Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Concurrentie op de telecommarkt

Analyse van de telecommarkt: er wacht onze autoriteiten heel wat werk

10 jul 2017

Op vrijdag 7 juli, publiceerden het BIPT, de CSA, de VRM en de Medienrat een marktanalyse van de vaste telecommarkt. Een risico op duopolisatie, te hoge prijzen, niet voldoende toegang tot het netwerk voor alternatieve operatoren,… Het rapport noemt een aantal problematische punten op die reeds jarenlang door Test-Aankoop worden aangehaald.De organisatie is blij te mogen vaststellen dat het besef er (eindelijk) is.  Het is nu aan de autoriteiten om hun rol te vervullen, in de hoop dat het nog niet te laat is…

Test-Aankoop vraagt om de piste van functionele scheiding te onderzoeken.

Toetredingsdrempels tot de markt

Het BIPT erkent de hoge toetredingsdrempels tot de retail telecommarkt in België, een gevolg van “de nodige investeringen om de netwerken van de historische operatoren te dupliceren, gedaan in een periode waarin deze operatoren exclusieve rechten of feitelijke monopolies genoten.”  Deze remmen de ontwikkeling van concurrentie af, leiden tot een hoge graad van concentratie (marktaandelen worden verspreid tussen een beperkt aantal spelers), en leiden op hun beurt tot ongunstige prijsontwikkelingen voor de consument.  Bovendien is er een ernstig gevaar op nog meer concentratie omwille van de 4Play-trend, die enkel zal kunnen aangeboden worden door een beperkt aantal operatoren die beschikken over een eigen infrastructuur (vast en mobiel).

 

Nood aan regulering 

Zonder regulering, is een gunstige situatie voor de consument uitgesloten.  Het BIPT stelt daarom enkele correctiemaatregelen voor.  Zo werden de historische operatoren al verplicht hun netwerk open te stellen.  Het BIPT is van mening dat Proximus niet enkel zijn kopernetwerk moet openstellen maar dat dit ook moet gelden voor haar nieuwe glasvezelnetwerk.  Vervolgens moeten de operatoren niet-discriminatoire verplichtingen worden opgelegd ten behoeve van alternatieve operatoren.  Daarnaast zouden zij volgens het BIPT ook verplicht moeten worden voor meer transparantie te zorgen inzake een referentieaanbod waarin de technische en tarifaire voorwaarden voor toegang tot hun netwerk worden gepreciseerd.

 

Gedaan met de retail-minusmethode

Het BIPT heeft beslist de zogenaamde retail-minusmethode niet langer toe te passen.  Volgens deze methode baseerde de operator zich op de de totale kost gefactureerd aan de eindgebruiker en trok daar dan bepaalde kosten van af om de wholesaleprijzen te bepalen die door de alternatieve operator dienen te worden betaald.  Dit hield echter in dat bij elke tariefverhoging, ook de wholesaleprijs de hoogte inging.  Test-Aankoop pleitte al langer voor een herziening van dit inefficiënte systeem waardoor een effectieve en interessante toegang voor alternatieve operatoren niet mogelijk was.  In plaats van dit systeem, stelt de BIPT een “verplichting voor om billijke tarieven te hanteren voor de andere wholesalediensten (voor glasvezel en kabel). Onder “billijk” verstaat het BIPT een prijs die hoger mag zijn dan de kosten maar die verband blijft houden met de kosten. (…) Voor de wholesalediensten van de kabeloperatoren beoogt het BIPT om ofwel de tarieven op hun huidige niveau te houden ofwel deze tarieven te corrigeren op basis van een nationale en/of internationale benchmark.  Het is vanzelfsprekend dat het behouden van de tarieven op hun huidige niveau het ontwikkelen van een echte concurrentie in de weg staat – iets wat het BIPT trouwens erkent in haar rapport.  Daarom pleit Test-Aankoop voor een nationale en internationale benchmark om zo deze wholesale tarieven te gaan herdefiniëren.  

 

Nood aan concrete maatregelen

Test-Aankoop verheugt zich over deze analyse die verschillende problemen aanhaalt, waarvoor zij reeds heel wat jaren waarschuwt.  De organisatie vreest er echter voor dat de door de regulatoren voorgestelde maatregelen niet voldoende zullen zijn om ervoor te zorgen dat de situatie echt zal evolueren ten gunste van de consument.  Zou een systeem van functionele scheiding (het scheiden van activiteiten in het kader van het netwerkbeheer en de dienstverlening) zoals reeds het geval is in het Verenigd Koninkrijk ook niet in België tot de mogelijkheden behoren? Nood breekt wet.  De tot nu toe toegepaste maatregelen zijn in ieder geval inefficiënt gebleken.

In afwachting, raadt Test-Aankoop de consument aan de concurrentie tegen elkaar uit te spelen en de goedkoopste operator op te zoeken op www.test-aankoop.be/hightech/telecom

Server Error
Server Error