Nieuws

DKV en zijn onwettige premieverhoging: onze strijd gaat voort

26 september 2019
DKV verzekering tariefstijging was illegaal

In februari 2017 boekten wij voor de rechtbank een belangrijke overwinning tegen verzekeraar DKV, die de premie van zijn hospitalisatieverzekering op onwettige wijze had verhoogd. Maar DKV weigerde de getroffen consumenten terug te betalen wat ze te veel hadden betaald. Dat lieten wij niet over onze kant gaan! 

Wij kregen in februari 2017 gelijk van het hof van beroep van Brussel: de tariefverhoging waartoe DKV in 2009 had beslist, was wel degelijk onwettig! Wij raadden alle getroffen consumenten daarop aan om van DKV terug te eisen wat ze te veel hadden betaald. Maar DKV interpreteerde de gerechtelijke veroordeling op een andere manier en weigerde in te gaan op die eisen.

Wij gaven echter niet op, uit principe. We besloten om een consument voor de rechtbank te steunen in haar eis tot terugbetaling. Ze werd in het gelijk gesteld door de vrederechter. Maar DKV tekende cassatie aan tegen de uitspraak. En nu kan het ... jaren duren vóór er een vonnis wordt geveld.

Als je zelf nog niet in actie bent gekomen om van DKV de terugbetaling te eisen van wat je te veel hebt betaald, raden wij je aan om dat alsnog te doen. Wij helpen je daarbij, maar de tijd dringt.

Het verhaal stap voor stap

Het verhaal begon eind 2009, toen de maatschappij DKV aan alle verzekerden met een hospitalisatieverzekering die voor de dekking "eenpersoonskamer" hadden gekozen, een premieverhoging van 7,84 % aankondigde. Een onwettige verhoging in onze ogen, aangezien ze niet overeenkwam met een van de drie gevallen waarin een verhoging is toegestaan: een verhoging op basis van de index van de consumptieprijzen, op basis van de medische index, of een verhoging die uitdrukkelijk wordt toegestaan door de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank van België).

Wij stapten naar de rechtbank

Wij stelden begin 2010 een vordering tot staking in tegen DKV. Met succes, want de rechtbank van koophandel van Brussel gaf ons gelijk. DKV werd veroordeeld tot: 

  • de verlaging van de premie tot het niveau van 2009; 
  • het behoud van het bedrag van de vrijstelling op het niveau van 2009; 
  • de herinvoering van de dekking "eenpersoonskamer" voor wie de formule voor een tweepersoonskamer had aanvaard.

De verzekeraar ging in beroep

DKV betwistte de beslissing en ging in beroep met het argument dat de wettelijke beperkingen op de premieverhoging in strijd zijn met de Europese beginselen van de tariefvrijheid en de vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.

De rechter trok de juiste conclusie

Alvorens een uitspraak te doen raadpleegde het hof van beroep van Brussel het Europese Hof van Justitie. Dat wees erop dat de tariefvrijheid niet absoluut is. België mag dus inderdaad een "technisch kader" definiëren waarbinnen de verzekeraars worden gevraagd hun premies te berekenen.

Daarom kon het hof van beroep de veroordeling van DKV bevestigen: het besloot in februari 2017 dat de in 2009 aangekondigde tariefverhoging wel degelijk onwettig was.

Gezien de tijd die ondertussen was verstreken, kon het hof helaas niet de hele beslissing van 2010 bekrachtigen. Ondertussen had de Nationale Bank van België immers nieuwe tarieven goedgekeurd die van toepassing waren sinds februari 2012. Omwille van die wettelijke tariefverhoging kon DKV dus niet meer worden veroordeeld tot een terugkeer naar het tariefniveau van 2009.

Wij raadden aan om terugbetaling te eisen

Aangezien de rechter het wel met ons eens was dat de premieverhoging onwettig was, raadden wij alle getroffen consumenten eind februari 2017 aan om de terugbetaling te eisen van wat ze te veel hadden betaald. We boden modelbrieven aan die ze via onze site online naar DKV konden versturen. Meer dan 800 consumenten dienden op die manier een klacht in.

DKV is van slechte wil

De verzekeraar van zijn kant interpreteert de gerechtelijke veroordeling nogal vrij en meent niet te moeten ingaan op de eisen tot terugbetaling.

Wij zetten de strijd voort

Wij geven echter niet op, uit principe. We besloten om een consument voor de rechtbank te steunen in haar eis tot terugbetaling. Hoewel de vrederechter haar in het gelijk stelde en DKV oplegde om haar te vergoeden, stelde de verzekeringsmaatschappij cassatie in om de uitspraak te laten vernietigen. Die procedure kan heel lang aanslepen.

 

 

Je kunt nog altijd terugeisen wat je te veel hebt betaald

Het is nog niet te laat als je nog geen initiatief hebt genomen om terugbetaling te eisen van DKV. Maar de tijd dringt. Als je te lang wacht, riskeer je namelijk dat de zaak verjaard is. Er geldt een verjaringstermijn van 10 jaar vanaf de datum van de niet-verschuldigde betaling, en voor de eerste premieverhogingen betekent dat dus dat je ze uiterlijk in december 2019 kunt opeisen.

We leggen uit hoe je te werk moet gaan.

1. Ben ik betrokken?

Ja, als je uiterlijk in 2009 bij DKV een hospitalisatieverzekering had gesloten met een dekking “eenpersoonskamer” en daarover nog altijd beschikte in 2010, 2011 of 2012 (indien de vervaldag viel in januari 2012). 

Het gaat alleen over individuele contracten, dus niet over groepsverzekeringen die door een werkgever zijn aangegaan.

2. Wat kan ik doen?

Kies eerst een van de twee modelbrieven die wij ter beschikking stellen:

Stuur je brief vervolgens via onze klachtenbox naar DKV.

NAAR ONZE KLACHTENBOX

Vul daarvoor bij "naam van het bedrijf" DKV in (je zult meteen DKV Belgium zien verschijnen). Stap 2 betreft je persoonlijke gegevens. In stap 3 krijg je de mogelijkheid om de brief toe te voegen.