Nieuws

Onwettige premieverhoging: eis van DKV de terugstorting van wat u te veel hebt betaald!

21 februari 2017
DKV verzekering tariefstijging was illegaal

21 februari 2017
Wij zetten onze strijd verder na in de rechtbank een overwinning te hebben geboekt tegen een door DKV onwettig toegepaste premieverhoging. Bent u hierdoor getroffen? Eis dan van DKV de terugbetaling van de bedragen die u te veel hebt betaald. Indien zij weigert, sluiten wij gerechtelijke stappen niet uit.

Wij hadden gelijk: de tariefverhoging waartoe door DKV in 2009 werd beslist, was wel degelijk illegaal!

Bent u door deze verhoging getroffen? Eis dan van DKV de terugbetaling van wat u te veel hebt betaald. Wij stellen hiervoor modelbrieven beschikbaar. Het volstaat om dit schrijven in te vullen en toe te voegen aan uw klacht die u aan DKV richt via onze klachtenmodule. Wij leggen u hieronder uit hoe u tewerk moet gaan.

Ter herinnering, onze juridische stappen tegen DKV

Het verhaal begon eind 2009 toen de onderneming DKV aan alle verzekerden met een hospitalisatieverzekering die voor de dekking "éénpersoonskamer" hadden gekozen een premieverhoging van 7,84% aankondigde. Een illegale verhoging in onze ogen, aangezien ze niet overeenkwam met een van de drie gevallen waarin een verhoging is toegestaan: een verhoging op basis van de index van de consumptieprijzen, op basis van de medische index, of een verhoging die uitdrukkelijk wordt toegestaan door de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank van België).

Rechtsvordering van Test-Aankoop

Wij stelden bijgevolg begin 2010 een vordering tot staking in tegen DKV. Met succes, want een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Brussel gaf ons gelijk. DKV werd veroordeeld tot: 

  • verlaging van de premie tot het niveau van 2009; 
  • behoud van het bedrag van de franchise op het niveau van 2009; 
  • herinvoering van de dekking "éénpersoonskamer" voor wie de formule voor een tweepersoonskamer hadden aanvaard.

De verzekeraar ging in beroep

Maar DKV betwistte de beslissing en ging in beroep met het argument dat de wettelijke beperkingen op de premieverhoging in strijd zijn met de Europese beginselen van de tariefvrijheid en de vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.

Alvorens een uitspraak te doen, ondervroeg het Hof van Beroep van Brussel het Europese Hof van Justitie. Dit laatste herinnerde er echter aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. België mag inderdaad een "technisch kader" definiëren waarbinnen de verzekeraars worden gevraagd hun premies te berekenen.

De Belgische justitie trekt de juiste conclusie

Het Hof van beroep van Brussel kan dus de veroordeling van DKV bevestigen: de in 2009 aangekondigde tariefverhoging was wel degelijk illegaal. Helaas, gezien de tijd die is verstreken, kan het Hof van Beroep niet de hele beslissing van 2010 bekrachtigen. Sindsdien heeft de Nationale Bank van België nieuwe tarieven goedgekeurd die worden toegepast sinds februari 2012. Gezien deze wettelijke tariefverhoging kon DKV niet meer worden veroordeeld tot een terugkeer naar het tariefniveau van 2009.

Hoe kunt u terugeisen wat u te veel hebt betaald?

1. Wie is betrokken ?

Alle klanten van DKV die ten laatste in 2009 een hospitalisatieverzekering hadden gesloten met een dekking “éénpersoonskamer” en daarover nog altijd beschikten in 2010, 2011 of 2012 (indien de vervaldag viel in januari 2012). Het gaat alleen over een individueel contract, dus niet over een groepsverzekering die door uw werkgever werd aangegaan.

2. Wat moet ik doen als ik betrokken partij ben ?

Het volstaat de modelbrief in te vullen die overeenkomt met uw situatie en deze bij uw aan DKV gerichte klacht te voegen.

Wij hebben twee gevallen voor ogen:

  • of u bent na 2009 klant bij DKV gebleven en u hebt de premieverhoging betaald: in dat geval vult u het schrijven "premieverhoging" in.
  • of u hebt een hogere vrijstelling aanvaard om zo aan de premieverhoging te ontsnappen en u hebt een schadegeval gehad tussen 01/01/2010 en 01/02/2012: in dat geval moet u het schrijven "verhoging van de vrijstelling" invullen.

3. Hoe moet ik mijn klacht versturen?

Het volstaat om naar onze klachtenmodule te gaan.  Klik vervolgens op “Stuur uw klacht rechtstreeks naar een bedrijf”.  Vul de naam van de onderneming in aan wie u uw klacht wenst te sturen, in dit geval dus DKV.  Kies vervolgens de sector, hier “Schadeverzekering – gezondheid, ongevallen en betaaldiensten”.

Vervolgens dient u uw gegevens in te vullen.  U komt dan op de pagina “Uw klacht”.  Geef als titel van de klacht “Terugbetaling illegale premies” op.  Van zodra de verschillende velden werden ingevuld, klikt u op “Verder gaan”.  U kunt op dit ogenblik de typebrief toevoegen die overeenkomt met uw situatie en vooraf hebt ingevuld.

Naar onze klachtenmodule


Afdrukken Versturen via e-mail