Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Geschillen en verhaal

Een goede alternatieve geschillenbeslechting

Al vele jaren is Test Aankoop een grote voorstander van  alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. Het is belangrijk dat de overheid hiervan een topprioriteit maakt en de initiatieven dienaangaande goed omkadert.

Hangend

Al vele jaren is Test Aankoop een grote voorstander van  alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen.

Het is belangrijk dat de overheid hiervan een topprioriteit maakt en de initiatieven dienaangaande goed omkadert.

Intussen is er een wetsontwerp om de nieuwe richtlijn ADR om te zetten in Belgisch recht en om een federale ombudsdienst op te richten die consumenten zal moeten inlichten over de mogelijkheden van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen enerzijds en die zelf zal optreden voor aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van een geschil waarvoor geen andere instantie bevoegd is anderzijds.

Reeds actieve geschillencommissies (zoals de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw, de Geschillencommissie Meubelen en de Commissie voor Arbitrage Consumenten en Textielverzorgers) kunnen blijven bestaan maar zullen aan tal van voorwaarden moeten beantwoorden om erkend te worden als zogenaamde gekwalificeerde entiteit.

Om laagdrempelig te kunnen zijn dient de overheid echter ook voor de nodige financiële middelen te zorgen.

Evenwel zijn lang niet alle paritaire sectoriële initiatieven gesubsidieerd en stellen wij vast dat de subsidies van die initiatieven die wel overheidssteun ontvangen de laatste jaren aanzienlijk zijn verminderd.

Test aankoop eist dat de overheid:

  • Een goede omkadering biedt aan de bestaande en nieuwe initiatieven
  • Voldoende financiële middelen ter beschikking stelt en een coherent subsidiëringsbeleid hanteert van ADR-instanties.
Server Error
Server Error