Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Aanvullende ziektekostenverzekeringen

Test-Aankoop claimt onwettige premieverhogingen terug van DKV

21 feb 2017

Nadat Test-Aankoop een belangrijke overwinning heeft geboekt tegen de onwettig toegepaste premieverhogingen door DKV, zet de verbruikersorganisatie zijn strijd verder.  Zij roept alle consumenten, die door deze illegale verhoging van DKV werden getroffen, op om de onrechtmatig geïnde sommen terug te eisen.  Indien DKV weigert hierop in te gaan, sluit Test-Aankoop niet uit om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Ter herinnering

 

De zaak gaat eind 2009 aan het rollen, wanneer de maatschappij DKV aan al haar klanten die beschikken over een hospitalisatieverzekering met dekking in een eenpersoonskamer, een premieverhoging ten belope van 7,84% aankondigt.  Een illegale verhoging in de ogen van Test-Aankoop, aangezien het niet om een van de drie bij wet toegelaten stijgingen gaat: een verhoging op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, op basis van de medische index of een verhoging met uitdrukkelijke toestemming van de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank).

 

Gerechtelijke actie door Test-Aankoop

 

De organisatie die de belangen van de consument verdedigt, stelt vervolgens begin 2010 een rechtsvordering in tegen DKV.  Mét succes aangezien de Brusselse rechtbank van Koophandel DKV veroordeelt tot

- het terugbrengen van de premie op het niveau van 2009

- het behouden van het bedrag van de franchise op het niveau van 2009

- het herstellen van de garantie “individuele kamer” voor degenen die de formule van een tweepersoonskamer hadden aanvaard.

 

DKV gaat tegen deze beslissing in beroep, met als argument dat de wettelijke beperkingen inzake premieverhogingen strijdig zouden zijn met de Europese principes van tariefvrijheid en van vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.  Alvorens zich hierover uit te spreken, raadpleegde het Hof van Beroep van Brussel het Europees Hof van Justitie.  Het Hof herinnert eraan dat de tariefvrijheid niet absoluut is waardoor België  wel degelijk beperkingen mag leggen op de tarifaire vrijheid.

Gesterkt voor dit arrest, kon het Hof van Beroep DKV dan ook effectief veroordelen in 2016. Het Hof stelde duidelijk dat de premiestijgingen die DKV had toegepast in de periode 2010-2011 illegaal waren. Helaas kon DKV niet worden veroordeeld om terug te keren naar de tarieven van 2009 omdat de verhogingen die door de verzekeraar in februari 2012 waren doorgevoerd,  gevalideerd waren door de Nationale Bank en aldus wel wettelijk zijn. In tegenstelling tot wat DKV beweerde via haar communiqué van 15 december 2016, ging het dus niet zomaar om een ‘vormelijke onregelmatigheid’.  

De strijd is nog niet ten einde

Test-Aankoop had het dus bij het rechte eind : de door DKV in 2009 besliste premieverhoging was dus weldegelijk illegaal!  De organisatie roept de betrokken consumenten op om aan DKV te eisen om wat te veel werd betaald, terug te storten.  De verbruikersorganisatie zal daarvoor typebrieven op zijn website beschikbaar stellen.  Het volstaat dit schrijven in te vullen en toe te voegen aan de aan DKV gerichte klacht via www.test-aankoop.be/klagen.

Server Error
Server Error