Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Wettelijke waarborg

Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving

Hoewel de wet in theorie voorziet dat de wettelijke garantie 2 jaar is, is ze enkel echt effectief de eerste 6 maanden aangezien de consument vanaf dan een defect moet kunnen aantonen: wat zeer moeilijk is. Test-Aankoop vraagt daarom een grondige herziening van de wetgeving.
Hangend

Reeds jaar en dag voeren garantieproblemen de top aan van de klachten die de ledendienst van Test-Aankoop behandelt. Oorzaak? Een consumentonvriendelijke omzetting van de richtlijn in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen en dit in tegenstelling tot andere landen van de E.U.

Test-Aankoop heeft eveneens een onderzoek gepubliceerd in juli 2007 dat betrekking had op de naleving door een veertigtal verkooppunten van de wetgeving inzake wettelijke waarborg. De resultaten waren opmerkelijk: het systeem van wettelijke bescherming is onvoldoende

Twee onafhankelijke studies die door de Europese Commissie in november 2011 gepubliceerd werden toonden aan dat problemen van niet-overeenstemming of garantie niet adequaat geregeld zijn voor digitale goederen door de nationale regelgevers en dat dit een schade veroorzaakt van 64 miljard euro voor de Unie1. Ondanks de geïdentificeerde lacunes enerzijds en de aanzienlijke schade anderzijds heeft de Commissie niet de intentie om snel een legislatief initiatief te nemen. Het hoort dan ook de Belgische wetgever toe actie te ondernemen en een oplossing te zoeken voor de in de studies vastgestelde problemen.

In het licht van de resultaten uit deze verschillende onderzoeken verkregen doet Test-Aankoop een aantal voorstellen voor een verbetering van de wet, nl. :

  • de contractuele en postcontractuele informatie uitwerken, die door de verkoper moet worden verstrekt en waarover de consument moet kunnen beschikken om gepast te kunnen reageren in geval er gebreken werden vastgesteld;
  • verlenging tot twee jaar van de periode van 6 maanden om het vermoeden van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming op het moment van de levering van het nieuwe goed geldig aan te voeren;
  • het recht voor de consument om zijn recht op de waarborg rechtstreeks bij de fabrikant te laten gelden
  • de verkopers verplichten om aan de consumenten die dat wensen gedurende de herstelperiode vervangingstoestellen ter beschikking te stellen voor alle gevallen waarin de termijn nodig voor het herstellen van het gewaarborgde toestel onredelijk is;
  • na 2 opeenvolgende herstellingen voor een terugkerend gebrek voorzien in een verplichte vervanging van het product door de verkoper;
  • digitale goederen, zoals bijvoorbeeld downloads van software, e-books, … moeten worden beschouwd als een goed en niet langer als een dienst zodat ook zij van de waarborgregeling kunnen genieten. 
Server Error
Server Error