een hospitalisatieverzekering met dekking in een eenpersoonskamer, een premieverhoging ten belope van 7,84% aankondigt.  Een illegale verhoging in de ogen van Test-Aankoop, aangezien het niet om een van de drie bij wet toegelaten stijgingen gaat: een verhoging op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, op basis van de medische index of een verhoging met uitdrukkelijke toestemming van de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank).

 

Gerechtelijke actie door Test-Aankoop

De organisatie die de belangen van de consument verdedigt, stelt vervolgens begin 2010, met succes, een rechtsvordering in tegen DKV.  DKV gaat echter tegen deze beslissing in beroep, met als argument dat de wettelijke beperkingen inzake premieverhogingen strijdig zouden zijn met de Europese principes van tariefvrijheid en van vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.  Alvorens zich hierover uit te spreken, raadpleegde het Hof van Beroep van Brussel het Europees Hof van Justitie.  Het Hof herinnerde eraan dat het legaal stelsel in ons land er is om de consument te beschermen tegen belangrijke en onverwachte stijgingen van de premies; in dit geval was deze niet in verhouding tot het doel, iets wat het Grondwettelijk Hof reeds had beslist in zijn arrest van 31 mei 2011.  Gesterkt voor dit arrest, kon het Hof van Beroep DKV dan ook effectief veroordelen voor de premiestijgingen die DKV had toegepast in 2009.  Helaas kon DKV niet worden veroordeeld om terug te keren naar de tarieven van 2009 omdat de verhogingen die door de verzekeraar in februari 2012 waren doorgevoerd, voor de toekomst gevalideerd waren door de Nationale Bank en aldus wel wettelijk zijn.  Een ding is zeker, de bestreden tariefverhoging was en blijft illegaal tussen januari 2010 en februari 2012.

DKV weigert een terugbetaling 

Gezien het illegale karakter van de premieverhoging, is Test-Aankoop van mening dat DKV het te veel ontvangen bedrag moet terugstorten aan de consumenten.  Meteen ook de reden waarom de verbruikersorganisatie typebrieven beschikbaar stelde op zijn website om zo een terugbetaling te eisen van DKV, die dit weigerde op basis van een ietwat “vrije” interpretatie van zijn gerechtelijke veroordeling.  Ruim 800 mensen verstuurden ook effectief deze brief.

 

Test-Aankoop steunt een consumente in haar juridische strijd
De verbruikersorganisatie heeft beslist om te strijden tot het einde in dit principedossier.  Daarom werd dan ook beslist een consumente bij te staan in haar strijd om de te veel betaalde som terug te eisen van DKV.  De inleidende zitting van deze zaak is gepland op 9 september 2017.

Server Error
Server Error