Nieuws

Levensverzekeringen: niet tornen aan maximaal gewaarborgde rente!

20 mei 2015
assurance vie

Wij willen dat minister Peeters het voorstel van de Nationale Bank van België om de gewaarborgde rente op levensverzekeringen te verlagen naast zich neerlegt.

De Nationale Bank van België (NBB) stelde  voor om, gezien de aanhoudend lage obligatierente, de lat een stuk minder hoog te leggen en de maximaal gewaarborgde rentevoet van 3,75 % op levensverzekeringen, zoals groeps-, spaar- en pensioenspaarverzekeringen terug te schroeven.

Wij zien daar nog steeds geen enkele reden toe en hebben minister van Werk, Economie en Consumenten Peeters om een onderhoud gevraagd opdat deze plannen weer zouden worden opgeborgen. Onze brief aan de minister vat onze voornaamste bezwaren samen. 

Onze voornaamste bezwaren

Het is in de eerste plaats van belang te beseffen dat die 3,75 % een maximum is. In de praktijk bieden de verzekeraars hun cliënten al rentevoeten aan die onder dat maximum liggen. Ze hebben zich dus al aan de gedaalde marktrente aangepast. Voor nieuwe producten wordt er zelfs al gewerkt met een gewaarborgde rente van 0 % of 0,50 %.

Ten tweede zijn wij van mening dat de de overheid de concurrentie zou fnuiken door een laag maximum op te leggen. Maatschappijen die nog een hogere rentevoet zouden willen aanbieden, zouden die mogelijkheid immers niet meer hebben. Dat zal zonder twijfel leiden tot een vervlakking van het landschap, ten voordele van de marktleiders in dit segment, maar ten nadele van de consument. Trouwens, voor vergelijkbare producten (kasbons, obligaties enz.) die door financiële instellingen worden aangeboden, bestaan geen maximale referentierentevoeten.

Ter verdediging van haar voorstel oppert de NBB dat ze wil vermijden dat verzekeraars zich in de problemen werken wanneer ze te hoge rentevoeten bieden. Maar dat argument is allerminst overtuigend: zelfs bij een gewaarborgde rente van 0 % kunnen verzekeraars in slecht vaarwater komen als ze te veel risico’s nemen. 

Levensverzekeringen zijn bovendien langetermijnbeleggingen. Ondanks de huidige lage rentevoeten hebben de verzekeraars nog obligaties in portefeuille die veel gullere coupons bieden, hoger dus dan 3,75 %. En het is niet uitgesloten dat de rente over een aantal jaar weer gaat klimmen. 

Vraag voor meer transparantie

Mocht een verlaging van het plafond toch worden bewaarheid, waardoor het belang van de winstdeelneming zou toenemen, dan vinden wij dat er op dat vlak veel meer transparantie moet komen. De verzekeraars zouden dan open kaart moeten spelen en vertellen wat ze precies in portefeuille hebben. Een deel van hun reële winsten zou dan moeten terugvloeien naar de cliënten. Benieuwd of dit ook in de droom van de verzekeraars past.