Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

De toegang tot verzekeringen bij verzwaarde risico’s is in gevaar!

29 apr 2015
Test-Aankoop vraagt in een open brief aan de Regering om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt toegepast die bedoeld is om de toegang tot verzekeringen bij verzwaarde risico’s te garanderen. Daarentegen zijn de tariferingsbureaus voor BA-auto, natuurrampen en chronische zieken gedoemd om te mislukken. Test-Aankoop trekt aan de alarmbel.  

Toegang tot verzekeringen is duidelijk een zaak van algemeen belang. Op de tariefvrijheid zijn zowel wettelijke als jurisprudentiële beperkingen van toepassing, onder meer ten gevolge van vorderingen die door Test-Aankoop werden ingesteld. De verzekeringssector is nooit opgezet geweest met die beperkingen en stelt alles in het werk om ze te neutraliseren, en zelfs te laten verdwijnen.

Onze organisatie heeft de laatste jaren actie gevoerd om de ongelijkheden en discriminaties die door de verzekeraars worden opgelegd te proberen te corrigeren, zowel op het vlak van BA-auto, dekking voor natuurrampen als verzwaarde risico’s in de schuldsaldoverzekering.

De bestrijding van diverse discriminaties die verband houden met de buitensporige segmentering door de verzekeringssector heeft ertoe geleid dat beschermende maatregelen zijn aangenomen om te proberen de toegang te waarborgen tot de wettelijk verplichte verzekering (auto) of feitelijk verplichte verzekeringen (schuldsaldoverzekering, brandverzekering, …).

De wetgever heeft er vaak voor gekozen om het mechanisme van een tariferingsbureau in te voeren, dat het mogelijk maakt het effect van de segmentering op de premies (weigering van verzekering of buitensporige premies, …) (iets) te beperken. Test-Aankoop neemt deel aan het tariferingsbureau voor wat betreft chronische ziekten en natuurrampen. Onze organisatie heeft echter altijd geweigerd in het tariferingsbureau ‘autoverzekering’ te zetelen omdat het kader van dit bureau ontoereikend is aan de doelstelling van toegang tot de verplichte BA-verzekering te kunnen voldoen.  

Die aldus ingevoerde stelsels steunden ook op het principe van vermeende en theoretische gelijkheid tussen de vertegenwoordigers van de sector en van de consumenten. Test-Aankoop, de belangrijkste consumentenorganisatie in België, is bijzonder actief op het gebied van verzekeringen, een gebied dat ze prioritair acht. Nadat ze enkele overwinningen heeft behaald, wordt ze echter geconfronteerd met talrijke hindernissen in het kader van de hierna beschreven mechanismen :

  • Test-Aankoop beschikt over onafhankelijke deskundigen die echter geen “tarifeerder” zijn, met name in materies zoals chronische ziekten die geavanceerde medische kennis vereisen.  Zij beschikken niet over voldoende informatie om premies of bijpremies te kunnen beoordelen, informatie waarover alleen de deskundigen van de verzekerings-  en herverzekeringsondernemingen beschikken;
  • Aansluitend bij punt 1, is er dus geen sprake van transparantie;
  • Test-Aankoop is een onafhankelijke organisatie, ook en in het bijzonder op financieel vlak.  Ze kan dus geen enorme bedragen vrij maken voor expertise in de betrokken tariferingsbureaus (natuurrampen en chronische ziekten waaraan Test-Aankoop deelneemt). Er is dus alleen op papier gelijkheid tussen de consumenten en de verzekeringssector. We strijden dus niet met gelijke wapens op het gebied van de bescherming van de consumenten en van de verzekerden. Voeg daarbij dat Test-Aankoop niet wordt gesubsidieerd en daar ook niet op aanstuurt, maar dat de door de organisatie aangewezen vertegenwoordigers (professoren of andere) een belachelijk lage vergoeding ontvangen in verhouding tot het kolossale werk dat ze moeten leveren.
  • Tot slot lijkt de de houding van de verzekeraars en van hun vertegenwoordigers in die organen er meer dan eens op gericht te vermijden dat die organen op de door de wetgever gewenste evenwichtige manier werken, wat uiteindelijk in tegenspraak is met het algemeen belang.  Concreet verzetten ze zich ertegen dat één van de meest fundamentele rechten, het recht op de eerbiediging van het privéleven, zoals bepaald in artikel 8 van het Verdrag voor de rechten van de mens en in artikel 22 van onze Grondwet, ten volle van toepassing zou zijn op de medische vragenlijsten. En dit terwijl zowel de wet van 21 januari 2010 (1) als het Grondwettelijk Hof (2) er aan herinnerd hebben dat dit recht voorrang heeft op het informatierecht van de verzekeraar.

Op basis van deze situatie trekt Test-Aankoop noodgedwongen veeleer negatieve conclusies en vraagt ze zich af of dit systeem verdere ondersteuning verdient. U moet weten dat deze weinig bevredigende situatie onze deskundigen en vertegenwoordigers ertoe aanzet om niet langer te zetelen, ontslag te nemen of zelfs gewoonweg elke deelname te weigeren. Maar misschien is dat voor sommigen net de bedoeling…

Met deze open brief vraagt Test-Aankoop dat uw regering dringend werk maakt van een evaluatie van de doeltreffendheid van de betrokken organen, en dit met het oog op hun eventuele hervorming. Een bijzonder aandachtspunt betreft de steun aan onze deskundigen en vertegenwoordigers binnen die onevenwichtige organen. Als men in het algemeen belang van de verzekerden en van de consumenten wil werken, moet uw regering de middelen en de deskundigheid opnieuw in evenwicht brengen.

Indien een slagvaardige reactie of maatregelen uitblijven, zullen we verplicht zijn om het principe van de lege stoel toe te passen en de zwakheden aan de kaak te stellen van het systeem dat u geacht wordt te waarborgen. In het kader van de chronische ziekten behoudt Test-Aankoop zich het recht om de rechtsmiddelen te onderzoeken die nodig zijn om de fundamentele rechten te doen gelden die worden geschonden door de ontwerpen van medische vragenlijsten die de verzekeraars momenteel op tafel leggen.

Server Error
Server Error
Server Error