Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

De maximumfactuur voor medische kosten

25 februari 2015
maximumfactuur-voor-medische-kosten

Wie het niet breed heeft of langdurig ernstig ziek is, kan dankzij de maximumfactuur boven op de normale terugbetaling van het ziekenfonds soms nog méér terugkrijgen bij medische kosten.

De zogenoemde maximumfactuur (MAF) houdt in dat elk jaar wordt bekeken dat u niet méér aan geneeskundige verzorging moet uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. U hoeft daar zelf geen enkel initiatief voor te nemen, de MAF wordt automatisch toegepast. Uw ziekenfonds houdt daarvoor uw medische kosten bij.

Op basis van uw inkomen

De zogenoemde inkomens-MAF is het systeem waarvoor elk gezin in aanmerking komt. Het bedrag vanaf waar het in werking treedt, schommelt tussen € 450 en € 1 800, al naargelang het netto belastbaar inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder snel u op een extra terugbetaling kunt rekenen en hoe hoger dus dat maximum. 

De rekening wordt per "rijksregistergezin" gemaakt, d.w.z. alle personen die volgens het rijksregister op 1 januari van het betrokken jaar hetzelfde adres hebben en dus officieel onder hetzelfde dak wonen. Wanneer er in de loop van een jaar een persoon onder de 16 jaar bij komt, bv. een boreling, wordt die meteen meegeteld. 

Het ziekenfonds baseert zich daarvoor jaarlijks op uw inkomen van drie jaar tevoren. Mocht uw inkomen sindsdien evenwel sterk zijn gedaald, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden vragen om uw dossier te herbekijken en een lager maximumbedrag toe te kennen.

Omwille van uw sociaal statuut

De sociale MAF is een vast maximum voor gezinnen die volgens de ziekteverzekering aanspraak kunnen maken op de zogenoemde verhoogde tegemoetkoming, dus vooral gezinnen met een laag inkomen. 

De sociale MAF geldt behalve voor de persoon die recht geeft op die verhoogde tegemoetkoming, tevens voor de partner en de personen ten laste. Er kunnen dus nog andere personen onder hetzelfde dak wonen maar van wie de medische kosten niet meetellen voor deze MAF.

Twee speciale gevallen

In twee gevallen is er een extra bescherming:

  • Voor gezinnen met een chronisch zieke ligt het maximumbedrag € 100 lager dan de normale MAF. Voor alle duidelijkheid: het betreft niet alleen gezinnen waar iemand tijdens het lopende kalenderjaar het statuut "chronische aandoening" heeft gekregen, maar ook gezinnen waar de twee voorgaande kalenderjaren telkens voor ten minste € 450 uit eigen zak moest worden betaald voor medische kosten. 
  • Voor kinderen onder de 19 wordt per kind een aparte teller bijgehouden, ongeacht het gezinsinkomen. Zodra voor een kind € 650 aan medische kosten werd betaald, gaat de MAF in werking, indien nodig in combinatie met de net uitgelegde speciale regel in geval van chronische ziekte (dus soms reeds vanaf € 550).

Alleen welbepaalde kosten tellen mee

Om te bepalen vanaf wanneer de MAF in werking moet treden, houdt het ziekenfonds uw medische kosten bij. Alleen telt niet elke uitgave mee, de wet schrijft zeer precies voor om welke kosten het gaat. Dit zijn de belangrijkste:

  • het remgeld dat voor uw rekening is voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners, dus het verschil tussen het officiële tarief en wat het ziekenfonds terugbetaalt, of wat u officieel uit eigen zak moet betalen;
  • het remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A, B en C (dat zijn verschillende categorieën qua terugbetaling door het ziekenfonds) en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt);
  • het remgeld voor technische prestaties, bv. operaties, röntgenfoto's en labo-onderzoeken;
  • uw persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis en in die prijs voor de eerste 365 dagen in een psychiatrische ziekenhuis;
  • het forfaitair persoonlijke aandeel voor geneesmiddelen tijdens een hospitalisatie;
  • de enterale voeding via een sonde of een stoma voor jongeren onder de 19 jaar;
  • endoscopisch materiaal (bij een kijkoperatie) en viscerosynthesemateriaal (een soort hechtingsmateriaal);
  • de zogenoemde afleveringsmarges (supplementen) voor implantaten, zoals een pacemaker en een heupprothese.

Er blijven kosten voor uw rekening

Zodra u met de genoemde kosten het maximumbedrag voor dat jaar overschrijdt, krijgt u voor de volgende rekeningen elke maand een extra terugbetaling. Uw ziekenfonds weet welk systeem voor u van toepassing is. Bij de eerste uitbetaling verwittigt het u daarvan. Maar besef goed dat die extra terugbetaling zich beperkt tot de kosten die meetellen om te bepalen of u aan het maximumbedrag komt. 

Daarnaast zult u vanaf dan voor de rest van het jaar ook in de apotheek een extra voordeel krijgen. De apotheker kan via het onlineplatform MyCareNet immers nagaan of u uw jaarlijkse uitgavenplafond hebt bereikt, en zodra dat het geval is, zal hij bepaalde geneesmiddelen volledig gratis meegeven. "Bepaalde" want ook hier beperkt zich dat tot de geneesmiddelen die meetellen voor de MAF. 

Er mag dus niet de minste twijfel over bestaan: ook al hebt u recht op de extra terugbetaling dankzij de MAF, er kunnen nog altijd veel kosten zijn die sowieso voor uw rekening blijven! Daardoor is de MAF een welkome hulp, maar niet per se de ultieme redding voor bv. mensen met een laag inkomen, eenoudergezinnen, gezinnen met een chronisch ziek gezinslid en mensen die al een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ontvangen. Zeker zodra er sprake is van een chronische ziekte, schieten de kosten immers pijlsnel de hoogte in.