Persbericht

ISDIN: vervolg maar niet het einde

09 juli 2019

Ingevolge een test van 14 zonnesprays uitgevoerd door Test Aankoop door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium, werd de spray ‘ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+’ in quarantaine geplaatst door de FOD Volksgezondheid omdat bleek dat de zonnefactor slechts 15 was waar die normaal meer dan 50 diende te zijn.  Vorige week donderdag werd de quarantaine opgeheven na de bekendmaking van nieuwe testresultaten, uitgevoerd in Spanje, waaruit bleek dat de correcte beschermingsfactor weldegelijk werd gehaald.  Volgens de FOD Volksgezondheid zou de in Spanje uitgevoerde test hebben uitgewezen dat in geval van bepaalde nieuwe producten zoals sprays verschillende resultaten kunnen worden bekomen afhankelijk van de methodologie, zelfs al wordt dezelfde ISO-norm gerespecteerd. Mocht dit juist blijken te zijn, dan is deze norm, die dateert uit 2010, dringend aan herziening toe.

Ingevolge een test van 14 zonnesprays uitgevoerd door Test Aankoop, werd de spray ‘ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+’ in quarantaine geplaatst door de FOD Volksgezondheid. De resultaten van de test van de consumentenorganisatie tonen effectief aan dat de zonnefactor slechts 15 was waar die normaal meer dan 50 diende te zijn. De sprays van de andere fabrikanten voldeden wel aan hetgeen op het etiket werd aangekondigd.

Vorige week donderdag, werd de quarantaine opgeheven. De zonnespray in kwestie mocht terug verkocht worden in de apotheek.

De tests uitgevoerd in Spanje, hoofdzetel van de fabrikant, in laboratoria uitgekozen door de producent zelf, zij het dan onder supervisie van de Spaanse autoriteiten, hebben immers aangetoond dat de factor 50+ wel degelijk gehaald werd.

Test Aankoop en de FOD Volksgezondheid ontmoetten elkaar deze ochtend om informatie uit te wisselen met betrekking tot deze nieuwe analyses.

De FOD onderstreept dat de tests van Test Aankoop wel degelijk zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van de geldende ISO-norm. Ter herinnering: het onderzoek van de verbruikersorganisatie is gebeurd in de periode 2018-2019 in een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium dat op geregelde basis wordt gecontroleerd.  Vier verschillende loten zonnespray van het merk ISDIN werden er getest, telkens met hetzelfde resultaat : een factor 15 in plaats van 50+.

Het onderzoek uit Spanje heeft uitgewezen dat, in geval van nieuwe producten zoals (transparante) zonnesprays, verschillende resultaten kunnen worden bekomen afhankelijk van de methodologie.  Zelfs al wordt telkens de ISO - norm gerespecteerd.

Immers, deze standaardisatie, laat een grote bewegingsruimte voor wat betreft de gehanteerde stralingsintensiteiten terwijl net deze een belangrijke impact hebben op de finaal gemeten zonnefactor.

De geldende ISO-norm dateert van 2010 en moest eigenlijk worden herzien in 2015 vermits de herzieningscommissie om de vijf jaar een evaluatie voorziet.  Dit is echter nog niet gebeurd.

Test Aankoop neemt akte van deze vaststellingen en is van mening dat het hoog tijd is om de norm te herzien opdat het niet meer mogelijk zou zijn tot dergelijke verschillen in resultaat te komen.  Desalniettemin betreurt de consumentenorganisatie dat het niet de FOD Volksgezondheid zelf is geweest die de vier loten waarover discussie was, heeft onderzocht en gehertest.  Test Aankoop zal zelf contact opnemen met het gecertificeerd laboratorium waarmee het werkt om de nieuwe elementen in het dossier te bespreken.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.